Контакти

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Ул. Битолска, бр.8, 7240 Демир Хисар

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e – mail:

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

 

ГРАДОНАЧАЛНИК

МАРЈАНЧЕ СТОЈАНОВСКИ

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail:

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

 

СОВЕТ НА ОПШТИНАТА


Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


СОВЕТНИЦИ

АДМИНИСТРАЦИЈА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ

Раководител: ___________________________

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Раководител: М-р Влатко Станковски

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

072 312 786 и 075 628 461

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

Раководител: Соња Наумовска

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Раководител: Мише Милошевски

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР - ИНСПЕКТОРАТ

Раководител: Сузана Цуцуловска

Телефон/факс: (+389) (0)47 552 661

e-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

.

ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА

Командир: Цане Митревски

Телефон: 193

047 552 993

070 373 587

076 359 832

 .

ПОЛИЦИСКА СТАНИЦА

Телефон: 047 276 177 и 192

 Командир: Ќиро Митрајчевски

.

ЗДРАВСТВЕН ДОМ

Tелефони: 047 276 144, 047 276 244, 047 276 211

Факс: 047 276 144

Е- mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

070 395 478

web: www.zdrdomdh.org.mk

Директор: Д-р Маргарета Станојоска Калевска

.

ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА

Телефони: 047 208 665 и 047 276 611 

Факс: 047 276 361

email:  Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

077 334 560

web: www.psihijatriskadh.mk

Директор: Стевче Ѓуркоски

.

 ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Телефон: (+389) (0) 47 276 331,

Мобилен: 071 370 175

Teлефакс: (+389) (0) 47 202 481

E - mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

www.gdelcevdh.schools.edu.mk

Директор: Наташа Коруновска

.

ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ“ ЖВАН

Телефон: (+389) (0) 47 271 501

Мобилен: 071 237 642

Email: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Директор: Ана Трајчевска

.

ОСНОВНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ДАМЕ ГРУЕВ“ СМИЛЕВО

Телефон:  (+389) (0)47 274-331

075 - 495 - 953

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Директор: Анабела Митревска

.

СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“

Телефон: (+389) (0) 47 276 431

Факс: (+389) (0) 47 276 711

Мобилен: 070 207 822

E - mail: 

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

web: www.kpmisirkov.edu.mk

Директор: Маја М. Лозановска

.

ЈАВНА ОПШТИНСКА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА

ДЕТСКА ГРАДИНКА „ВТОРИ СЕПТЕМВРИ“

Телефон. (+389) (0) 47 276 141

                                                 E-mail:  Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.  

Директор: Добре Стојковски

.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛЕЦ“

Телефон: (+389) (0) 47 277 577

Факс: (+389) (0) 47 277 578

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Директор: Ацко Трајковски

.

ДОМ НА КУЛТУРАТА „ИЛИНДЕН“

Телефон: (+389) (0) 47 275 166

Мобилен: 078-334-921

               078-372-495

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Директор: Зоран Котевски

.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА

Телефон: (+389) (0) 47 276 751

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Директор: Димче Митревски

.

ЈП „МАКЕДОНСКИ ШУМИ

ПОДРУЖНИЦА ШУМСКО СТОПАНСТВО „БИГЛА“

Телефони: (+389) (0) 47 276 971 и 276 533

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Директор: Никола Симоновски

.

ВЛАДИНИ ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ, ОДДЕЛЕНИЈА, АГЕНЦИИ

 

ПЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА

Телефон: (+389) (0) 47 276 511

Раководител: 

.

ПЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Телефон: (+389) (0) 47 276 441

Раководител: Проф. д-р Мендо Солунчевски

.

ПЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛИЕ, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Телефон: (+389) (0) 47 276 329

E-mail:  

Овластен потписник: Љубе Талевски

.

ПЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА

ДРЖАВНА ПАЗАРНА ИНСПЕКЦИЈА

Телефон: (+389) (0) 47 276 977

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Раководител: 

.

ЦЕНТАР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Телефон: (+389) (0) 47 276 355

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Раководител: Наташа Ѓорѓиоска Анчов 

.

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ – ШАЛТЕР

Телефон: (+389) (0) 47 276 651 И 276 911

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.   

.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Телeфон: (+389) (0) 47 276 441 

E-mail:  Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Овластен потписник: Александра Кузевска

.

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

Телефон: (+389) (0) 47 276 601

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Раководител: Љубе Николовски

.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Телефон: (+389) (0) 47 276 803

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Раководител: Мирјана Чулаковска

.

АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗАМЈОДЕЛСТВОТО

Телефон: (+389) (0) 47 276 122

Раководител: Зоран Младеновски

.

ФОНД ЗА ПИОМ

Телефон: (+389) (0) 47 276 437, 047 276 319

web: www.piom.com.mk

Раководител: Љупчо Ангелевски

.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Телефон: (+389) (0) 47 276 744

071 - 372 - 010

E-mail: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите. Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Раководител: Каролина Чорбевска

.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИМОТНО – ПРАВНИ ОДНОСИ

Телефон: (+389) (0) 47 276 911

Раководител: Тоде Милошевски

.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА - Канцеларија Демир Хисар

Кире Михајловски, самостоен референт за избори 

.

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Митко Јанкулоски, советник за Управно - правни работи во Општина Демир Хисар

 мобилен: 075 297 537 

Е-маил: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

.

Помлад референт, Координатор за еднакви можности на жените и мажите, Одделение за општи и правни работи и финансиски прашања.

Даниел Станојоски

мобилен: 077 906 663

E-маил: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

.

Јавно Претпријатие ДЕХИ ТРАНС, Демир Хисар

 

Директор: Данка Петреска

мобилен: 078 686 871

E-маил: Оваа e-mail адреса е заштитена од spam bots, треба да ви е вклучен JavaScript за да ја видите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


# Име
1 УРЕДНИК И АДМИНИСТРАТОРИ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер