1 УП вон опфат за формирање на ГП со намена Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ Печати

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ
СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, НА К.П.бр.461/1,
ДЕЛ ОД К.П.бр.461/2, ДЕЛ ОД К.П.бр.462, ДЕЛ ОД К.П.бр.463, К.П.бр.464, ДЕЛ
ОД К.П.бр.465 И ДЕЛ ОД К.П.бр.466
К.О.ПРИБИЛЦИ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

resenie gl1 page1

resenie gl1 page2

Превземи:

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
ЗА
ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ
СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, НА К.П.бр.461/1,
ДЕЛ ОД К.П.бр.461/2, ДЕЛ ОД К.П.бр.462, ДЕЛ ОД К.П.бр.463, К.П.бр.464, ДЕЛ
ОД К.П.бр.465 И ДЕЛ ОД К.П.бр.466
К.О.ПРИБИЛЦИ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР