Соопштенија
Одлука за спроведување на стратегиска оцена 05.02.2013 PDF Печати

Врз основа на член 65 од Законот за животна средина Општина Демир Хисар

на ден 05.02.2013 година донесе Одлука за спроведување на стратегиска оцена:

1

Повеќе...
 
ИЗВЕСТУВАЊЕ PDF Печати

29.01.2013

ПРЕКУ РЦУК ДЕМИР ХИСАР, ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ЕВН

Се известуваат потрошувачите на електрична енергија, дека на 30.01.2013, среда, во времето од 10:00 до 14:00 часот, ќе има краткотрајни прекини во редовното снабдување со електрична енергија во следниве населени места:

- Утово, Загориче, Обедник, Смилево, Суводол, Кутретино, Вардино, Ревир „Мраморица“ и дел од Демир Хисар.

Прекините се заради реализација на инвестициони зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците од наведените населени места.


 
Одлука за спроведување на стратегиска оцена PDF Печати

Согласно чл.65 став 6, 7 и 8 од Законот за заштита на животната средина,

Градоначалникот на општина Демир Хисар ја донесе

следната одлука по предходно пополнетиот прашалник:

2

2

3

4

5

6

7

8

Против одлуката, јавноста има право на жалба во рок од 15 дена од денот

на објавување на веб страната, до министерот кој раководи со органот

на државната управа надлежна за работите од областа на животната средина. 

 
Упатство за добивање на одобрение за градење за објекти кои во рамки на ИПАРД програма се градат на градежно земјиште за кое е донесена урбанистичко планска документација PDF Печати
Потребни документи:
За добивање на одобрение за градење инвеститорот поднесува писмено барање (образецот на барањето е утврден со Правилникот за формата и содржината на барањето за одобрение и формата и содржината на одобрението за градење објавен во Службен Весник на Република Македонија бр.24/11) до општината на чие подрачје треба да се гради објектот.
Кон барањето се доставува следната документација:
1.Извод од планска документација (детален урбанистички план или урбанистички план за вон населено место или урбанистички план за село или локална урбанистичка планска документација).
2.Архитектонско – урбанистички проект заверен од надлежен орган доколку со урбанистичкиот план или локалната урбанистичка планска документација е предвидена изработка на овој проект.
3.Основен проект во три примероци со извештај за ревизија на основниот проект или писмен извештај со согласност за нострификација на основниот проект доколку истиот е изработен во странство.
4.Доказ за право на градење (имотен лист со запишано право на сопственост или право на долготраен закуп односно право на службеност на градежното земјиште на барателот или договор за пренесување на правото за градење на предметното градежно земјиште).
5.Геодетски елаборат за нумерички податоци за градешното земјиште.
Повеќе...
 
Потврдување на бесправно изградени објекти на земјоделско земјиште PDF Печати

Од месец Август 2012 година, во сила е Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделско земјиште со кој се овозможува на сопствениците на објекти изградени на земјоделско земјиште да поведат постапка за издавање на одобрение за потврдување на истите и запишување во јавните книги за запишување на правата на недвижности.

Рокот за поднесување на барања до Општина Демир Хисар е до Август 2013 година.

Барањата може да се подигнат од Општина Демир Хисар или во електронска форма.

Со овај Закон опфатени се објектите кои се изградени пред 14 февруари 2011 година на земјоделско земјиште и тоа :

  • Оранжерии за производство на производи од растително потекло, вклучително и простории за сместување на опрема за одржување во заштитен простор;
  • Помошни објекти – градби кои служат за засолнување на луѓе и добиток, чување на земјоделска механизација и опрема, храна за животни и за времено сместување на земјоделски производи;
  • Објекти за примарна обработка на земјоделски производи – градби за одгледување на добиток и риби, за сместување на опрема за одржување на квалитетот на водата и животната средина, за преработка на примарни сточарски производи и риби, за складирање, чување и пакување на примарни земјоделски производи, за производство на вино, собирни центри за млеко, печурки и лековити растенија и кланички капацитети.

Образец „БАРАЊЕ“ преземи тука.

 
<< Почеток < Пред 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Следно > Крај >>

Страница 27 од 29

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер