Список на недоставени решенија и опомени за комунална такса и данок на имот за 2019 PDF Печати

Им се сопштува на сите физички и правни лица кои се даночни обврзници по основ на данок на имот и комунална такса ,на кои не им било доставено решение,или од било кои причини не добиле решение со соодветно задолжение за 2019 година и опомени за заостанат долг за данок на имот за периодот заклучно со 2018 година и опомени за заостанат долг за комунална такса заклучно со 2019 година, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на соопштението, да се јават во Одделението за финансиски прашања во општина Демир Хисар на ул.Битолска бб, за подигање на даночните решенија.

            Списоците со недоставени решенија и опомени се објавени на огласна табла во просториите на општина Демир Хисар,како и на официјалната веб страна www.demirhisar.gov.mk

            Со објавеното соопштение, доставата на решенијата се смета за уредна и сите негативни последици што можат да настанат од неподигањето на решението, паѓаат на товар на самата странка.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

РАКОВОДИТЕЛ

Влатко Станковски

С  П  И  С  О  К

На недоставени Решенија данок на имот 2019 г.  и не доставени  Опомени за 2018 г.

Ред.бр.

ПРЕЗИМЕ  И ИМЕ

АДРЕСА

Бр. на Решение

Износ

1.

Арсиќ Милосав Бранислав

с.Белче  Демир Хисар

10/19-1106

10/19-5055

             736.оо

             736.оо

2.

Богојевски Стојан Трајан

с.Белче  Демир Хисар

10/19-2890

10/19-5699

            533.оо

            532.5о

3.

Богојовски  Стојан Владо

с.Белче  Демир Хисар

10/19-4579

10/19-6272

             65.oo

         1.300.оо

4.

Велевски Богдан Петар

с.Белче  Демир Хисар

10/19-2142

10/19-5436

           449.оо

        2.787.оо

5.

Велевски Ѓорѓи Милосав

с.Белче Демир Хисар

10/19-1926

10/19-5365

            769.оо

          3.073.5о

6.

Велевски Богдан Светозар

с.Белче Демир Хисар

10/19-4163

10/19-6123

            190.оо

         1.900.оо

7 .

Дранго Томе Сашо

с.Белче  Демир Хисар

10/19-560

10/19-4860

         1.685.oo

       13.276.oo

8.

Ивановска Цветан Милка

с.Белче  Демир Хисар

10/19-5718

        1.740.oo

9.

Јолевски Драге

с.Белче Демир Хисар

10/19-619

            514.оо

10.

Крстевски Веле Гроздан

с.Белче  Демир Хисар

10/19-3677

10/19-5955

           255.oo

        7.534.оо

11.

Лозанов Ордан Иван

с.Белче Демир Хисар

10/19-1116

           450.оо

12.

Лозановски Иван Љупчо

с.Белче Демир Хисар

10/19-4011

           488.оо

13.

Николовска Тасија

с.Белче  Демир Хисар

10/19-5920

          2.080.оо

14.

Петровски Борче

с.Белче  Демир Хисар

10/19-1833

           802.oo

 15.

Петревска Петар Мара

с.Белче  Демир Хисар

   10/19-1747

   10/19-5286

          1.446.оо

          4.338.оо

16.

Ристевски Веле            

с.Белче  Демир Хисар

10/19-5105

          1.524.оо                                                    

17.

Станковски Пејко           

с.Белче  Демир Хисар

  10/19-1608

              399.оо

  18.

Андревски Јован Ташко

с.Бабино Д.Хисар

10/19-383

10/19-4797

               75.оо

           2.343.оо

19.

Бошковски Иван

с.Бабино Д.Хисар

10/19-4696

          160.оо

  20.

Враговска Менка

с.Бабино Д.Хисар

10/19-1892

10/19-5345

          168.оо

        1.176.оо

 21.

Грашиновски Мицко Сиљан

с.Бабино  Д.Хисар

10/19-3392

10/19-5870

            135.oo

         2.035.oo

 22.

Доневски Страшко

с.Бабино  Д.Хисар

   10/19-4692

             256.оо                                         

 23.

Димовска Димитар Славка

с.Бабино  Д.Хисар

10/19-433

10/19-4813

           210.оo

         3.570.оо

 24.

Ѓурковски Сокол Јован

с.Бабино  Д.Хисар

10/19-2286

10/19-5478

           115.оо

         2.415.оо

 25.

Здравески Танаско Славчо

с.Бабино  Д.Хисар

10/19-2472

10/18-5532

            105.оо

         1.995.оо

 26.

Кузмановски Вељан Петар

с.Бабино  Д.Хисар

10/19-5402

              537.5о

 27.

Лозановски Стојан Ќире

с.Бабино  Д.Хисар

10/19-2349

              221.оо

 28.

Митевски Јонче Цветанка

     с.Бабино Д.Хисар                               

10/19-1744

10/19-5284

           105.оо

         1.050.оо

29.

Попоска Јован Славка

с.Бабино  Д.Хисар

10/18-386

10/19-4798

              95.оо

          1.615.оо

30.

Стојчевски Никола Коста

с.Бабино  Д.Хисар

  10/19-5074

              525.оо

31.

Стојчевски Спиро Пејко

с.Бабино  Д.Хисар

   10/19-1745

   10/19-5285

              230.оо

           2.182.оо

32.

Стојчевска Цветан Горка

с.Бабино  Д.Хисар

   10/19-4694

             197.оо

33.

Трајковски Мирко Веле

с.Бабино  Д.Хисар

10/19-4693

10/19-6342

             281.оо

              559.оо

34.

Толијовски Спасен Александар

с.Бабино  Д.Хисар

10/19-3136

10/19-5780

                95.оо

            1.330.оо

35.

Блажевски Ѓорѓија Бранко

с.Бараково Д.Хисар

10/19-1485

  10/19-5187

               293.оо

               879.оо

36.

Велевски Цветан Борис

с.Бараково  Д.Хисар

   10/19-4997

               820.оо

37.

Велески Цветко Донче

с.Бараково Д.Хисар

10/19-6082

               600.оо

38.

Кочовски Ангеле Борис

с.Бараково  Д.Хисар

10/19-5696

            6.139.оо

39.

Димовски Сиљан Новица

с.Бараково Д.Хисар

   10/19-852

   10/19-4961

              377.оо

           3.759.оо

40.

Нечовски Ристе Иван

с.Бараково  Д.Хисар

 10/19-5791

             525.оо

41.

Николовски Петар Трајче

с.Бараково  Д.Хисар

10/19-5525

           5.123.оо

 42.

Богоевски Драган

с.Брезово Д.Хисар

10/19-4686

              69.оо

  43.

Гаревски Стојан

с.Брзово  Д.Хисар

10/19-2457

             119.оо             

44.

Десановски Јон

с.Брезово  Д.Хисар

10/19-4684

              101.оо

45.

Милошевски Стојан

с.Брезово Д.Хисар

10/19-4527

10/19-6244

              103.оо

              719.оо

46.

Мирчевски Мирче Нове

с.Брезово Д.Хисар

10/19-4752

              214.оо

47.

Поповски Александар Борис

с.Брезово Д.Хисар

10/19-4687

              380.оо

48.

Стамболовски Цветан Борис

с.Брезово Д.Хисар

10/19-2795

              229.оо

49.

Стојковски Стојан Милан

с.Брезово Д.Хисар

10/19-4685

              199.оо

50.

Сидоровски Иван

с.Брезово Д.Хисар

10/19-3968

              234.оо

51.

Цветковска Ленка

с.Брезово Д.Хисар

10/19-4644

              183.оо

52.

Цветковски Јаким Цвејо

с.Брезово Д.Хисар

10/19-4643

              173.оо                       

53.

Николоски Раде Арсенија

с.Базерник Д.Хисар

10/19-4704

10/19-6343

              259.оо

54.

Најдовски Симон Стојан

      с.Базерник Д.Хисар

10/19-4703

              147.оо

55.

Лазаровски Наумче Драган

с.Базерник Д.Хисар

10/19-2255

              143.оо

56.

Брајановски Сиљан Цветко

с.Вардино Д.Хисар

  10/19-2536

              461.оо

 57.

Брајановски Ангеле Ило

с.Вардино Д.Хисар

   10/19-2343

   10/19-5494

              508.оо

              507.оо

 58.

Блашковски Игор

с.Вардино Д.Хисар

   10/19-943

   10/19-4993

              563.оо

              563.оо

 59.

Велевски Ристе Никола

с.Вардино Д.Хисар

   10/19-4145

   10/19-6116

              110.оо

           1.430.оо

 60.

Димовски Стојан Цветан

с.Вардино Д.Хисар

   10/19-1309

                25.оо

 61.

Ѓорѓиовски Боце Слободан

с.Вардино Д.Хисар

    10/19-5672

            1.550.оо

 62.

Ѓоревски Ангеле Крсте

с.Вардино Д.ХИсар

    10/19-5118

            1.200.оо

 63.

Јоцевски Доне Петре

с.Вардино Д.Хисар

    10/19-4455

    10/19-6223

                 50.оо

               800.оо

 64.

Јошевски Веле Спасе

с.Вардино Д.Хисар

    10/19-1590

    10/19-5232

                 45.оо

               540.оо

 65.

Јошевски Иван Јован

с.Вардино Д.Хисар

    10/19-5279

           1.260.оо

 66.

Колевски Ристе Спасе

с.Вардино Д.Хисар

    10/19-3834

    10/19-6007

              260.оо

           2.750.оо

 67.

Лозановска Добринка

с.Вардино Д.Хисар

    10/19-631

              159.оо

 68.

Миловановска Никола Трајанка

с.Вардино Д.Хисар

    10/19-2571

                30.оо

 69.

Најдовски Цветан Славко

с.Вардино Д.Хисар

    10/19-2781

    10/19-5660

                60.оо

           1.440.оо

 70.

Најдовски Цветан Никола

с.Вардино Д.Хисар

    10/19-4189

                25.оо

 71.

Најдовска Јелисавета

с.Вардино Д.Хисар

   10/19-3668

   10/19-5953

              442.оо

           1.325.оо

 72.

Петрески Саве Димитрија

с.Вардино Д.Хисар

   10/19-4930

              525.оо

 73.

Ристевски Трифун Јован

с.Вардино  Д.Хисар

   10/19-5005

            1910.оо

 74.

Секуловски Крсте Јордан

с.Вардино Д.Хисар

   10/19-5030

           1.177.оо

 75.

Тасески Јордан Спасе

с.Вардино Д.Хисар

   10/19-833

   10/19-4949

              123.оо

              984.оо

 76.

Трајковси Цветан Димитрија

с.Вардино Д.Хисар

   10/195566

           2.312.оо

 77.

Богдановски Миладин Веле

с.Вирово Д.Хисар

   10/19-4697

              103.оо

 78.

Богдановски Миладин Флорин

с.Вирово Д.Хисар

   10/19-4698

              103.оо

 79.

Верговски Јанкула Соколе

с.Вирово Д.Хисар

   10/19-4699

               349.оо

 80.

Дамјановски Гоце

с.Вирово Д.Хисар

   10/19-1261

            2.046.оо

 81.

Димитриевска Цана

с.Вирово Д.Хисар 

   10/19-3386

                 27.оо

 82.

Јанкуловски Трајан Тони

с.Вирово Д.Хисар

   10/19-694

                 82.оо

 83.

Лазаревски Крсте

с.Вирово Д.Хисар

   10/19-4701

               262.оо

 84.

Митревски Стојан Славе

с.Вирово Д.Хисар

   10/19-4384

   10/19-6202

               358.оо

            1.073.оо

 85.

Сиљановски Левко

с.Вирово Д.Хисар

   10/19-1079

               548.оо

 86.

Стојчевски Јован

с.Вирово Д.Хисар

   10/19-4702

               324.оо

 87.

Штрковски Блаже Трајан

с.Вирово Д.Хисар

   10/19-3295

   10/19-5827

               197.оо

               985.оо

 88.

Штрковски Соколе

с.Вирово Д. Хисар

   10/19-2117

   10/19-5427

              313.оо

              939.оо

 89.

Велевски Ристо Славое

с.Граиште Д.Хисар

   10/19-2756

              160.оо

 90.

Ѓаковски Ангеле Миле

с.Граиште Д.Хисар

   10/19-5225

            1.020.оо

 91.

Ѓаковска Милан Краса

с.Граиште Д.Хисар

   10/19-3025

               131.оо

 92.

Илијовски Ристо Петар

с.Граиште Д.Хисар

   10/19-4105

   10/19-6105

               215.оо

            2.150.оо

 93.

Јошевски Илија Димче

с.Граиште Д.Хисар

   10/19-2243

               452.оо

 94.

Николовска Мирјана

с.Граиште Д.Хисар

   10/19-4062

               187.оо

 95.

Николовска Никола Кристина

с.Граиште Д.Хисар

   10/19-2580

               147.оо

 96.

Радевски Ѓорѓија Тале

с.Граиште Д.Хисар

   10/19-5218

            3.040.оо

 97.

Талевски Јонче Саве

с.Граиште Д.Хисар

   10/19-2708

               395.оо

 98.

Шоклески Гоце

с.Граиште Д.Хисар

   10/19-3985

   10/19-6064

               233.оо

            1.396.5о

 99.

Божиновски Никола Злате

с.Големо Илино     Демир Хисар

   10/19-483

   10/19-4832

               148.оо

               889.5о

 100.

Велевски Злате

с.Големо Илино Демир Хисар

   10/19-4660

               191.оо

 101.

Гроздановска Борис Ратка

с.Големо Илино Демир Хисар

   10/19-4119

   10/19-6110

               104.оо

               732.оо

102.

Дојчиновски Петре Василе

с.Големо Илино Демир Хисар

   10/19-4664

   10/19-6339

               270.оо

               539.оо

 103.

Илиоски Ѓорѓи

с.Големо Илино Демир Хисар

   10/19-4663

               423.оо

104.

Максимовска Весна

с.Големо Илино Демир Хисар

   10/19-2260

   10/19-5469

               264.оо

            1.056.оо

105.

Максимовски Сашо

с.Големо Илино Демир Хисар

   10/19-1561

   10/19-5216

               264.оо

            1.056.оо

106.

Ристевски (Стојаноски) Пецо

с.Големо Илино Демир Хисар

   10/19-4667

               104.оо

107.

Скендеровски Ицо Петре

с.Големо Илино Демир Хисар

   10/19-1272

   10/19-5108

                 86.оо

               600.оо

108.

Силјановски Костадин Живко

с.Големо Илино Демир Хисар

   10/19-2509

               284.оо

109.

Спировски Ацко Добре

с.Големо Илино Демир Хисар

   10/19-4665

               109.оо

110.

Спировски Ристе Миле

с.Големо Илино Демир Хисар

   10/19-4666

               160.оо

111.

Трпевски Киро Мендо

с.Големо Илино Демир Хисар

   10/19-4454

   10/19-6222

               188.оо

            1.318.оо

112.

Чавкаревски Димко

с.Големо Илино Демир хисар

   10/19-4662

                 78.оо

113.

Костадиновски Блаже Јордан

с.Доленци Д.Хисар

   10/19-3224

   10/19-5806

               135.оо

               811.5о

114.

Милошеска Јаким Милица

с.Доленци Д.Хисар

   10/19-4653

   10/19-6334

               315.оо

               630.оо

115.

Нешковска Даниела

с.Доленци Д. Хисар

   10/19-4268

               287.оо

116.

Стојковска Танаско Јованка

с.Доленци Д. Хисар

   10/19-1921

   10/19-5363

               276.оо

            1.104.оо

117.

Стојковски Вангел Стеван

с.Доленци Д. Хисар

   10/19-768

               133.оо

118.

Силјановска Љуба

с.Доленци Д. Хисар

   10/19-4623

   10/19-6316

               301.оо

            1.505.оо

119.

Димовски Сандо Живко

ул: 4-ти Јули бр 1

 Демир Хисар

   10/19-3003

   10/19-5739

               694.оо

            1.386.оо

120.

Лозановски Андрија Петре

ул: 4-ти Јули бр. 4 Демир Хисар

   10/19-1644

               233.оо

121.

Лозановска Цветан Новка

ул: 4 – ти Јули бр.33 Демир Хисар

   10/19-4751

                 97.оо

122.

Матевска Темелко Јованка

     ул: 4 – тиЈули бр. 9 

         Демир Хисар                        

   10/19-2573

   10/19-5575

               436.оо

            3.052.оо

123.

Мијајлевски Јован

ул: 4 – ти Јули бр.3 Демир Хисар

   10/19-3146

            1.901.оо

124.

Петровски Стојан Цветко

ул: 4 - тиЈули бр.11

Демир Хисар

   10/19-3830

   10/19-6005

               312.оо

            6.605.оо

125.

Стефаноска Димко Вељана

ул: 4 ти Јули бр. 41 Демир Хисар

   10/19-5277

            1.330.оо

126.

Цветановска Наум Милица

ул: 4 ти Јули бр. 6 Демир Хисар

   10/19-2873

   10/19-5692

              232.оо

            6.288.5о

127.

Велевски Веле Петар

ул. 11 ти Октомври 3 Демир Хисар

   10/19-493

   10/19-4837

            1.149.оо

            5.745.оо

128.

Грујовски Славе Коле

   ул.11-ти Октомври 12

         Демир Хисар

   10/19-4219

   10/19-6149

               348.оо

            1.043.5о

129.

Најдовски Драгослав

ул.11-тиОктомври 24 Демир Хисар

   10/19-485

               485.оо

130.

Цветановски Божин Цветан

ул.11-тиОктомври 32 Демир Хисар

   10/19-614

   10/19-4876

               670.оо

            6.937.оо

131.

Анѓелевски Спиро Добре

ул.Битолска 1-6

 Демир Хисар

   10/19-3582

   10/19-5928

               513.оо

            3.789.оо

132.

Грнчаровски Стојче Сашо

ул.Битолска бб    Демир Хисар

   10/19-4805

          21.288.оо

133.

Домазетовски Јон Вецко

ул.Битолска 2-12 Демир Хисар

   10/19-741

   10/19-4921

               512.оо

            1.536.оо

134.

Ивановски Стојан Оливер

ул.Битолска бб

 Демир Хисар

   10/19-3304

   10/19-5835

           2.348.оо

           2.347.5о

135.

Јовановски Ѓорѓија Добре

ул. Битолска 2-7

 Демир Хисар

   10/19-3051

   10/19-5752

              511.оо

              511.оо

136.

Савевски Анѓеле Благоја

ул.Битолска 33

 Демир Хисар

   10/19-5130

          11.353.оо            

137.

Спировски Петре Сашо

ул.Ј. Пиперката 18 Демир Хисар

   10/19-4602

   10/19-6301

               998.оо

               997.5о

138.

Бојаџиев Васил Димитар

ул. Маршал Тито 31 Демир Хисар

   10/19-5781

            1.560.оо

139.

Митревски Слободан Гоце

ул.Маршал Тито 46 Деми Хисар

   10/19-2227

   10/19-5460

               619.оо

            1.238.оо

140.

Ивановска Никодин Флора

ул.1 ви Мај 6

 Демир Хисар

   10/19-586

   10/19-4869

               617.оо

            2.468.оо

141.

Кузмановска Тренче Ивана

ул. Охридска 12

 Демир Хисар

   10/19-6207

               774.оо

142.

Наумовска Иван Трајанка

ул.Гоце Делчев 21

Демир Хисар

   10/19-2849

   10/19-5679

               601.оо

            2.403.5о

143.

Србиновски Аргир Новица

ул.Гоце Делчев 18 Демир Хисар

   10/19-4990

            6.962.5о

144.

Стефановски Војне Здравко

ул.Гоце Делчев 27 Демир Хисар

   10/19-5353

            1.749.оо

145.

Дојоска Мицко Босилка

ул.29тиНоември 9 Демир Хисар

   10/19-3761

   10/19-5981

               267.оо

            2.528.оо

146.

Попоска Косте Љубица

ул.29тиНоември бб Демир Хисар

   10/19-807

               120.оо

147.

Савевски Благоја Гоце

ул.29тиНоември 15 Демир Хисар

   10/19-6176

            1.400.оо

148.

Трајковски Ќирче

ул.29тиНоември14 Демир Хисар

   10/19-1337

   10/19-5140

               726.оо

               726.оо

149.

Трајковски Александар Славчо

ул.29тиНоември 14 Демир Хисар

   10/19-3999

   10/19-6067

               726.оо

               726.оо

150.

Ангелевска Борис Васка

ул.Партизанска 35

Демир Хисар

   10/19-996

               104.оо

151.

Велевски Војне

ул.Партизанска бб

Демир Хисар

   10/19-577

   10/19-4864

            1.146.оо

            9.519.оо

152.

Дамевски Стеван Трајко

ул.Партизанска 10 Демир Хисар

   10/19-934

   10/19-4989

            9.530.оо

153.

Ѓоршевски Димко Трајко

ул.Партизанска 53

Демир Хисар

   10/19-4345

   10/19-6190

            2.927.оо

          17.557.оо

154.

Ѓорѓевиќ Јован Вера

ул.Партизанска 19 Демир Хисар

   10/19-4470

            1.556.оо

155.

Крстевски Блаже

ул.Партизанска 59 Демир Хисар

   10/19-4615

   10/19-6311

               930.оо

            7.437.5о

156.

Калаповски Андон Александар

ул.Партизанска 28 Демир Хисар

   10/19-5831

            2.312.оо

157.

Калаповска Недан Марија

ул.Партизанска 28 Демир Хисар

   10/19-5207

           4.316.оо

158.

Кокиновска Томислав Василка

ул.Партизанска 11 Демир Хисар

   10/19-4621

   10/19-6314

              163.оо

               976.5о

159.

Лозановски Цветан Живко

ул.Партизанска 97 Демир Хисар

   10/19-2431

   10/19-5517

               732.оо

            5.124.оо

160.

Николовски Томислав Зоран

ул.Партизанска 11 Демир Хисар

   10/19-4569

   10/19-6256

               163.оо

               650.5о

161.

Николовски Томислав Љупчо

ул.Партизанска 11 Демир Хисар

   10/19-3342

   10/19-5855

               163.оо

               650.5о

162.

Николовски Томислав Славе

ул.Партизанска 11 Демир Хисар

   10/19-2413

   10/19-5513

               163.оо

               650.5о

163.

Петковски Спасе Воислав

ул.Партизанска 66 Демир Хисар

   10/19-4048

   10/19-6086

               281.оо

            3.325.5о

164.

Петковска Трајанка

ул.Партизанска 26 Демир Хисар

   10/19-2976

   10/19-5727

               448.оо

               896.оо

165.

Рутевски Сиљан Трајан

ул.Партизанска 37 Демир Хисар

   10/19-5329

            2.310.оо

166.

Стевановски Драган Бранко

ул.Партизанска 118 Демир Хисар

   10/19-2380

   10/19-5505

            1.169.оо

            1.169.оо

167.

Стевановски Никола Спасе

ул.Партизанска 66 Демир Хисар

   10/19-5646

           3.243.оо

168.

Анчевски Павле Блаже

с.Единаковци Д.Хисар

   10/19-2994

   10/19-5735

              145.оо

           2.320.оо

169.

Велевски Степан Стојан

с.Единаковци Д.Хисар

   10/19-5174

              541.оо

170.

Димевски Иван Борис

с.Единаковци Д.Хисар

   10/19-1922

   10/19-5364

               105.оо

            2.520.оо

171.

Ивановски Веле Србин

с.Единаковци Д.Хисар

   10/19-1815

   10/19-5316

               158.оо

             4308.оо

172.

Jосифоска Михајло Трајанка

с.Единаковци Д.Хисар

   10/19-3564

   10/19-5922

               160.оо

            1.280.оо

173.

Јанковска Стојан Тасија

с.Единаковци Д.Хисар

   10/19-4919

            2.080.оо

174.

Колевски Иван Максим

с.Единаковци Д.Хисар

   10/19-5911

            1.562.оо

175.

Кузмановска Ристе Драгица

с.Единаковци Д.Хисар

   10/19-1621

   10/19-5241

                 55.оо

               880.оо

176.

Котевски Митре Иван

с.Единаковци Д.Хисар

   10/19-4624

   10/19-6317

               370.оо

            1.110.оо

177.

Миленковски Јонче Тренко

с.Единаковци Д.Хисар

   10/19-5349

            1.580.оо

178.

Нешковски Илија Јован

с.Единаковци Д.Хисар

   10/19-5602

               804.оо

179.

Николовски Атанас Александар

с.Единаковци Д.Хисар

   10/19-5288

            1.140.оо

180.

Ортакоска Дунавка

с.Единаковци Д. Хисар

   10/19-5288

               650.оо

181.

Ортаковски Радислав Благојче

с.Единаковци Д. Хисар

   10/19-2278

   10/19-5475

               141.оо

            2.541.оо

182.

Петревска Танаско Јованка

с.Единаковци Д. Хисар

   10/19-2977

   10/19-5728

                 85.оо

               680.оо

183.

Сиљановски Божин Драгослав

с.Единаковци Д. Хисар

   10/19-5536

            4.850.оо

184.

Станковски Методија Љубе

с.Единаковци Д. Хисар

   10/19-2013

   10/19-5394

               521.оо

            1.563.оо

185.

Станковски Методија Мендо

с.Единаковци Д. Хисар

   10/19-2210

               188.оо

186.

Спасевска Милева

с.Единаковци Д. Хисар

   10/19-1063

   10/19-5042

               256.оо

               512.оо

187.

Талевска Најдо Јелена

с.Единаковци Д. Хисар

   10/19-3222

                 13.оо

188.

Цветановски Јонче Славе

с.Единаковци Д. Хисар

   10/19-4459

   10/19-6225

               675.оо

            2.025.оо

189.

Цветановски Игорче

с.Единаковци Д. Хисар

   10/19-663

               174.оо

190.

Цветановска Илија Надежда

с.Единаковци Д. Хисар

   10/19-5556

           1.980.оо

191.

Цветаноски Најдо Петре

с.Единаковци Д. Хисар

   10/19-5251

            2.942.оо

192.

Шекревски Коста Атанас

с.Единаковци Д. Хисар

   10/19-1061

   10/19-5041

               100.оо

            1.900.оо

193.

Бошевски Милан Танаско

с.Журче Демир Хисар

   10/19-3942

   10/19-6044

               326.оо

            2.605.5о

194.

Бошевски Михаило Цветан

с.Журче Демир Хисар

   10/19-3964

               135.оо

195.

Велевски Јован Ангеле

с.Журче Демир Хисар

   10/19-6237

            1.210.оо

196.

Велјановски Добре

с.Журче Демир Хисар

   10/19-1903

   10/19-5354

               150.оо

            1.200.оо

197.

Велевски Алексо Љубе

с.Журче Демир Хисар

   10/19-4658

   10/19-6337

               330.оо

               636.оо

198.

Велевски Марко Ристе

с.Журче Демир Хисар

   10/19-4581

   10/19-6276

                 50.оо

            1.400.оо

199.

Доневски Блаже Миле

с.Журче Демир Хисар

   10/19-994

   10/19-5012

               436.оо

            2.050.5о

200.

Илиевска Бисера

с.Журче Демир Хисар

   10/19-4659

   10/19-6338

               538.оо

               788.оо

201.

Кузмановски Мите Живко

с.Журче Демир Хисар

   10/19-2972

   10/19-5724

               492.оо

            2.458.оо

202.

Мицковска Блаже Стефанка

с.Журче Демир Хисар

   10/19-2134

   10/19-5433

               150.оо

            4.500.оо  

203.

Мицковски Стојан Трајче

с.Журче Демир Хисар

   10/19-5915

            2.090.оо

204.

Митревска Богдан Цвета

с.Журче Демир Хисар

   10/19-1200

   10/19-5082

               110.оо

            1.760.оо

205.

Нечовски Веле Ристе

с.Журче Демир Хисар

   10/19-3693

   10/19-5962

               282.оо

               846.оо

206.

Ристевски Илија Веле

с.Журче Демир Хисар

   10/19-2440

   10/19--5519

               100.оо

            1.900.оо

207.

Ристевски Митре Крсте

с.Журче  Демир Хисар

   10/19-2373

   10/19-5503

               115.оо

            2.070.оо

208.

Стевановски Карафил

Данаило

с.Журче Демир Хисар

   10/19-3069

   10/19-5759

               482.оо

            3.988.5о

209.

Стевановски Јове Милица

с.Журче Демир Хисар

   10/19-3134

   10/19-5778

               105.оо

            2.940.оо

210.

Стевановски Ванчо

с.Журче Демир Хисар

   10/19-384

               123.оо

211.

Талевска Кирил Мира

с.Журче Демир Хисар

   10/19-1194

                 58.оо

212.

Талевска Божин Ванка

с.Журче Демир Хисар

   10/19-901

   10/19-4979

                 65.оо

            1.105.оо

213.

Талевски Илија Александар

с.Журче Демир Хисар

   10/19-1724

   10/19-5275

                 55.оо

               990.оо

214.                                                  

Бучуковска Трајан Славка

с.Жван Демир Хисар

   10/19-3273

                 23.оо

215.

Бавчанџиовски Коста Арсен

с.Жван Демир Хисар

   10/19-962

   10/19-5002

                 85.оо

               680.оо

216.

Бавчанџијовска Стојко Елена

с.Жван Демир Хисар

   10/19-3193

                 42.оо

217.

Гроздановски Миле Живко

с.Жван Демир Хисар

   10/19-2051

               330.оо

218.

Гроздановски Блаже Пејко

с.Жван Демир Хисар

   10/19-4432

   10/19-6215

               515.оо

            4.347.5о

219.

Јанкулевски Јордан Александар

с.Жван Демир Хисар

   10/19-864

   10/19-4965

               140.оо

            1.400.оо

220.

Јанкулевски Јордан Донче

с.Жван Демир Хисар

   10/19-3716

   10/19-5968

               576.оо

            2.304.5о

221.

Јанкулевски Јордан Владимир

с.Жван Демир Хисар

   10/19-4067

   10/19-6091

               286.оо

            1.714.оо

222.

Лозановски Ангел Васко

с.Жван Демир Хисар

   10/19-3052

   10/19-5753

               293.оо

            2.053.оо

223.

Момировски Ристе Душан

с.Жван Демир Хисар

   10/19-1306

   10/19-5121

               102.оо

            1.020.оо

224.

Марку Дава

с.Жван Демир Хисар

   10/19-2339

               206.оо

225.

Најдовски Стојан Петар

с.Жван Демир Хисар

   10/19-5456

            1.080.оо

226.

Најдовски Јованчо Стојан

с.Жван Демир Хисар

  10/19-1973

   10/19-5378

               190.оо

            2.280.оо

227.

Најдовски Петар Васко

с.Жван Демир Хисар

   10/19-2200

   10/19-5449

               427.оо

            3.413.5о

228.

Најдовски Трајан Никола

с.Жван Демир Хисар

   10/19-3056

   10/19-5755

               310.оо

               929.оо

229.

Наумовски Мице Милан

с.Жван Демир Хисар

   10/19-2742

   10/19-5643

               218.оо

            1.855.5о

230.

Ристевски Љубомир

с.Жван Демир Хисар

   10/19-5097

            2.207.5о

231.

Стојковска Стојна

с.Жван Демир Хисар

   10/19-6275

            1.245.оо

232.

Станојовски Донче Пецо

с.Жван Демир Хисар

   10/19-3357

               774.оо

233.

Станковски Спиро Данко

с.Жван   Демир Хисар

   10/19-6274

            1.810.оо

234.

Танчевски Владо

с.Жван Демир Хисар

   10/19-2159

               199.оо

235.

Трајковски Борче Изабела

с.Жван Демир Хисар

   10/19-3676

               248.оо

236.

Трајковски Борче Метју

с.Жван Демир Хисар

   10/19-4065

               248.оо

237.

Ташовски Вељан Ацко

с.Жван Демир Хисар

   10/19-3530

                 33.оо

238.

Трајковска Лилјана

с.Жван Демир Хисар

   10/19-583

               248.оо

239.

Филиповски Коте Цветан

с.Жван Демир Хисар

   10/19-3944

   10/19-6046

               187.оо

            1.309.оо

240.

Филиповска Максим Каролина

с.Жван Демир Хисар

   10/19-3766

               573.оо

241.

Филиповски Сиљан Павле

с.Жван Демир Хисар

   10/19-4535

   10/19-6247

               372.оо

               743.5о

242.

Џамбазовски Дуко Трајан

с.Жван Демир  Хисар

   10/19-6129

            1.430.оо

243.

Богојевски Симјан Ѓорѓе

с.Железнец  Д. Хисар

   10/19-3385

   10/19-5868

               104.оо

               728.оо

244.

Богојовски Симјан Јонче

с.Железнец Д. Хисар

   10/19-2377

   10/19-5504

               104.оо

               728.оо

245.

Богојовски Симјан Вељан

с.Железнец  Д. Хисар

   10/19-2970

   10/19-5723

               104.оо

               728.оо

246.

Јакимовски Гроздан Драган

с.Железнец  Д. Хисар

   10/19-1239

   10/19-5093

               171.оо

               683.5о

247.

Колески Јордан Љубе

с.Железнец  Д. Хисар

   10/19-2427

               551.оо

248.

Кузмановски Ристе Љубе

с.Железнец  Д. Хисар

   10/19-4225

               141.оо

249.

Настевски Јован Вецко

  с.Железнец  Д. Хисар

   10/19-4090

   10/19-6097

               174.оо

            1.218.оо

250.

Петревски Јован

с.Железнец  Д. Хисар

   10/19-4625

   10/19-6318

               327.оо

               654.оо

251.

Сидоровски Стојко

с.Железнец  Д. Хисар

   10/19-4629

               156.оо

252.

Степановска Божана

с.Железнец Д. Хисар

   10/19-4630

                 28.оо

253.

Трајковска Верка

с.Железнец  Д. Хисар

   10/19-4633

                 80.оо

254.

Ангелевски Симон Горјанче

с.Загориче Д. Хисар

   10/19-1919

   10/19-5361

               232.оо

            3.881.оо

255.

Ангелевска Грујо Марија

с.Загориче Д. Хисар

   10/19-6155

            1.668.оо

256.

Ѓорѓиовски Спиро Илија

с.Загориче Д. Хисар

   10/19-1208

   10/19-6277

            1.039.оо

            1,818.оо

257.

Ѓорѓиовски Веле

с.Загориче Д. Хисар

   10/19-4582

               260.оо

258.

Ѓорѓиовски Цветко Драге

с.Загориче Д. Хисар

   10/19-1097

               615.оо

259.

Котевски Јован

с.Загориче  Д.Хисар

   10/19-4682

               283.оо

260.

Котевски Никола Иван

с.Загориче  Д.Хисар

   10/19-3843

   10/19-6011

               115.оо

               690.оо

261.

Котевски Сиљан Пецо

с.Загориче  Д.Хисар

   10/19-3734

               347.оо

262.

Кузмановски Александар Димче

с.Загориче  Д.Хисар

   10/19-2556

   10/19-5568

               250.оо

               750.оо

263.

Кузмановски Ангеле Миладин

с.Загориче  Д.Хисар

   10/19-2705

   10/19-5630

               135.оо

            3.510.оо

264.

Котевски Јонче Богоја

с.Загориче  Д.Хисар

   10/19-1774

   10/19-5296

               350.оо

            3.232.оо

265.

Кузмановски Василко Борис

с.Загориче  Д.Хисар

   10/19-1787

   10/19-5301

               160.оо

            3.200.оо

266.

Наумовска Најдо Алтана

с.Загориче  Д.Хисар

   10/19-5584

            1.925.оо

267.

Талевски Димитрија Ристе

с.Загориче  Д. Хисар

   10/19-5413

            3.110.оо

268.

Талевска Дева

с.Загориче  Д. Хисар

   10/19-3641

   10/19-5945

               343.оо

            2.056.5о

269.

Талевски Неделко Спасе

с.Загориче  Д. Хисар

   10/19-1023

   10/19-5026

                 95.оо

            1.615.оо

270.

Тодоровски Апостол Костадин

с.Загориче  Д. Хисар

   10/19-2766

   10/19-5651

                 95.оо

            1.900.оо

271.

Ангеловски Велко Живко

с.Зашле  Д. Хисар

   10/19-897

               168.оо

272.

Божиновски Василе Цветан

с.Зашле  Д. Хисар

   10/19-4669

               153.оо

273.

Лозановски Силјан Иван

с.Зашле  Д. Хисар

   10/19-4485

   10/19-6233

               179.оо

            1.249.оо

274.

Станојовски Симјан Ило

с.Зашле  Д. Хисар

   10/19-4668

               229.оо

275.

Ѓорѓијовски Живко

с.Кутретино  Д. Хисар

   10/19-3671

   10/19-5954

               739.оо

            3.695.оо

276.

Мицевски Бин Стеван

с.Кутретино  Д. Хисар

   10/19-3176

   10/19-5790

               170.оо

            2.890.оо

277.

Наумовски Илија Божидар

с.Кутретино  Д. Хисар

   10/19-719

   10/19-4912

               260.оо

            5.200.оо

278.

Талевска Миле Љуба

с.Кутретино  Д. Хисар

   10/19-3311

   10/19-5839

               180.оо

            3.600.оо

279.

Ивановски Коле Васил

с.Кочиште  Д. Хисар

   10/19-2951

   10/19-5716

               396.оо

            2.722.оо

280.

Илиоски Благоја

с.Кочиште  Д. Хисар

   10/19-651

               318.оо

281.

Јошевска Цветанка

с.Кочиште  Д. Хисар

   10/19-3759

                 66.оо

282.

Наќевска Наќе Благоја

с.Кочиште  Д. Хисар

   10/19-4672

               427.оо

283.

Кузмановски Мито Љубе

с.Кочиште  Д. Хисар

   10/19-4673

               435.оо

284.

Крстевска Стојан Нада

с.Кочиште  Д. Хисар

   10/19-4671

               147.оо

285.

Крстевски Стојан Миле

с.Кочиште  Д. Хисар

   10/19-4670  

               147.оо

286.

Најдовски Сотир

с.Кочиште   Д. Хисар

   10/19-2523

   10/19-5557

               166.оо

            1.162.оо   

287.

Тошевски Гроздан Борис

с.Кочиште  Д. Хисар

   10/19-1495

                 86.оо

288.

Дамчевски Стојан Софранија

с.Мренога Д. Хисар

   10/19-6045

               525.оо

289.

Ѓуровски Филип Миле

с.Мренога  Д.Хисар

   10/19-1196

               239.оо

290.

Зеловски Трајче Ванѓел

с.Мренога  Д.Хисар

   10/19-5858

            2.272.оо

291.

Калевски Ристе Илија

с.Мренога  Д.Хисар

   10/19-4657

                 27.оо

292.

Лозановски Крсте Павле

с.Мренога  Д.Хисар

   10/19-6852

            1.045.оо

293.

Мијалковски Мице Трајко

с.Мренога  Д.Хисар

   10/19-2034

   10/19-5403

               267.оо

            3.129.оо

294.

Марковски Христо Благоја

с.Мренога  Д.Хисар

   10/19-2155

   10/19-5441

               321.оо

               641.оо

295.

Поповски Стојан Симко

с.Мренога  Д.Хисар

   10/19-1988

   10/19-5385

               256.оо

            2.480.оо

296.

Радевски Сиљан Цветан

с.Мренога  Д.Хисар

   10/19-4192

   10/19-6137

               151.оо

            4.890.оо

297.

Радевски Саравил Богдан

с.Мренога  Д.Хисар

   10/19-544

   10/19-4855

               364.оо

            5.280.оо

298.

Станковски Сиљан Методија

с.Мренога  Д.Хисар

   10/19-6068

            2.479.оо

299.

Цветановски Стојан Герасим

с.Мренога  Д.Хисар

   10/19-1748

   10/19-5287

               168.оо

            1.732.оо

300.

Нечовска Мито Сава

с.Мренога  Д.Хисар

   10/19-6278

            3.537.оо

301.

Недановски Стојан Живко

с.Мренога  Д.Хисар

   10/19-2276

   10/19-5474

               149.оо

               745.оо

302.

Јовановски Илија Благоја

с.М.Илино  Д.Хисар

   10/19-847

   10/19-4957

               244.оо

               732.оо

303.

Јанкуловски Димитрија Драге

с.М.Илино  Д.Хисар

   10/19-4010

   10/19-6073

               157.оо

               785.оо

304.

Марковски Ристе

с.М.Илино  Д.Хисар

   10/19-4674

               107.оо

305.

Петковски Димитрија

с.М.Илино  Д.Хисар

   10/19-2095

               741.оо

306.

Ангелевски Тирчо Александар

с.М.илино Д.Хисар

   10/19-3508

   10/19-5903

               666.оо

            4.666.оо

307.

Блажевски  Јован Петар

с.Н.село  Д.Хисар

   10/19-2511

               438.оо

308.

Велевски Ненад Војне

с.Н.Село  Д.Хисар

   10/19-2707

   10/19-5632

               169.оо

            2.535.оо  

309.

Ѓорѓиевски Јанаки

с.Н.Село Д.Хисар

   10/19-4584

               110.оо

310.

Кузмановски Живко

с.Н.Село  Д.Хисар

   10/19-4690

               331.оо

311.

Младеновски Коста Ристо

с.Н.Село  Д.Хисар

   10/19-6280

            2.160.оо

312.

Настевски Мито Благоја

с.Н.Село  Д.Хисар

   10/19-4052

   10/19-6087

               345.оо

               690.оо

313.

Настевски Богоја Ѓорѓи

с.Н.Село  Д.Хисар

   10/19-4750

               217.оо

314.

Настевска Илинка

с.Н.Село  Д.Хисар

   10/19-4689

   10/19-6341

               558.оо

               558.оо

315.

 Ристевски П.Новица

с.Н.Село  Д.Хисар

   10/19-4585

               150.оо

316.

Смилевски Стојан Јордан

с.Н.Село   Д.Хисар

   10/19-1031

   10/19-5032

               392.оо

            1.176.оо

317.

Тошеска Ристе Пера

с.Н.Село   Д.Хисар

   10/19-1559

               101.оо

318.

Трајковски Донче Тони

с.Н.Село   Д.Хисар

   10/19-4691

               230.оо

319.

Велковски Кирил Пецо

с.Обедник Д.Хисар

   10/19-2829

   10/19-5676

               290.оо

               870.оо

320.

Велковски Кирил Васил

с.Обедник Д.Хисар

   10/19-3291

   10/19-5826

               290.оо

               870.оо

321.

Велковски Кирил Томе

с.Обедник Д.Хисар

   10/19-647

   10/19-4886

               290.оо

               870.оо

322.

Велковски Кирил Димче

с.Обедник Д.Хисар

   10/19-1769

   10/19-5294

               290.оо

               870.оо

323.

Димовски Антонија Георгија

с.Обедник Д.Хисар

   10/19-3163

   10/19-5785

               277.оо

            1.663.оо

324.

Ѓорѓиовски Наум Максим

с.Обедник Д.Хисар

   10/19-1325

   10/19-5135

               140.оо

            1.400.оо

325.

Изетовски Шефкет Јетмир

с.Обедник Д.Хисар

   10/19-1255

   10/19-5100

               479.оо

            2.874.оо

326.

Јолевски Танаско Драге

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-1722

   10/19-5274

               380.оо

               760.оо

327.

Јумеровски Наим Саит

с.Обедник   Д.Хисар

   10/19-784

   10/19-4934

               660.оо

               669.5о

328.

Јумеровски Наим Заим

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-2612

                 50.оо

329.

Котевска Тале Севда

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-4012

   10/19-6074

               157.оо

               773.оо

330.

Крстевска Даме Тодорка

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-1987

   10/19-5384

               301.оо

            2.791.оо

331.

Крстевски Крсте Роберт

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-3382

            2.210.оо

332.

Котевски Раде Бени

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-5333

          11.925.оо

333.

Марковски Веле Секула

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-4445

   10/19-6219

                 80.оо

            1.280.оо

334.

Петрески Илија Богоја

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-652

   10/19-4888

               555.оо

            4.459.оо

335.

Ристевски Јордан Ванѓел

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-4586

   10/19-6281

               110.оо

            3.010.оо

336.

Ресуловски Абдула Мустафа

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-3231

   10/19-5809

               752.оо

            7.523.оо

337.

Рашидовски Весел Енвер

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-2094

               456.оо

338.

Стефановски Ѓорѓи Јосиф

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-4749

               285.оо

339.

Србиновска Крсте Валентина

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-3610

            2.210.оо

340.

Стојковски Јонче Јосиф

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-2706

   10/19-5631

               265.оо

            4.770.оо

341.

Стојковски Антонија Ристе

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-4207

   10/19-6143

               247.оо

            2.162.оо

342.

Стефановски Тале Мице

с.обедник  Д.Хисар

   10/19-5205

               910.оо

343.

Шабановски Ваит Мазлам

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-4483

   10/19-6231

               487.оо

            3.727.оо

344.

Шабановски Мазлам Назиф

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-2211

   10/19-5453

               716.оо

            5.008.оо

345.

Шабановски Мустафа

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-797

               222.оо

346.

Шабановски Фаит Асим

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-3963

   10/19-6054

                 80.оо

            1.040.оо

347.

Шабаноски Изет Дилавер

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-1463

   10/19-5179

               190.оо

            2.850.оо

348.

Шерифоски Фадил Шериф

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-5565

            3.565.оо

349.

Шабаноски Максут Реџеп

с.Обедник  Д.Хисар

   10/19-5516

               760.оо

350.

Андревски Цветан Димче

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-3267

   10/19-5821

               346.оо

               692.оо

351.

Андоновски Мисаил Јордан

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-2263

   10/19-5471

               308.оо

               615.оо

352.

Врбовска Звезда

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-2694

               368.оо

353.

Василеска Томо Параскева

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-1268

   10/19-5106

                 82.оо

            2.176.оо

354.

Димевски Ристо Ивана

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-1701

   10/19-5268

               152.оо

            1.518.оо

355.

Димовски Тасе Бошко

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-3789

   10/19-5992

               345.оо

            1.770.оо

356.

Ѓуровски Кирило

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-3821

   10/19-6002

               184.оо

               921.оо

357.

Златановски Душан Злате

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-1627

                 97.оо

358.

Златановски Душан Киро

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-424

                 97.оо

359.

Ивановски Цветан Танаско

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-3296

   10/19-5828

               462.оо

            1.386.оо

360.

Мицковски Апостол Горјан

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-5813

            4.735.оо

361.

Мирчевска Петар Вишња

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-766

   10/19-4929

                 55.оо

            1.130.оо

362.

Мирчевски Коле Ристо

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19--545

   10/19-4856

               327.оо

            2.889.оо

363.

Мирчевски Јаким Љубе

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-2456

   10/19-5526

               775.оо

            4.050.оо

364.

Марковски Мито Љубомир

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-5142

               880.оо

365.

Недановски Јован Милан

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-3308

   10/19-5836

               349.оо

            2.441.оо

366.

Нечовска Снежана

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-2738

   10/19-5640

               609.оо

               609.оо

367.

Пејовски Ѓеро Цане

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-913

   10/19-4980

               697.оо

               697.оо

368.

Поповски Методија Горјанче

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-1563

   10/19-5217

               254.оо

            2.963.5о

369.

Ристевски Петре Јован

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-5971

            2.030.оо

370.

Ристевски Иван Борис

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-634

   10/19-4881

               386.оо

            3.752.оо

371.

Ристевски Пецо

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-1296

               399.оо

372.

Стојановски Трајан Киро

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-2767

   10/19-5652

               594.оо

            4.160.оо

373.

Сарафовски Целе Драгољуб

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-4587

   10/19-6282

                 85.оо

            2.341.оо

374.

Сиљановски Костадин Јордан

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-1315

   10/19-5128

               105.оо

            1.995.оо

375.

Спасевски Андре Трајан

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-4680

   10/19-6340

            1.066.оо

            1.066.оо

376.

Тошевска Здраве Љубика

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-3873

                 40.оо

377.

Тошевски Ристе Вељан

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-5047

            2.367.оо

378.

Трајановски Мирче Војне

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-2398

               115.оо

379.

Трајковски Стојче Вецко

с.Прибилци Д.Хисар

   10/19-4467

   10/19-6226

               604.оо

            4.964.оо

380.

Ангелевски Вељан Јонче

с Ракитница Д.Хисар

   10/19-817

   10/19-4943

               345.оо

            1.379.оо

381.

Алексовски Велјан Сандо

с.Ракитница Д.Хисар

   10/19-4713

               308.оо

382.

Бошковски Коста Илија

с Ракитница Д.Хисар

   10/19-1532

   10/19-5201

                 80.оо

            1.680.оо

383.

Николовски Мице Ставре

с Ракитница Д.Хисар

   10/19-4710

               223.оо

384.

Николовски Мито Наумче

с Ракитница Д.Хисар

   10/19-4715

               186.оо

385.

Николовски Мито Веле

с Ракитница Д.Хисар

   10/19-4714

               186.оо

386.

Најдовски Спиро Мито

с Ракитница Д.Хисар

   10/19-4711

               239.оо

387.

Станковски Станко Пејко

с Ракитница Д.Хисар

   10/19-4588

   10/19-6283

                 60.оо

            1.725.оо

388.

Степановски Ј.Ванѓел

с Ракитница Д.Хисар

   10/19-4589

   10/19-6284

               216.оо

            1.477.5о

389.

Костевска Мито Љубица

с Ракитница Д.Хисар

   10/19-604

               122.оо

390.

Стојановски Блаже Славе

с Ракитница Д.Хисар

   10/19-4712

               332.оо

391.

Фидановски Борис

с.Ракитница Д.Хисар

   10/19-3731

                 60.оо

392.

Велјановски Диме Воислав

с.Растојца  Д.Хисар

   10/19-4723

               321.оо

393.

Кузмановски Мише

с.Растојца  Д.Хисар

   10/19-4729

   10/19-6345

               285.оо

               566.оо

394.

Петревски Василе

с.Растојца  Д.Хисар

   10/19-4722

               345.оо

395.

Секуловски Благоја Перо

с.Растојца  Д.Хисар

   10/19-4728

               176.оо

396.

Секуловски Благоја Славко

с.Растојца  Д.Хисар

   10/19-4727

               176.оо

397.

Србиновски Иван Јонче

с.Растојца  Д.Хисар

   10/19-4718

                 98.оо

398.

Србиновски Иван Цветко

с.Растојца  Д.Хисар

   10/19-4719

                 98.оо

399.

Томеска Иванка

с.Растојца  Д.Хисар

   10/19-4725

   10/19-6344

               483.оо

               786.оо

400.

Томески Вангел Цветан

с.Растојца  Д.Хисар

   10/19-4726

               415.оо

401.

Тренческа Марија

с.Растојца  Д.Хисар

   10/19-1975

   10/19-5379

               186.оо

            1.304.оо

402.

Трајчевски Сандо

с.Растојца  Д.Хисар

   10/19-4717

               202.оо

403.

Николовска Дамјан Параскева

с.Сладуево Д.Хисар

   10/19-2844

                 30.оо

404.

Николовска Лутка

с.Сладуево Д.Хисар

   10/19-4057

   10/19-6089

               539.оо

            1.078.оо

405.

Атанасовска Јордан Марија

с.Суво Грло Д.Хисар

   10/19-1077

                 50.оо

406.

Богојовски Боге

с.Суво Грло Д.Хисар

   10/19-3064

               217.оо

407.

Богоевски Цветан Силјан

с.Суво Грло Д.Хисар

   10/19-4613

               124.оо

408.

Грујовски Вељан Василе

с.Суво Грло Д.Хисар

   10/19-1201

                 90.оо

409.

Кузмановски Цветан Стојан

с.Суво Грло Д.Хисар

   10/19-2403

   10/19-5509

                 60.оо

               600.оо

410.

Кузмановски Борис Владо

с.Суво Грло Д.Хисар

   10/19-2310

                 85.оо

411.

Ристевски Здраве Ристе

с.Суво Грло Д.Хисар

   10/19-2287

   10/19-5479

               115.оо

            1.380.оо 

412.

Соколовски Недан Спиро

с.Суво Грло Д.Хисар

   10/19-944

   10/19-4994

                 70.оо

               700.оо

413.

Талевски Јанкула Соколе

с.Суво Грло Д.Хисар

   10/19-1864

   10/19-5336

                 85.оо

            1.962.оо

414.

Талевска Боше Спасија

с.Суво Грло Д.Хисар

   10/19-5921

            1.330.оо

415.

Ѓорѓиевски Петар Трајко

с.Суводол Д. Хисар

   10/19-5226

               690.оо

416.

Илиевски Велимир Трајче

   с.Суводол Д. Хисар

   10/19-3872

   10/19-6019

               613.оо

            5.354.оо

417.

Марковски Илија Јордан

   с.Суводол Д. Хисар

   10/19-6146

            5.060.оо

418.

Николовски Ставре Љубе

   с.Суводол Д.Хисар

   10/19-4649

   10/19-6330

               736.оо

            1.472.оо

419.

Петревски Стојан Мирко

   с.Суводол Д. Хисар

   10/19-3979

   10/19-6060

               200.оо

            2.095.оо

420.

Пауновски Климо Бошко

   с.Суводол Д. Хисар

   10/19-3930

   10/19-6040

               195.оо

            2.535.оо

421.

Пауновска Цветан Грозда

   с.Суводол Д. Хисар

   10/19-3613

               700.оо

422.

Петревски Стојан Илија

   с.Суводол Д. Хисар

   10/19-3613

   10/19-5940

               200.оо

            2.095.оо

423.

Секуловски Борис Никола

   с.Суводол Д. Хисар

   10/19-3752

                 63.оо

424.

Сулејмановски Шаќир Салим

   с.Суводол Д. Хисар

   10/19-4814

            2.040.оо

425.

Трајчевска Павле Перунига

   с.Суводол Д. Хисар

   10/19-5552

            2.805.оо

426.

Ангелески Стеван Стојче

   с.Света Д.Хисар

   10/19-6047

            4.800.оо

427.

Богоевски Иван Богоја

   с.Света Д.Хисар

   10/19-5848

            4.960.оо

428.

Велевски Мице Славе

   с.Света Д.Хисар

   10/19-3476

   10/19-5893

               631.оо

            1.262.оо

429.

Велевски Тале Љубе

   с.Света Д.Хисар

   10/19-521

   10/19-4846

               625.оо

            7.873.оо

430.

Ѓорѓиевски Благоја

   с.Света Д.Хисар

   10/19-4651

   10/19-6332

               390.оо

               780.оо

431.

Јосивоска Ристе Менка

   с.Света Д.Хисар

   10/19-3383

   10/19-5866

                 50.оо

            1.000.оо

432.

Јошевски Коле Благоја

   с.Света Д.Хисар

   10/19-3528

   10/19-5912

               536.оо

            1.072.оо

433.

Јошевски Стојан Зорко

   с.Света Д.Хисар

   10/19-3061

   10/19-5756

               273.оо

               546.оо

434.

Јошевски Блаже Иван

   с.Света Д.Хисар

   10/19-3413

                 85.оо

435.

Јошевски Стојан Здраве

   с.Света Д.Хисар

   10/19-3865

   10/19-6017

               273.оо

               546.оо

436.

Јошевски Блаже Трајан

   с.Света Д.Хисар

   10/19-1943

   10/19-5370

               213.оо

            2.332.оо

437.

Јолески Никола Славе

   с.Света Д.Хисар

   10/19-5154

            1.380.оо

438.

Јошевски Блаже Воислав

   с.Света Д.Хисар

   10/19-3896

               449.оо

439.

Мицевски Тасе Бранко

   с.Света Д.Хисар

   10/19-1770

                 48.оо

440.

Мицевски Тасе Милан

   с.Света Д.Хисар

   10/19-4570

                 48.оо

441.

Нешковски Саботко Трајан

   с.Света Д.Хисар

   10/19-925

   10/19-4986

                 85.оо

            1.955.оо

442.

Петревски Трајан Живко

   с.Света Д.Хисар

   10/19-4392

               410.оо

443.

Петревски Благоја Васко

   с.Света Д.Хисар

   10/19-4590

   10/19-6285

               250.оо

            7.385.оо

444.

Петровски Цветан Трајко

   с.Света Д.Хисар

   10/19-2975

   10/19-5726

               210.оо

            3.370.оо

445.

Ристевски Трајан Спасе

   с.Света Д.Хисар

   10/19-4094

   10/19-6101

               624.оо

            7.430.оо

446.

Ристевска Неда

   с.Света Д.Хисар

   10/19-4591

   10/19-6286

               448.оо

            4.016.оо

447.

Ристевски Бранко

   с.Света Д.Хисар

   10/19-3879

               306.оо

448.

Ристевсји Тодор Ѓорѓи

   с.Света Д.Хисар

   10/19-2550

               363.оо

449.

Ристевска Крсте Ванка

   с.Света Д.Хисар

   10/19-2925

   10/19-5711

               412.оо

            3.873.оо

450.

Станковска Михајло Јованка

   с.Света Д.Хисар

   10/19-522

   10/19-4847

               155.оо

            6.203.оо

451.

Стојановски Богоја Милојко

   с.Света Д.Хисар

   10/19-2321

               190.оо

452.

Стојановски Војо Борче

   с.Света Д.Хисар

   10/19-649

            4.108.оо

453.

Тасевски Блаже Ристе

   с.Света Д.Хисар

   10/19-1564

               454.оо

454.

Тасевски Илија Кочо

   с.Света Д.Хисар

   10/19-1336

   10/19-5139

               614.оо

            3.070.оо

455.

Тасевски Бојко Трајан

   с.Света Д.Хисар

   10/19-2224

   10/19-5458

               431.оо

            1.293.оо

456.

Тасевски Драге Јане

   с.Света Д.Хисар

   10/19-816

   10/19-4942

            1.217.оо

            3.651.оо

457.

Цветановска Стојче Васка

   с.Света Д.Хисар

   10/19-434

   10/19-4815

               897.оо

          10.798.оо

458.                

Гаџовска Гајтана

   с.Слепче  Д.Хисар

   10/19-5664

            1.502.оо

459.

Гугучевски  Никола Ристо

   с.Слепче Д.Хисар

    10/19-5423

            3.760.оо

460.

Дувчевски Василе Јован

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-4592

               279.оо

461.

Димчевски Неделко Русе

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-5829

            1.751.оо

462.

Дамчевски Ангеле Дамјан

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-519

   10/19-4845

               190.оо

            3.420.оо

463.

Дувчевски Василе Стеван

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-4528

               279.оо

464.

Зајаковски Миладин Ацо

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-5313

            1.771.5о

465.

Зајаковска Сарафил Марија

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-3320

   10/19-5844

               130.оо

            1.040.оо

466.

Зајаковска Габриела

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19--1217

            1.117.оо

467.

Ѓорѓиевски Јордан Пере

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-5362

               880.оо

468.

Ѓорѓиовска Коста Василка

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-1785

   10/19-5299

               185.оо

            2.590.оо

469.

Ивановски Јордан Јонче

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-4593

   10/19-6287

               140.оо

            2.983.оо

470.

Ивановски Мито Драгослав

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-3246

   10/19-5812

               704.оо

             5632.оо

471.

Јошевски Ристе Миле

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-6288

            1.180.оо

472.

Јошевски Благоја Мирко

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-6239

               557.оо

473.

Коруновски Крсте Добри

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-2774

   10/19-5654

               270.оо

               518.оо

474.

Кочоски Никола Кочо

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-5222

            2.250.оо

475.

Каревски Максим Душан

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-650

   10/19-4887

               221.оо

            2.845.5о

476.

Кочовски Коста Милан

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-2290

   10/19-5480

               336.оо

            2.690.5о

477.

Котевски Петко Цветко

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-2444

   10/19-5521

               540.оо

            3.998.оо

478.

Каревска Косара

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-4614

                 63.оо

479.

Калешовски Нове Трајко

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-3043

   10/19-5750

               115.оо

            1.150.оо

480.

Колески Пецо

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-708

   10/19-4907

               514.оо

            1.028.оо

481.

Каревски Максим Душан

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-650

   10/19-4887

               221.оо

            2.845.оо

482.

Коруновски Тале Спиро

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-5127

               933.оо

483.

Ковачевска Боривој Летка

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-2277

               687.оо

484.

Миленковски Миленко Трајко

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-1113

   10/19-5059

               677.оо

            1.352.5о

485.

Муловски Драган

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-3481

               750.оо

486.

Мијајлевски Стојан Трајан

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-4482

   10/19-6230

               165.оо

            1.320.оо

487.

Марковски Зоран

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-5898

            5.980.оо

488.

Марковски Саве Горица

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-4654

   10/19-6335

               621.оо

            1.242.оо

489.

Миленковска Коте Ивана

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-5890

               920.оо

490.

Неделковски Јован Трајко

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-4655

   10/19-6336

               444.оо

               888.оо

491.

Нуневска Докија

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-4688

               268.оо

492.

Најдовски Стојаков Темелко

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-5247

               683.оо

493.

Николовски Трајче Илија

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-6289

               915.оо

494.

Најдовски Благоја Славчо

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-3216

            2.843.оо

495.

Најдовски Иван Стевко

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-3630

            1.031.оо

496.

Пирковски Стојче Миладин

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-3271

   10/19-5822

               337.оо

            5.156.оо

497.

Попоски Коста Стојче

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-5721

            6.710.оо

498.

Попоски Стојче Љубе

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-2597

   10/19-5588

            1.306.оо

          10.448.оо

499.

Поповиќ Перица

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-4603

   10/19-6302

              570.оо

          10.260.оо

500.

Ристевски Миле Душан

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-1726

   10/19-5278

               755.оо

          10.042.5о

501.

Стојановски Јован Славко

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-6031

               630.оо

502.

Смашовски Анѓеле Коста

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-4157

   10/19-6120

               202.оо

               807.5о

503.

Спасеновска Видан Лилјана

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-1252

   10/19-5099

               639.оо

               638.5о

504.

Сретовски Коста Стојан

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-4190

               130.оо

505.

Талевски Гроздан Боро

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-838

   10/19-4952

               469.оо

            3.879.5о

506.

Талевска Недан Меглена

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-1462

   10/19-5170

               245.оо

            3.920.оо

507.

Талевски Цветко Гроздан

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-5642

            3.700.оо

508.

Тасевска Ристо Василија

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-5685

            5.830.оо

509.

Чутровски Петко Драган

   с.Слепче Д.Хисар

   10/19-1011

   10/19-5019

               563.оо

               563.оо

510.

Атанасовски Дамче Љубинка

 с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-6290

            2.056.оо

511.

Богдановски Трајан Владо

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-411

   10/19-4807

               627.оо

            3.136.оо

512.

Брзевска Толе Љубо

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-4419

   10/19-6212

               136.оо

            2.793.оо

513.

Брзевска Стеванка

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-1800

   10/19-5308

               239.оо

            1.195.оо

514.

Грујовски Сандре Стојан

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-3908

   10/19-6030

               120.оо

               720.оо

515.

Грујовски Андре Миле

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-5514

               680.оо

516.

Кузмановски Петар Илија

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-1788

   10/19-5302

               385.оо

            2.495.5о

517.

Кочовски Трајан Благоја

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-5946

            3.120.оо

518.

Лозановска Трајан Илинка

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-4906

            1.008.оо

519.

Младеновски  Видан Драгутин

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-1151

   10/19-5068

               862.оо

            1.350.5о

520.

Марковски Миле Зоран

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-4253

   10/19-6157

               583.оо

            5.054.оо

521.

Наумовски Миле

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-1332

   10/19-5138

               595.оо

            1.189.5о

522.

Пејковски Никола

с.Сопотница Д. Хисар

   10/19-4595

   10/19-6292

               170.оо

            3.032.оо

523.

Пејковски Наумче Љубе

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-4594

   10/19-6291

               170.оо

            1.360.оо

524.

Радовски Анѓеле Владимир

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-5191

               510.оо

525.

Трчајлажовски Танаско Милан

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-2914

   10/19-5708

               230.оо

            1.610.оо

526.

Трчелажовски  Јован Алексо

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-3408

10/19-5877

               472.оо

            2.358.oo

527.

Цветковски Трајан Ристо

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-1465

   10/19-5182

               310.оо

               620.oo

528.

Шабикоска Риза

с.Сопотница Д.Хисар

   10/19-1233

                 45.оо

529.

Божиновски Силјан Ванѓел

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-2262

   10/19-5470

               280.oo

            2.290.oo

530.

Блажевски Јосиф

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-4709

               215.оо

531.

Богевски Трајан Илија

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-4446

   10/19-6220

               355.оо

            5.484.oo

532.

Босилковски Стојан Трајан

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-4243

   10/19-6154

               112.оо

            1.684.oo

533.

Богдановска Васил Дукадинка

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-1380

   10/19-5151

               228.оо

            2.614.оо

534.

Вељановски Донче Богоје

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-4022

   10/19-6078

                 80.оо

               720.оо

535.

Велјановска Братица

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-4708

               265.оо

536.

Гроздановска Нове Велика

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-1164

                 30.оо

537.

Димовски Тодор Петре

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-1379

   10/19-5150

               195.оо

            3.510.оо

538.

Димовски Нове Борис

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-636

   10/19-4883

               265.оо

               530.оо

539.

Димовски Јон Нове

с.Слоештица Д.Хисар

    10/19-2522

               144.оо

540.

Ѓорговски Велко Јосиф

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-4484

   10/19-6232

               225.оо

            1.350.оо

541.

Јаневски Петар Благоја

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-4054

   10/19-6088

               148.оо

               889.оо

542.

Јовановски Лазар Василе

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-3086

                   6.оо

543.

Квачковски Добре

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-2732

               220.оо

544.

Квачковски Томе

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-1829

              220.оо

545.

Квачковски Каравил Вељан

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-1875

                16.оо

546.

Настевски Ристе Ѓорѓе

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-1245

   10/19-5096

               140.оо

            1.820.оо

547.

Поповски Јордан Наумчо

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-4706

               241.оо

548.

Петковски Тодор Јован

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-3666

   10/19-5952

               181.оо

            2.635.оо

549.

Поповски Атанас Крсте

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-3881

   10/19-6021

                 75.оо

               975.оо

550.

Поповска Илија Цвета

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-1989

   10/19-5386

               387.оо

            2.707.оо

551.

Петковски Тоде Ристо

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-4176

   10/19-6130

               170.оо

            1.870.оо

552.

Поповски Трајан Богоја

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-5939

            1.590.оо

553.

Спасеновски Видан Симеон

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-635

   10/19-4882

               426.оо

            2.130.оо

554.

Стојковски Ванчо Александар

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-2891

   10/19-5700

               350.оо

            1.050.оо

555.

Танасковски Тасе Костадин

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-1942

   10/19-5369

               100.оо

            1.500.оо

556.

Џајковска Апостол Драгица

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-1342

   10/19-5143

               325.оо

            3.257.оо

557.

Шврговски Мито Славе

с.Слоештица Д.Хисар

   10/19-5442

            4.700.оо

558.

Ацковска Анѓеле Тасија

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-915

   10/19-4981

               105.оо

            3.150.оо

559.

Гроздановски В.Коста

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-4596

   10/19-6293

               195.оо

            5.370.оо

560.

Гроздановски Љупчо

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-4678

               143.оо

561.

Ивановски Коста Тодор

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-1618

   10/19-5239

               663.оо

            4.811.оо

562.

Ивановски Пере Мирко

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-3839

   10/19-6009

                 75.оо

            2.100.оо

563.

Ивановски Стефан Петре

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-4214

   10/19-6145

               120.оо

            2.949.оо

564.

Илиевска Илинка

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-4598

   10/19-6295

               135.оо

            4.050.оо

565.

Илиевска Веле Маса

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-4597

   10/19-6294

                 50.оо

            1.827.оо

566.

Јанкуловски Богдан Андре

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-2493

   10/19-5547

                 95.оо

            2.332.оо

567.

Јанкуловски Божин Танаско

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-2473

   10/19-5533

               207.оо

            3.342.5о

568.

Јончевски Стојан Стеван

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-1397

   10/19-5155

               552.оо

               551.5о

569.

Колевски Трајко Васко

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-3925

   10/19-6039

               265.оо

            4.239.оо

570.

Костадиновска  Петко Мара

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-6296

            4.640.оо

571.

Костадиновски Боѓин Благоја

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-3679

               152.оо

572.

Лозевска Крсте Трајанка

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-2974

   10/19-5725

               260.оо

            9.375.оо

573.

Лозановски Јован

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-4679

               247.оо

574.

Мицковски Милосав

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-4675

               288.оо

575.

Мицевски  Стојан Јован

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-6297

               800.оо

576.

Несторовски Вељан Василка

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-1030

   10/19-5031

               250.оо

            4.693.оо

577.

Огненовска Ѓоре Севда

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-1464

   10/19-5180

               300.оо

            4.200.оо

578.

Петровски Цветко Благоја

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-4607

   10/19-6305

               144.оо

            1.728.оо

579.

Петревска Бошко Анѓа

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-1161

   10/19-5075

               105.оо

            2.115.оо

580.

Петровска Мите Василија

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-2111

               166.оо

581.

Петровска Петра Милица

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-4256

   10/19-6159

               161.оо

            1.125.оо

582.

Петровски Цветко Петар

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-4606

   10/19-6304

               144.оо

            1.728.оо

583.

Сиљановски Јоле Ристо

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-4208

   10/19-6144

                 85.оо

               850.оо

584.

Степановска Драгица

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-2620

               417.оо

585.

Стојановски Стојан Борис

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-4599

   10/19-6298

               155.оо

            2.388.оо

586.

Стојковски Стеван Миладин

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-5307

            1.640.оо

587.

Стојановски Стојан Јосиф

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-4158

   10/19-6121

               155.оо

            1.623.оо

588.

Степановски Трајан Никола

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-5769

               576.оо

589.

Талевски Ристо Димитрија

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-4020

               150.оо

590.

Трајковска Илија Љубица

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-1955

               155.оо

591.

Трајковски Алексо Благоја

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-1777

               288.оо

592.

Трајковски Никола

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-4677

               227.оо

593.

Талевски Ристе Стеван

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-5951

            1.645.оо

594.

Цветановски Божин Никола

   с.Стругово Д.Хисар

   10/19-3499

   10/19-5899

               158.оо

            4.729.5о

595.

Бандевски Димитрија Благоја

   с.Смилево Д.Хисар

   10/19-640

               388.оо

596.

Волкановски Јоле Доне

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-1442

   10/19-5173

               247.оо

            1.976.оо

597.

Волкановска Данка

   с.Смилево Д.Хисар

   10/19-4070

               332.оо

598.

Грујовски Васил

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-1300

   10/19-5117

               234.оо

               936.оо

599.

Грујовски Стојче Сандо

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-3600

   10/19-5935

               384.оо

            2.688.оо

600.

Даскаловски Кирко Ѓорѓија

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-4332

   10/19-6184

               452.оо

            3.164.оо

601.

Дарковски Димитар

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-1816

   10/19-5317

               498.оо

            5.478.оо

602.

Дарковски Христо Пецо

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-986

   10/19-5010

               777.оо

            3.885.оо

603.

Цветко Егуменовски

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-1032

   10/19-5033

               201.оо

            2.211.оо

604.

Жежовска Славе Васа

   с.Смилево Д.Хисар

   10/19-1159

   10/19-5072

               263.оо

            1.839.оо

605.

Ивановска Петар Зорка

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-3439

   10/19-5886

               162.оо

            1.134.оо

606.

Карталовски Илија

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-3740

   10/19-5974

               168.оо

            1.009.5о

607.

Коштревска Јелена

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-3966

   10/19-6056

               166.оо

            1.830.оо

608.

Коштревска Десанка

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-2410

   10/19-5512

               211.оо

            1.685.5о

609.

Ковачевски Методи

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-1064

   10/19-5043

               201.оо

            1.003.оо

610.

Ковачевски Димче

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-1028

   10/19-5029

            1.367.оо

            4.099.оо

611.

Кромидаровски Ѓорѓи Јордан

   с.Смилево Д.Хисар

   10/19-1415

               511.оо

612.

Милошевски Димитрија

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-1681

   10/19-5260

               368.оо

            2.209.5о

613.

Милошевска Бојче Марија

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-2143

   10/19-5437

               156.оо

            1.248.оо

614.

Пејчиновски Трајче Михајло

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-806

   10/19-4941

               261.оо

            2.088.оо

615.

Пејчиновски Ристо

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-2072

   10/19-5419

               453.оо

               906.оо

616.

Тодоровски Томе

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-2754

   10/19-5645

               272.оо

            1.902.оо

617.

Тодоровска Велика

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-949

   10/19-4998

               332.оо

               664.оо

618.

Тодоровски Пејко Јован

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-2713

   10/19-5634

               603.оо

            3.613.оо

619.

Туфевски Петар

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-2354

   10/19-5498

               589.оо

            3.535.5о

620.

Трошевска Лила

   с.Смилево Д.Хисар

   10/19-3268

               258.оо

621.

Трампевски Борис Пецо

   с.Смилево Д.Хисар

   10/19-484

   10/19-4833

               497.оо

               994.оо

622.

Шутевски Славе

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-2625

   10/19-5600

               457.оо

            3.653.5о

623.

Христовски Бојче Васил

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-1853

   10/19-5334

               194.оо

            1.547.оо

624.

Петар Рафе Чаловски

   с.Смилево  Д.Хисар

   10/19-4321

   10/19-6179

               113.оо

            1.130.оо

625.

Димовски Ацко Ѓорѓија

  с.Утово Демир Хисар

   10/19-3833

   10/19-6006

               195.оо

            2.340.оо

626.

Илијовски Трајан Благоја

  с.Утово Демир Хисар

   10/16057

            1.902.оо

627.

Јошевски Ставре Бошко

  с.Утово Демир Хисар

   10/19-2913

   10/19-5707

               559.оо

            4.011.оо

628.

Несторовска Благоја Верка

   с.Утово Демир Хисар

   10/19-5534

               870.оо

629.

Тасевски Трајан Живко

  с.Утово Демир Хисар

   10/19-6300

            1.360.оо

630.

Андрески Богоја

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-4736

                 77.оо

631.

Апостолоски Цветан

   с.Велмевци  Д.хисар

   10/19-2874

   10/19-5693

               623.оо

            1.869.5о

632.

Беговски Стојан

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-4732

               151.оо

633.

Георгиевски (Орманковски)Мишко

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-4745

   10/19-6347

               557.оо

               557.оо

634.

Глигороски Милан Димо

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-4246

   10/19-6156

               451.оо

            2.704.оо

635.

Гроздановски Трајан

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-4730

                 86.оо

636.

Димитриевски  Никола

   с.Велмевци  Д.хисар

   10/19-4743

               272.оо

637.

Ѓорѓиовски Божин Миле

   с.Велмевци  Д.Хисар

    10/19-2390

               302.оо

638.

Здравески Киро

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-4734

               282.оо

639.

Ивановски Флоро Борис

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-3913

   10/19-6034

               652.оо

            2.724.оо

640.

Исламовска Велјана

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-4738

   10/19-6346

               322.оо

               640.оо

641.

Јанкулоски Трајан

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-4741

               155.оо

642.

Китановски Јон

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-4740

                 90.оо

643.

Китановски Јонче

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-4744

               124.оо

644.

Мошаревски Христо

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-2541

                 65.оо

645.

Мошаревски Целе

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-4737

               470.оо

646.

Новески (Беговски) Кирко

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-4733

               120.оо

647.

Пештакелевски Трајан

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-4739

               125.оо

648.

Поповски Ќиро Јонче

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-4440

               490.оо

649.

Стерфановска Ратка

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-3048

               107.оо

650.

Стојановски Ванчо

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-1162

   10/19-5076

               150.оо

               900.оо

651.

Трошановски Кирко

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-4735

               145.оо

652.

Џивџаровски Методија

   с.Велмевци  Д.Хисар

   10/19-4742

               101.оо

653.

БИГЛА Ц.0. Демир Хисар

   ул.29-ти Ноември 19    

         Демир Хисар

   10/19-6265

            6.780.оо

654.

БЕТОН АД СКОПЈЕ

     ул.Јуриј Гагарин 15

      СКОПЈЕ-КАРПОШ

   10/19-6270

            1.200.оо

655.

ДРАНГО КОМПАНИ

   ул.Партизанска 22-19

               БИТОЛА

   10/19-4754

   10/19-6257

            1.685.оо

          13.276.оо

656.

ИЛИНДЕН 1903 З.З.П.О.Смилево

с.Смилево  Д.Хисар

   10/18-4740

   10/18-6274

            512.оо

         3.072.оо

657.

МЛАДОСТ Томески Спиро ДОО

       ул.Битолска бб 

        Демир Хисар

   10/18-4739

   10/18-6273

       28.006.оо

     174.083.оо

658.

СУИТ ЕЛИТ ДОО Демир Хисар

       ул.Битолска бб

        Демир Хисар

   10/18-4738

   10/18-6272

       38.571.оо

     192.855.оо

С  П  И  С  О  К

На недоставени Решенија комунална такса 2019 г.  и не доставени  Опомени за 2019 г.

Ред.бр.

ПРЕЗИМЕ  И ИМЕ

АДРЕСА

Бр. на Решение

Износ

1.

К-С ДРАНГО ЕКСПОРТ ИМПОРТ 

                       П.О.  

с.Бабино Демир Хисар

10/19-6689

        6.000.оо

2.

Бабино Љубица Кузмановски Индивидуален земјоделец

с.Бабино Демир Хисар

10/19-6716

        2.000.оо

3.

ЖЕЛЕЗНИК Авто Мото друштво

               Демир Хисар

       ул.Битолска бб

        Демир Хисар

10/19-6672

      18.000.оо

4.

ДАРДЕН ДООЕЛ ДПТУ Д.Хисар

       ул.Битолска бб

       Демир Хисар

10/19-6664

        6.000.оо

5.

ЕМОНА ПЛУС ДООЕЛ  Д.Хисар

     ул.1-ви Мај бр.бб

       Демир Хисар

10/19-6587

      48.000.оо

6 .

    БМЈ ЗЕМ ПРОМЕТ ДООЕЛ

             Дисар Хисар

ул.4-ти Јули бр.45 Демир Хисар

10/19-178

10/19-6582

        6.000.oo

      48.000.оо

7.

Д-Р ОЛГИЦА ПЗУ П.О. Д.Хисар

 ул.Битолска бб    Демир Хисар

   10/19-6537

        6.000.оо

8.

ДИТКО – ТРАНС П.О.

с.Обедник           Демир Хисар

10/19-6680

        6.000.оo

9.

КАФЕТЕРИЈА БОКИ ДООЕЛ

с.Граиште            Демир Хисар

    10/19-6570

      10.000.oo

 10.

ЈУГОШПЕД ФЕТА ДООЕЛ

            с.Обедник         

          Демир Хисар

    10/19-6682

      58.000.оо

11.

ТАНДЕР ТРЕЈД 777 ДООЕЛ

   ул.Битолска  7    Демир Хисар

    10/19-6645

      18.000.oo

12.

КОСТИЧ П.О.

с.Слепче              Демир Хисар

10/19-6691

        6.000.oo

13.

СУИТ ЕЛИТ ДОО

ул:Битолска бб Демир Хисар

10/19-126

 10/19-6539

        6.000.oo

      42.000.oo

14.

МАИТ ПЕТРОЛ ДООЕЛ

ул.Битолска 1-А Демир Хисар

10/19-207

10/19-6613

       6.000.оо

      26.000.oo

15.

ДЕЛМАТ ДООЕЛ

с.Прибилци Демир Хисар

10/19-214

10/19-6620

        5.000.оо

      22.000.oo

16.

МЕТЕОР-ГАЈДАР ПРОМ ДООЕЛ

            с.Смилево                

          Демир Хисар

10/19-185

10/19-6589

        5.000.оо

      28.000.oo

17.

СИМБА ТРЕЈД ДООЕЛ

с.Смилево

Демир Хисар

10/19-141

10/19-6550

        5.000.оо

      16.000.оо

18.

Николчо Трајковски СИМ СТЕФ ФУНГИ Индивид.земјоделец

с.Стругово Демир Хисар

   10/19-365

  10/19-6740

        2.000.оо

        4.000.оо

19.

АНТОНИ-РНА ДООЕЛ

ул.Маршал Тито 42 Демир Хисар

   10/19-192

   10/19-6597

        6.000.оо

      24.000.оо

20.

ЕУРОРЕЦИКЛАЖ ДООЕЛ

ул.Битолска бр.72 Демир Хисар

   10/19-229

  10/19-6635

        6.000.оо

      18.000.оо

21.

ФАМ ЖИКА ДООЕЛ

Прилепска бр.1 – А Битола

   10/19-6516

        2.000.оо

22.

БТВ – НЕТ ДПТУ ДОО Битола

ул.Прилепска бр. 33 Битола

   10/19-83

   10/19-6513

        2.000.оо

        8.000.оо

23.

БАЧИЛО КОЗЈАК  ДОО

с.Канарево

Старо Нагоричане

   10/19-301

   10/19-6698

        2.000.оо

      10.000.оо

24.

АКВА КОМЕРЦ  ДООЕЛ

ул.15-ти корпус 89

Охрид

   10/19-303

   10/19-6699

        2.000.оо

        2.000.оо

25.

МЕЛИОР ФУД ИГРЕДИЕНТС ДООЕЛ

ул.Биролска бр.4-б

Демир Хисар

   10/19-327

   10/19-6710

        6.000.оо

      18.000.оо

26.

ВИЛЛА АЛЕКСАНДАР ДООЕЛ

с.Слепче

Демир Хисар

   10/19-257

   10/19-6660

        5.000.оо

        8.752.оо

27.

СОКЦА ДООЕЛ

с.Доленци

Демир Хисар

   10/19-283

   10/19-6081

        5.000.оо

      16.000.оо

28.

ЗАНАЕТЧИЈА МЕХАНИЧАР ПАС

ул.Битолска бр.63

Демир Хисар

   10/19-354

   10/19-6731

           500.оо

        2.000.оо

29.

ЈДХИ ИНВЕСТМЕНТС ДООЕЛ

ул.Битолска бр.45

Демир Хисар

   10/19-235

   10/19-6641

        6.000.оо

      18.000.оо


 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер