Список на недоставени решенија и опомени за комунална такса и данок на имот за 2021 PDF Печати

Им се сопштува на сите физички и правни лица кои се даночни обврзници по основ на данок на имот и комунална такса, на кои не им било доставено решение,или од било кои причини не добиле решение со соодветно задолжение за 2021 година и опомени за заостанат долг за данок на имот за периодот заклучно со 2020 година и опомени за заостанат долг за комунална такса заклучно со 2021 година, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на соопштението,да се јават во Одделението за финансиски прашања во општина Демир Хисар на ул. Битолска бб, за подигање на даночните решенија.

            Списоците со недоставени решенија и опомени се објавени на огласна табла во просториите на општина Демир Хисар, како и на официјалната веб страна www.demirhisar.gov.mk

            Со објавеното соопштение, доставата на решенијата се смета за уредна и сите негативни последици што можат да настанат од неподигањето на решението, паѓаат на товар на самата странка.

.

ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

РАКОВОДИТЕЛ

Влатко Станковски

.

Превземи:

- Список на недоставени Решенија комунална такса 2021 г.  и не доставени  Опомени за 2021 г.

- Список на недоставени Решенија данок на имот 2021 г.  и не доставени  Опомени за 2020 г.

С  П  И  С  О  К

На недоставени Решенија комунална такса 2021 г.  и не доставени  Опомени за 2021 г.

ПРЕЗИМЕ  И ИМЕ

АДРЕСА

Бр. на Решение

Износ

АНИМАЛ ИНВЕСТ РНС

Скопје

Ул.Нерешка бр.23-Б

Скопје-Карпош

10/21-434

10/21-7885

        2.000.oo

        2.000.oo

АНИМАЛ ИНВЕСТ ДОО

С.Белче

С.Белче

Демир Хисар

10/21-350

10/21-7823

        5.000.oo

      10.000.oo

АЛЕК ТА КОМПАНИ ДООЕЛ

Битола

УЛ.Галичица бр.8

Битола

10/21-203

10/21-7726

       2.000.oo

       2.000.oo

БАБИНО-Љубица Кузмановска

Индивидуален земјоделец

С.Бабино

Демир Хисар

10/21-7889

       2.000.oo

БАЧИЛО КОЗЈАК ДОО

С.Канарево

с.Канарево Старо Нагоричане-Куманово

10/21-408

10/21-7872

       2.000.оо

     14.000.oo

БТВ-НЕТ ДОО

Битола

Ул.Прилепска бр.33

Битола

10/21-202

10/21-7724

       2.000.оо

     12.000.oo

БЛАГИМАР ИГО ДООЕЛ

Битола

Ул.Прилепска бр.60/2

Битола

10/21-198

10/21-7721

        4.000.oo

        4.000.oo

БЛИЗНАК ИНДИВИД. ЗЕМЈОДЕЛЕЦ

С.Обедник

С.Обедник

Демир Хисар

10/21-444

10/21-7891

       2.000.oo

     14.000.oo

Д-Р БЛАГИЦА БОНЧАНОСКА ПЗУ

Демир ХИСАР

Ул.Битолска бр.бб

Демир Хисар

10/21-243

10/21-7745

       6.000.оо

       6.000.оо

ГРИШКО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ

С.Слепче

с.Слепче

Демир Хисар

10/21-430

10/21-882

        5.000,оо

       10.000.oo

ГЛОБАЛКОД  ДОО

Скопје

Ул.Антон Попов бр.1-4/23

Скопје – Кисела вода

10/21-7868

        6.000.оо

ГОРНА КУЌА ДООЕЛ

С.Слепче

С.Слепче

Демир Хисар

10/21-263

10/21-7757

        5.000.оо

      32.000.оо

ДАРДЕН ДООЕЛ ДПТУ

Демир Хисар

ул.Битолска бр.19-Б

Демир Хисар

    10/21-342

10-21-7816

        6.000.оо

      18.000.oo

ДЕЛМАТ ДООЕЛ

С.Прибилци

с.Прибилци

Демир Хисар

10/21-310

10/21-7790

        5.000.оо

       10.000.оо

ДИТКО-ТРАНС П.О.

С.Обедник

с.Обедник

Демир Хисар

10/21-7857

        6.000.оо

ЕЛИ-ТОМАК ДПТУ ДООЕЛ

Демир Хисар

ул.Битолска бр.19-Б

Демир Хисар

10/21-335

10/21-7809

        6.000.оо

      12.000.оо

ЕУРООСОЈ 2008 ДООЕЛ

С.Сопотница

С.Сопотница

Демир Хисар

10/21-258

10/21-7753

       7.000.оо

    56.000.oo

ЕУРОПА ЕХПРЕС

Битола

УЛ.Довлеџик бр.бб

Битола

10/21-7730

    10.000.oo

ЖЕЛЕЗНИК АВТО-МОТО ДРУШТВО

Демир Хисар

ул.Битолска  бр.63

Демир Хисар

10/21-7849

     18.000.оо

ЗОМА МИРЦ ДООЕЛ

Демир Хисар

Ул.Битолска 2/14

Демир Хисар

10/21-7802

      8.000.оо

ЗАНАЕТЧИЈА АВТОМЕХАНИЧАР ПАС

Демир Хисар

ул.Битолска бр.63 Демир Хисар

10/21-457

10/21-7899

          500.оо

       3.000.oo

КАФЕТЕРИЈА БОКИ ДООЕЛ

С.Граиште

с.Граиште

Демир Хисар

10/21-276

10/21-7769

        5.000.оо

      20.000.оо

К-С ДРАНГО ЕКСПОРТ ИМПОРТ П.О.

С.Белче

с.Белче

Демир Хисар

10/21-7865

       6.000.оо

КАРГО МАРК ЕКСПРЕС ДООЕЛ

с.Слепче

С.Слепче

Демир Хисар

10/21-7771

     10.000.оо

МАРТИН ЛАГЕР ДООЕЛ

С.Света

С.Света

Демир Хисар

10/21-360

       5.000.оо

МЛАДОСТ ТОМЕВСКИ СПИРО ДОО

Демир Хисар

ул.Битолска бр.бб

Демир Хисар

10/21-380

10/21-7848

        6.000.оо

      72.000.оо

МИЛК МАСТЕР ДОО ДПТУ

С.Жван

с.Жван

Демир Хисар

10/21-346

10/21-7819

        5.000.оо

      10.000.oo

МАРТИН ЛАГЕР ДООЕЛ

С.Света

С.Света

Демир Хисар

10/21-360

        5.000.оо

НИКОЛЧО ТРАЈКОВСКИ СИМ СТЕФ ФУНГИ ИНД.ЗЕМЈОД.

с.Стругово

Демир Хисар

10/21-467

10/21-7907

        2.000.оо

        8.000.oo

ПЕЛА ФРУКТ ДОО

БИТОЛА

УЛ.Климент Охридски 2-4/3

Битола

10/21-7725

        2.000.oo

ПЕКАРА КОЧОСКИ ДООЕЛ

Демир Хисар

ул.Битолска бр.4

Демир Хисар

10/21-413

10/21-7874

        6.000.оо

       12.000.оо

СОКЦА ДООЕЛ

С.Доленци

с.Доленци

Демир Хисар

10/21-7858

      21.000.оо

СУИТ ЕЛИТ ДОО

Демир Хисар

ул.Битоска бр.бб

Демир Хисар

10/21-245

10/21-7747

          6.000.оо

        54.000.оо

СКС ГРУП 27 ДООЕЛ

Демир Хисар

Ул.Битолска бр.5

Демир Хисар

10/21-7824

          6.000.оо

ТРАНС БИЗНИС ДООЕЛ

С.Обедбник

С.Обедник

Демир Хисар

10/21-251

10/21-7749

       5.000.оо

     56.000.оо

УТО МИЛК ДООЕЛ

С.Кутретино

С.Кутретино

Демир Хисар

10/21—199

10/21-7722

      5.000.оо

      5.000.оо

НТН ЛОГИСРИК ДООЕЛ

Демир Хисар

Ул.Партизанска бр.62

Демир Хисар

10/21-7728

       6.000.оо

НИКОЛОВСКИ ТРЕЈД ДООЕЛ

С.Сопотница

С.Сопотница

Демир Хисар

10/21--7810

       20.000.оо

СТЕФ-ТРАНС ТРЕЈД ДООЕЛ

С.Слоештица

С.Слоештица

Демир Хисар

10/21-7785

        33.000.оо

С  П  И  С  О  К

На недоставени Решенија данок на имот 2021 г.  и не доставени  Опомени за 2020 г.

.

ПРЕЗИМЕ  И ИМЕ

АДРЕСА

Бр. на Решение

Износ

Арсиќ Милосав Бранислав

с.Белче  Демир Хисар

10/21-1241

10/21-5375

736.оо

2.208.оо

Богојовски  Стојан Владо

с.Белче  Демир Хисар

10/21-4781

10/21-7346

65.oo

1.430.oo

Богојевски Стојан Трајан

С.Белче Демир Хисар

10/21-3040

533.оо

Велевски Богдан Светозар

с.Белче Демир Хисар

10/21-4344

10/21-7094

190.оо

2.280.оо

Велевски Богдан Петар

с.Белче демир Хисар

10/21-2288

10/21-5953

449.оо

3.685.оо

Ивановска Цветан Милка

с.Белче  Демир Хисар

10/21-6420

1.740.oo

Крстевски Веле Гроздан

с.Белче  Демир Хисар

10/21-3840

10/21-6822

255.oo

8.044.оо

Николовска Ристе Тасија

с.Белче  Демир Хисар

10/21-6751

2.080.оо

Николовски Ристе Борис

с.Белче Демир Хисар

10/21-7167

1.850.оо

Петревска Петар Мара          

с.Белче  Демир Хисар

10/21-1892

10/21-5727

1.446.оо

2.892.оо

Ристевски Веле            

с.Белче  Демир Хисар

10/21-5456

1.524.оо

Андревски Јован Ташко

с.Бабино Д.Хисар

10/21-522

10/21-4979

75.оо

2.493.оо

Бошковски Иван

с.Бабино Д.Хисар

10/21-4884

10/21-7464

160.оо

480.оо

Враговска Менка

с.Бабино Д.Хисар

10/21-2038

10/21-5822

168.оо

1.512.оо

Грашиновски Мицко Сиљан

с.Бабино  Д.Хисар

10/21-3548

10/21-6668

135.oo

2.305.oo

Доневски Страшко

с.Бабино  Д.Хисар

10/21-4880

10/21-7460

256.оо

768.оо

Димовска Димитар Славка

с.Бабино  Д.Хисар

10/21-570

10/21-5014

210.оo

3.990.оо

Дуковски Стојан Мито

С.Бабино Д.Хисар

10/21-6394

145.оо

Ѓурковски Сокол Јован

с.Бабино  Д.Хисар

10/21-2433

10/21-6031

115.оо

2.645.оо

Здравески Танаско Славчо

с.Бабино  Д.Хисар

10/21-2620

10/21-6143

105.оо

2.205.оо

Кузмановски Вељан Петар

с.Бабино  Д.Хисар

10/21-5897

537.5о

Лозановски Стојан Кире

С.Бабино Д.Хисар

10/21-2497

221.оо

Митевски Јонче Цветанка

с.Бабино Д.Хисар                               

10/21-1889

10/21-5724

105.оо

1.260 .оо

Попоска Јован Славка

с.Бабино  Д.Хисар

10/21-524

10/21-4981

95.оо

1.805.оо

Стојчевски Никола Коста

с.Бабино  Д.Хисар

10/21-5398

525.оо

Стојчевски Спиро Пејко

с.Бабино  Д.Хисар

10/21-1890

10/21-5725

230.оо

2.642.оо

Стојчевска Цветан Горка

с.Бабино  Д.Хисар

10/21-4882

10/21-7462

197.оо

591.оо

Спировски Томче

с.Бабино  Д.Хисар

10/21-3222

10/21-6481

127.оо

127.оо

Спировски Милица

с.Бабино  Д.Хисар

10/21-4214

127.оо

Трајковски Мирко Веле

с.Бабино  Д.Хисар

10/21-4881

10/21-7461

281.оо

1.121.оо

Димовски Сиљан Новица

С.Бараково Д.Хисар

10/21-988

10/21-5227

377.оо

4.513.оо

Кочовски Ангеле Борис

с.Бараково  Д.Хисар

10/21-6376

6.139.оо

Ивановски Симон Стојан

С.Базерник Д.Хисар

10/21-7471

354.оо

Најдовски Симон  Стојан

С.Базерник Д.Хисар

10/21-4889

10/21-7469

147.оо

441.оо

Анѓелевски Наќе Генчо

С.Брезово Д.Хисар

10/21-1107

342.оо

Гаревски Стојан

с.Брeзово  Д.Хисар

10/21-2605

10/21-6135

119.оо

476.оо

Гиновски Вецко Горјанчо

С.Брезово Д.Хисар

10/21-724

603.оо

Десановски Јон

с.Брезово  Д.Хисар

10/21-4873

10/21-7452

101.оо

303.оо

Илијовски Павле Флорин

с.Брезово  Д.Хисар

10/21-2303

10/21-5961

92.оо

367.оо

Јуруковска Милка

с.Брезово  Д.Хисар

10/21-4872

154.оо

308.оо

Милошевски Стојан

с.Брезово Д.Хисар

10/21-4728

10/21-7303

103.оо

925.оо

Мирчевски Мирче Нове

с.Брезово Д.Хисар

10/21-4925

10/21-7508

214.оо

428.оо

Митревски Драган Киро

С.Брезово Д.Хисар

10/21-2600

10/21-6132

118.оо

118.оо

Мирчевски Нове Миле

С.Брезово Д.Хисар

10/21-7456

214.оо

Миладиновска Костадин Цветанка

С.Брезово Д.Хисар

10/21-5730

140.оо

Никлевски Левко Вецко

С.Брезово Д.Хисар

10/21-587

130.оо

Поповски Александар Борис

С.Брезово Д.Хисар

10/21-4876

10/21-7455

191.оо

951.оо

Стамболовски Цветан Борис

с.Брезово Д.Хисар

10/21-2937

10/21-6326

229.оо

687.оо

Стојковски Стојан Милан

с.Брезово Д.Хисар

10/21-4874

10/21-7453

199.оо

597.оо

Сидоровски Иван

с.Брезово Д.Хисар

10/21-4133

10/21-6985

234.оо

468.оо

Стојановиќ Јован Александар

с.Брезово Д.Хисар

10/21-1359

157.оо

Стојановиќ Јован Андрија

С.Брезово Д.Хисар

10/21-3772

157.оо

Стојановиќ Јован Стојан

С.Брезово Д.Хисар

10/21-1282

10/21-5390

157.оо

157.оо

Тезовски Димко Јордан

С.Брезово Д.Хисар

10/21-7416

234.оо

Цветковска Ленка

С.Брезово Д.Хисар

10/21-4597

183.оо

Цветковски Стеван Димче

С.Брезово Д.Хисар

10/21-3137

10/21-6437

438.оо

4.947.оо

Цветковски Јаким Цвејо

с.Брезово Д.Хисар

10/21-4836

10/21-7414

173.оо

692.оо

Блашковски Игор

с.Вардино Д.Хисар

10/21-1081

10/21-5278

104.оо

1.230.оо

Брајаноска Секула Дола

с.Вардино Д.Хисар

10/21-6753

240.оо

Димовски Стојан Цветко

с.Вардино Д.Хисар

10/21-1451

10/21-5483

25.оо

325.оо

Димовски Мите Душан

с.Вардино Д.Хисар

10/21-7251

499.5о

Дуновски Митре Никола

с.Вардино Д.Хисар

10/21-5176

90.оо

Ѓоревски Ангеле Крсте

с.Вардино Д.ХИсар

10/21-5476

1.200.оо

Ѓорѓиовски Боце Слободан

с.Вардино Д.Хисар

10/21--6338

1.550.оо

Јоцевски Доне Петре

с.Вардино Д.Хисар

10/21-4652

10/21-7262

50.оо

900.оо

Јошевски Веле Спасоје

с.Вардино Д.Хисар

10/21-1739

10/21-5647

45.оо

630.оо

Јошевски Иван Јован

с.Вардино Д.хисар

10/21-5719

1.260.оо

Колевски Ристе Спасе

с.Вардино Д.Хисар

10/21-4001

10/21-6901

260.оо

3.270.оо

Лозановска Добринка

с.Вардино Д.Хисар

10/21--773

10/21-5113

159.оо

795.оо

Миловановска Никола Трајанка

с.Вардино Д.Хисар

10/21-2712

10/21-6205

30.оо

420.оо

Најдовски Цветан Славко

с.Вардино Д.Хисар

10/21-2925

10/21-6321

60.оо

1.560.оо

Најдовски Цветан Никола

с.Вардино Д.Хисар

10/21-4372

10/21-7109

25.оо

350.оо

Најдовска Јелисавета

с.Вардино Д.Хисар

10/21-3631

10/21-6818

442.оо

2.209.оо

Тасески Јордан Спасе

с.Вардино Д.Хисар

10/21-970

10/21-5210

123.оо

1.230.оо

Богдановски Миладин Веле

с.Вирово Д.Хисар

10/21-4885

10/21-7465

103.оо

309.оо

Богдановски Миладин Флорин

с.Вирово Д.Хисар

10/21-4886

10/21-7466

103.оо

309.оо

Верговски Јанкула Соколе

с.Вирово Д.Хисар

10/21-4887

10/21-7467

349.оо

1.047.оо

Лазаревски Крсте

с.Вирово Д.Хисар

10/21-4888

10/21-7468

262.оо

786.оо

Митревски Стојан Славе

с.Вирово Д.Хисар

10/21-4572

10/21-7221

358.оо

1.789.оо

Најденковски Крсте Јордан

с.Вирово Д.Хисар

10/21-1442

10/21-5477

321.оо

2.887.оо

Сиљановски Левко

с.Вирово Д.Хисар

10/21-1216

10/21-5362

548.оо

1.096.оо

Стојковски Добре

с.Вирово Д.Хисар

10/21-4843

10/21-7422

1.013.оо

4.052.оо

Штрковски Блаже Трајан

с.Вирово Д.Хисар

10/21-3450

10/21-6606

197.оо

1.379.оо

Велевски Ристо Глигурија

с.Граиште Д.Хисар

10/21-2843

10-216280

502.оо

501.5о

Ѓаковски Милан Краса

с.Граиште Д.Хисар

10/21-3180

10/21-6460

131.оо

131.оо

Јошевски Крсте Илија

с.Граиште Д.Хисар

10/21-6560

320.оо

Николовска Никола Кристина

с.Граиште Д.Хисар

10/21-2723

10/21-6214

147.оо

294.оо

Николовска Мирјана

с.Граиште Д.Хисар

10/21-4234

10/21-7037

187.оо

374.оо

Радевски Ѓорѓија Тале

с.Граиште Д.Хисар

10/21-5631

3.040.оо

Радевска Спиро Милица

с.Граиште Д.Хисар

10/21-843

227.оо

Радевска Апостол Јордана

с.Граиште Д.Хисар

10/21-5347

380.оо

Шоклески Гоце

с.Граиште Д.Хисар

10/21-4152

10/21-6998

233.оо

1.862.5о

Велевски Злате

с.Големо Илино Демир Хисар

10/21-4851

10/21-7430

191.оо

573.oo

Гроздановска Борис Ратка

с.Големо Илино Демир Хисар

10/21-4295

10/21-7069

104.оо

940.оо

Дојчиновски Петре Василе

с.Големо Илино Демир Хисар

10/21-4855

10/21-7434

270.оо

1.079.оо

Илиоски Ѓорѓи

с.Големо Илино Демир Хисар

10/21-4854

10/21-7433

423.оо

1.269.оо

Крстевски Крсте Илија

с.Големо Илино Демир

                 Хисар              

10/21-2995

10/21-6356

169.оо

169.oo

Крстевски Василе Раде

с.Големо Илини Демир        

                      Хисар

10/21-4711

10/21-7295

277.оо

1.385.оо

Максимовска Весна

с.Големо Илино  Демир

                      Хисар

10/21-2407

264.оо

Максимовски Сашо

с.Големо Илино Демир

                      Хисар

10/.21-1710

264.оо

Најдовски Петре МНилан

с.Големо Илино Демир Хисар

10/21-864

10/21-5156

176.оо

352.оо

Ристевски (Стојаноски) Пецо

с.Големо Илино Демир Хисар

10/21-4858

10/21-7437

104.оо

312.оо

Скендеровски Ицо Петре

с.Големо Илино Демир Хисар

10/21-1411

10/21-5459

86.оо

772.оо

Спировски Ацко Добре

с.Големо Илино Демир Хисар

10/21-4856

10/21-7435

109.оо

327.оо

Спировски Ристе Миле

с.Големо Илино Демир Хисар

10/21-4857

10/21-7436

160.оо

480.оо

Силјановски Костадин Живко

с.Големо Илино Демир

Хисар

10/21-2656

10/21-6172

284.оо

852 .оо

Секуловски Лазе Благоја

с.Големо Илино Демир

Хисар

10/21-636

10/21-5050

1.343.оо

4.029.оо

Скендеровски Ицо Добре

с.Големо Илино Демир

Хисар

10/21-3743

10/21-6763

86.оо

772.оо

Трпевски Киро Мендо

с.Големо Илино Демир Хисар

10/21-4651

10/21-7261

188.оо

1.694.оо

Трајковски Јордан Благоја

с.Големо Илино Демир хисар

10/21-1897

10/21-5733

78.оо

537.оо

Трајковски Јордан Трајче

с.Големо Илино Демир

Хисар

10/21-1976

10/21-5782

179.оо

179.оо

Костадиновски Блаже Јордан

с.Доленци Д.Хисар

10/21-3380

10/21-6562

135.оо

1.081.5о

Милошеска Јаким Милица

с.Доленци Д.Хисар

10/21-4844

10/21-7423

315.оо

1.260.оо

Стојковски Вангел Стеван

с.Доленци Д. Хисар

10/21-905

10-21-5178

133.оо

664.5о

Силјановска Љуба

с.Доленци Д. Хисар

10/21-4820

10/21-7398

301.оо

2.107.оо

Петровски Стојан Цветко

ул: 4 - тиЈули бр.11

Демир Хисар

10/21-3997

10/21-6900

312.оо

7.229.оо

Цветановска Наум Милица

ул: 4 ти Јули бр. 6 Демир Хисар

10/21-3021

10/21-6369

232.оо

6.752.5о

Јовановски Јован Кире

ул.Битолска бр.11

Демир Хисар

10/21-3194

525.оо

Јовановски Јован Симе

ул.Битолска бр.11

Демир Хисар

10/21-1793

525.оо

Петревски Томе Живко

ул.Ј.Пиперката бр.

Демир Хисар

10/21-2059

10/21-5836

1.271.оо

1.270.5o

Бојаџиев Васил Димитар

ул. Маршал Тито  бр.31 Демир Хисар

10/21-6513

1.560.оо

Маџарева Ѓорѓе Лена

Ул.Маршал Тито бр.4

Демир Хисар

10/21-5003

450.оо

Кузмановска Тренче Ивана

ул. Охридска 12

 Демир Хисар

10/21-7232

774.оо

Наумовска Иван Трајанка

ул.Гоце Делчев 21

Демир Хисар

10/21-2994

10/21-6355

601.оо

3.605.5о

Никлевски Сиљан Александар

Ул.Гоце Делчев 22

Демир Хисар

10/21-5826

5.262.оо

Стојчевска Павле Савета

Ул.Гоце Делчев бр.8

Демир Хисар

10/21-6840

269.оо

Србиновски Аргир Новица

Ул.Гоце Делчев бр.18

Демир Хисар

10/21-5275

6.962.5о

Дојоска Мицко Босилка

ул.29тиНоември  бр.9 Демир Хисар

10/21-3927

10/21-6865

267.оо

3.062.оо

Јоновски Љупчо

ул.29тиНоември бр. бб Демир Хисар

10/21-4322

502.оо

Јанкулоска Трајан Спаса

Ул.29ти Ноември бр.7

Демир Хисар

10/21-3339

10/21-6541

1.471.оо

1.471.оо

Јанкулоски Велко Павле

Ул.29-ти Ноември бр.7

Демир Хисар

10/21-5918

170.оо

Пејковска Петре Лиљана

Ул.29 ти Ноември бр. 17

Демир Хисар

10/21-4084

10/21-6951

175.оо

175.оо

Ставреввски Донче Трајан

Ул.29 ти Ноември бр.47

Демир Хисар

10/21-6188

150.оо

Брсакоски Коле Алексо

ул.Партизанска бр. 10 Демир Хисар

10/21-2028

10/21-5815

1.039.оо

7.164.оо

Лозановски Цветан Живко

ул.Партизанска бр. 97 Демир Хисар

10/21-2577

10/21-6117

732.оо

6.588.оо

Рутевски Сиљан Трајан

Ул.Партизанска бр.37

Демир Хисар

10/21-5788

2.310.оо

Стевановски Никола Спасе

ул.Партизанска 66 Демир Хисар

10/21-6307

3.243.оо

Ангеловски Крсто Никола

ул.11 ти Октомври бр.2

Демир Хисар

10/21-6595

494.оо

Велевски Веле Петар

Ул.11 ти Октомври бр.3

Демир Хисар

10/21-633

10/21-5049

1.149.оо

8.043.оо

Ивановска Флора

Ул.1 ви Мај  бр.6

Демир Хисар

10/21-726

10/21-5096

617.oo

3.702.oo

Анчевски Павле Блаже

с.Единаковци Д.Хисар

10/21-3150

10/21-6442

145.оо

2.610.оо

Димевски Иван Борис

с.Единаковци Д.Хисар

10/21-2067

10/21-5840

105.оо

2.730.5о

Мирчевски Петре Драгутин

с.Единаковци Д.Хисар

10/21-1039

10/21-5261

306.оо

306.оо

Нешковски Илија Јован

с.Единаковци Д.Хисар

10/21-6247

804.оо

Нешковски Крсте Стојан

с.Единаковци Д.Хисар

10/21-6339

65.оо

Јанкуловска Стојан Тасија

С.Единаковци Д.Хисар

10/21-5163

2.080.оо

Ортаковски Радислав Благојче

с.Единаковци Д. Хисар

10/21-2425

10/21-6026

141.оо

2.823.оо

Станковски Методија Мендо

с.Единаковци Д. Хисар

10/21-2358

10/21-5988

188.оо

752.оо

Станковски Методија Љубе

с.Единаковци Д. Хисар

10/21-2162

10/21-5883

521.оо

2.605.оо

Спасева Милева

С.Единаковци Д.Хисар

10/21-1200

10/21-5353

256.оо

1.024.оо

Талевска Најдо Јелена

С.Единаковци Д.Хисар

10/21-6561

164.5о

Цветановска Илија Надежда

С.Единаковци Д.Хисар

10/21-6180

1.980.оо

Цветановски Марко Милан

С.Единаковци Д.Хисар

10/21-1764

169.оо

Цветановски Јонче Славе

С.Единаковци Д.Хисар

10/21-4655

10/21-7264

675.оо

3.375.оо

Цветаноски Најдо Петре

С.Единаковци Д.Хисар

10/21-5683

2.942.оо

Цветановски Игорче

С.Единаковци Д.Хисар

10/21-805

10/21-5130

174.оо

348.оо

Шекревски Коста Атанас

с.Единаковци Д. Хисар

10/21-1198

10/21-5352

100.оо

2.100.оо

Ангелевска Ѓорѓија Трајанка

С.Журче Демир Хисар

10/21-5552

160.оо

Ангелевски Јован Коле

С.Журче Демир Хисар

10/21-2638

10/21-6160

792.оо

7.975.оо

Велевски Алексо Љубе

С.Журче Демир Хисар

10/21-4849

10/21-7428

330.оо

1.296.оо

Велевски Јован Ангеле

с.Журче Демир Хисар

10/21-7286

1.210.оо

Велјановски Добре

с.Журче Демир Хисар

10/21-2049

10/21-5831

150.оо

1.500.оо

Велевски Марко Ристе

с.Журче Демир Хисар

10/21-4783

10/21-7350

50.оо

1.500.оо

Илиевска Бисера

с.Журче Демир Хисар

10/21-4850

10/21-7429

538.оо

1.864.оо

Јосифовски Ѓоре Донче

с.Журче Демир Хисар

10/21-7124

105.оо

Мицковска Блаже Стефанка

с.Журче Демир Хисар

10/21-2281

10/21-5948

150.оо

4.800.оо

Мицковски Стојан Трајче

с.Журче Демир Хисар

10/21-6740

2.090.оо

Митревска Богдан Цвета

с.Журче Демир Хисар

10/21-1339

10/21-5415

110.оо

1.980.оо

Нечовски Веле Ристе

с.Журче Демир Хисар

10/21-3856

10/20-6831

282.оо

1.410.оо

Ристевски Илија Веле

с.Журче Демир Хисар

10/21-2588

10/21-6122

100.оо

2.100.оо

Стевановски Карафил

Данаило

с.Журче Демир Хисар

10/21-3226

10/21-6484

482.оо

4.952.5о

Стевановски Јове Милица

с.Журче Демир Хисар

10/21-3294

10/21-6511

105.оо

3.150.оо

Стевановски Ванчо

с.Журче Демир Хисар

10/21-523

10/21-4980

123.оо

369.оо

Секуловски Петре Ванѓел

с.Журче Демир Хисар

10/21-2587

10/21-6121

134.оо

402.оо

Стевановски Томе Борис

с.Журче Демир Хисар

10/21-3203

10/21-6470

160.оо

3.200.оо

Соколовски Тале Јордан

с.Журче Демир Хисар

10/21-2432

10/21-6030

558.оо

1.114.оо

Стојановски Атанас Јордан

с.Журче Демир Хисар

10/21-3261

10/21-6498

384.оо

4.267.5о

Талевски Илија Александар

с.Журче Демир Хисар

10/21-1868

10/21-5715

55.оо

1.100.оо

Талевска Божин Ванка

с.Журче Демир Хисар

10/21-1037

10/21-5260

65.оо

1.235.оо

Талевски Јован Ристо

С.Журче Демир Хисар

10/21-6966

480.оо

Андревски Љубе Гоце

с.Жван Демир Хисар

10/21-3311

10/21-6520

193.оо

772.оо

Бучуковска Трајан Славка

с.Жван Демир Хисар

10/21-3428

10/216591

23.оо

138.оо

Бавчанџијовска Стојко Елена

С.Жван Демир Хисар

10/21-3350

10/21-6548

42.оо

504.оо

Брковиќ  Живко Виолета

С.Жван Демир Хисар

10/21-4254

10/21-7047

325.оо

105.оо

Бавчанџијовски Коста Арсен

С.Жван Демир Хисар

10/21-1101

10/215290

85.оо

850.оо

Гроздановски Блаже Пејко

с.Жван Демир Хисар

10/21-4624

10/21-7250

515.оо

5.377.5о

Гроздановска Василе Даница

С.Жван Демир Хисар

10/21-4002

10/21-6902

207.оо

514.оо

Дамчевски Јаким Бранко

с.Жван Демир Хисар

10/21-2210

368.оо

Јанкулевски Јордан Александар

с.Жван Демир Хисар

10/21-1000

10/21-5234

140.оо

1.680.оо

Јанкулевски Јордан Владимир

с.Жван Демир Хисар

10/21-4240

10/21-7041

286.оо

2.286.оо

Најдовски Стојан Петар

ул.Гоце Делчев 2/0-20

Кичево

10/21-5994

1.080.оо

Најдовски Јованчо Стојан

с.Жван Демир Хисар

10/21-2123

10/21-5864

190.оо

2.660.оо

Најдовски Петар Васко

с.Жван Демир Хисар

10/21-2349

10/21-5981

427.оо

4.267.5о

Наумовски Мице Милан

с.Жван Демир Хисар

10/21-2889

10/21-6304

218.оо

2.291.5о

Најдовски Петре Нове

С.Жван Демир Хисар

10/21-3156

10/21-6444

589.оо

2.945.оо

Петровски Тале Пејко

с.Жван Демир Хисар

10/21-3487

10/21-6633

330.оо

2.818.5о

Стојковска Стојна

с.Жван Демир Хисар

10/21-7349

1.245.оо

Станојовски Донче Пецо

с.Жван Демир Хисар

10/21-3514

10/21-6649

774.оо

1.450.оо

Станковски Спиро Данко

с.Жван   Демир Хисар

10/21-7348

1.810.оо

Стевановски Коте Пејко

С.Жван Демир Хисар

10/21-5775

195.оо

Станојовска Сидор Велика

С.Жван Демир Хисар

10/21-5065

240.оо

Станковски Јован Најденко

С.Жван Демир Хисар

10/21-6059

300.оо

Стевановски Коста Ѓорѓи

С.Жван Демир Хисар

10/21-771

556.оо

Трајковски Борче Изабела

с.Жван Демир Хисар

10/21-3839

10/21-6821

248.оо

496.оо

Трајковски Борче Метју

с.Жван Демир Хисар

10/21-4238

10/21-7039

248.оо

496.оо

Ташовски Вељан Ацко

с.Жван Демир Хисар

10/21-3686

10/21-6736

33.оо

66.оо

Трајковска Лилјана

с.Жван Демир Хисар

10/21-722

10/21-5095

248.оо

496.оо

Филиповски Коте Цветан

с.Жван Демир Хисар

10/21-4109

10/21-6967

187.оо

1.683.оо

Филиповска Максим Каролина

с.Жван Демир Хисар

10/21-3932

10/21-6868

573.оо

573.оо

Шулевски Никола Здравко

с.Жван Демир  Хисар

10/21-6654

206.оо

Марку Дава

с.Жван Деми Хисар

10/21-2485

10/21--6057

206.оо

412.оо

Јакимовски Гроздан Драган

с.Железнец  Д. Хисар

10/21-1378

10/21-5440

171.оо

1.025.5о

Настевски Јован Вецко

с.Железнец  Д. Хисар

10/21-4264

10/21-7055

174.оо

1.566.оо

Сидоровски Стојко

с.Железнец  Д. Хисар

10/21-4826

10/21-7403

156.оо

624.оо

Степановска Божана

с.Железнец Д. Хисар

10/21-4827

10/21-7404

28.оо

112.оо

Трајковска Верка

с.Железнец  Д. Хисар

10/21-4830

10/21-7407

80.оо

320.оо

Ѓорѓиевски Спиро Илија

с.Загориче Д. Хисар

10/21-1347

10/21-5421

1.039.оо

13.011.оо

Ѓорѓиовски Цветко Драге

с.Загориче Д. Хисар

10/21-1232

10/21-5371

615.оо

1.229.5о

Ѓорѓиовски Веле

с.Загориче Д. Хисар

10/21-4784

10/21-7351

260.оо

2.338.оо

Котевски Никола Иван

с.Загориче  Д.Хисар

10/21-4010

10/21-6909

115.оо

920.оо

Кузмановска Ристенка

с.Загориче Д.Хисар

10/21-2918

10/21-6316

458.оо

458.оо

Котевски Јован

с.Загориче Д.Хисар

10/21-4871

10/21-7450

283.оо

849.оо

Котевски Јонче Богоја

с.Загориче  Д.Хисар

10/21-1918

10/21-5743

350.оо

3.932.оо

Кузмановски Василко Борис

с.Загориче  Д.Хисар

10/21-1932

10/21-5754

160.оо

3.520.оо

Кузмановски Ангеле Миладин

 С.Загориче Д.Хисар

10/21-2855

10/21-6289

135.оо

3.780.оо

Наумовска Најдо Алтана

с.Загориче  Д.Хисар

10/21-6222

1.925.оо

Талевски Димитрија Ристе

с.Загориче  Д. Хисар

10/21-5914

3.110.оо

Талевска Дева

с.Загориче  Д. Хисар

10/21-3803

10/21-6796

343.оо

2.742.5о

Тодоровски Апостол Костадин

с.Загориче  Д. Хисар

10/21-2908

10/21-6312

95.оо

2.090.оо

Ангеловски-Насевски Велко Живко

С.Зашле Д.Хисар

10/21-1033

10/21-5257

168.оо

672.оо

Божиновски Василе Цветан

с.Зашле  Д. Хисар

10/21-4860

10/21-7439

153.оо

564.оо

Дамчевски Максим Ѓорѓија

с.Зашле  Д. Хисар

10/21-3284

489.оо

Дамчевска Тодорка

С.Зашле Д.Хисар

10/21-1217

10/21-5363

710.оо

1.420.оо

Поповски Крсте Коле

С.Зашле Д.Хисар

10/21-4314

141.оо

Станојовски Симјан Ило

с.Зашле  Д. Хисар

10/21-4859

10/21-7438

229.оо

687.оо

Велјановски Иван

с.Кутретино Д.Хисар

10/21-5699

1.082.оо

Вељановски Веле Стојан

с.Кутретино Д.Хисар

10/21-3639

10/21-6711

310.оо

4.030.оо

Дуковски Павле Митре

с.Кутретино Д.Хисар

10/21-6577

5.805.оо

Димески Ангеле Илија

с.Кутретино Д.Хисар

10/21-6392

380.оо

Ѓорѓијовски Живко

с.Кутретино  Д. Хисар

10/21-3834

10/21-6819

739.оо

5.173.оо

Илијовски Тале Ристо

с.Кутретино  Д. Хисар

10/21-6042

350.оо

Лозановски Ѓорѓија Борис

С.Кутретино Д.Хисар

10/21-5272

290.оо

Лозановска Јордан Милица

С.Кутретино Д.Хисар

10/21-1571

10/21-5544

580.оо

579.5о

Мицевски Богоја Славчо

с.Кутретино Д.Хисар

10/21-2818

10/21-6268

935.оо

935.оо

Мицевски Божин Стеван

С.Кутретино Д.Хисар

10/21-3335

10/21-6536

170.оо

3.230.оо

Наумовски Илија Божидар

с.Кутретино  Д. Хисар

10/21-5152

5.460.оо

Најдовски Стојан Димитрија

С.Кутретино Д.Хисар

10/21-7288

280.оо

Талевска Миле Љуба

с.Кутретино  Д. Хисар

10/21-3468

10/21-6621

180.оо

3.960.оо

Талевски Лазар Ѓорѓија

с.Кутретино Д.Хисар

10/21-3592

10/21-6693

800.оо

3.200.оо

Трајковска Борис Горица

С.Кутретино Д.Хисар

10/21-4841

10/21-7420

559.оо

559.оо

Ивановски Коле Васил

с.Кочиште  Д. Хисар

10/21-3102

10/21-6417

396.оо

3.564.оо

Јошеска Цветанка

с.Кочиште Д.Хисар

10/21-3926

10/21-6864

66.оо

132.оо

Кузмановски Мито Љубе

с.Кочиште  Д. Хисар

10/21-4864

10-21-7443

435.оо

1.305.оо

Крстевска Стојан Нада

с.Кочиште  Д. Хисар

10/21-4862

10/21-7441

147.оо

441.оо

Крстевски Стојан Миле

с.Кочиште  Д. Хисар

10/21-4861

10/21-7440

147.оо

441.оо

Мицевски Благоја

С.Кочиште Д.:Хисар

10/21-3170

10/21-6452

279.оо

1.395.оо

Најдовски Сотир

с.Кочиште   Д. Хисар

10/21-2670

10/21-6181

166.оо

1.494.оо

Наќевски Наќе Благоја

с.Кочиште  Д.Хисар

10/21-4863

10/217442

427.оо

1.281.оо

Пелко Мишо Аленка

с.Кочиште  Д. Хисар

10/21-2544

10/216091

86.оо

86.оо

Тошевски Гроздан Борис

с.Кочиште  Д. Хисар

10/21-1645

10/21-5584

86.оо

172.oo

Трајковски Јордан

С.Кочиште Д.Хисар

10/21-5269

221.оо

Ѓуровски Филип Миле

с.Мренога  Д.Хисар

10/21-1335

10/21-5413

239.оо

478.оо

Ѓуровски Цветан Цане

с.Мренога  Д.Хисар

10/21-2238

10/21-5930

194.оо

194.оо

Калевски Ристе Илија

С.Мренога Д.Хисар

10/21-4848

10/21-7427

27.оо

27.оо

Мијалковски Мице Трајко

с.Мренога  Д.Хисар

10/21-2185

10/21-5898

267.оо

3.663.оо

Нечовска Мито Сава

с.Мренога  Д.Хисар

10/21-7353

3.537.оо

Николовска Миладин Донка

с.Мренога  Д.Хисар

10/21-4785

10/21-7354

100.оо

1.420.оо

Недановски Стојан Живко

с.Мренога  Д.Хисар

10/21-2423

10/21-6024

149.оо

1.043.оо

Новеска Марко Анѓа

С.Мренога Д.Хисар

10/21-6106

110.оо

Поповски Стојан Симко

с.Мренога  Д.Хисар

10/21-2140

10/21-5872

256.оо

2.992.оо

Радевски Сиљан Цветан

с.Мренога  Д.Хисар

10/21-4375

10/21-7112

151.оо

5.192.оо

Руменовски Живко Благоја

с.Мренога  Д.Хисар

10/21-3460

10/21-6616

48.оо

192.оо

Станковски Сиљан Методија

с.Мренога  Д.Хисар

10/21-7006

2.479.оо

Цветановски Стојан Герасим

с.Мренога  Д.Хисар

10/21-1893

10/21-5728

168.оо

2.068.оо

Илијоска Методија Снежана

с.М.Илино  Д.Хисар

10/21-3617

553.оо

Јовановски Илија Благоја

С.М.Илино Д.Хисар

10/21-983

10/21-5223

244.оо

1.220.оо

Марковски Ристе

С.М.Илино Д.Хисар

10/21-4865

10/21-7444

107.оо

321.оо

Пејковски Томе

с.М.Илино  Д.Хисар

10-21-2601

10/21-6133

2.251.оо

9.002.5о

Ангелевски Наумче Тирчо

С.Н.Село Д.Хисар

10/21-6052

225.оо

Ангелевски Тирчо Александар

с.Н.Село Д.Хисар

10/21-3662

10/21-6724

666.оо

5.998.оо

Велевски Ненад Војне

с.Н.Село  Д.Хисар

10/21-2857

10/21-6291

169.оо

2.873.оо

Ѓорѓиевски Јанаки

с.Н.Село Д.Хисар

10/21-4786

10/21-7355

110.оо

440.oo

Кузмановски Живко

с.Н.Село  Д.Хисар

10/21-4879

10/21-7459

167.оо

829.оо

Настевски Мито Благоја

с.Н.Село  Д.Хисар

10/21-4224

10/21-7032

345.оо

1.380.оо

Спировски Крсто Стојан

с.Н.Село  Д.Хисар

10/21/2556

10/21-6100

323.оо

465.оо

Смилевски Ѓорѓи Душан

с.Н.Село  Д.Хисар

10/21-1396

10/21-5451

377.оо

1.508.оо

Смилевски Стојан Јордан

с.Н.Село   Д.Хисар

10/21-1168

10/21-5337

392.оо

1.960.оо

Тошеска Ристе Петра

с.Н.Село   Д.Хисар

10/21-1708

10/21-5627

101.оо

404.оо

Димовски Антонија Георгија

с.Обедник Д.Хисар

10/21-3319

10/21-6525

277.оо

2.217.оо

Велковски Кирил Васил

с.Обедник Д.Хисар

10/21-3444

10/21-6602

290.оо

1.450.оо

Велковски Кирил Пецо

С.Обедник Д.Хисар

10/21-2972

10/21-6344

290.оо

1.450.оо

Велковски Кирил Димче

С.Обедник Д.Хисар

10/21-1911

10/21-5740

290.оо

1.450.оо

Велковски Кирил Томе

С.Обедник Д. Хисар

10/21-788

10/21-5121

290.оо

1.450.оо

Изетовски Шефкет Јетмир

с.Обедник Д.Хисар

10/21-1395

10/21-5450

479.оо

3.832.оо

Јумеровски Наим Заим

с.Обедник  Д.Хисар

10/21-2756

10/21-6236

50.оо

100.оо

Котевски Раде Бени

с.Обедник  Д.Хисар

10/21-5795

11.925.оо

Котевска Тале Севда

С.Обедник Д. Хисар

10/21-4180

10/21-7012

157.оо

1.087.оо

Марковски Веле Секула

с.Обедник  Д.Хисар

10/21-4642

10/21-7256

80.оо

1.440.оо

Мехмедовски Амет Ајредин

с.Обедник Д.Хисар

10/21-3092

10/21-6411

725.оо

725.оо

Петрески Илија Благоја

с.Обедник  Д.Хисар

10/21-793

10/21-5126

555.оо

5.569.оо

Ристевски Јордан Ванѓел

с.Обедник  Д.Хисар

10/21-4788

10/21-7358

110.оо

3.230.оо

Ресуловски Абдула Мустафа

с.Обедник  Д.Хисар

10/21-3388

10/21-6567

752.оо

9.027.5о

Рашидовски Весел Енвер

с.Обедник  Д.Хисар

10/21-2245

10/21-5932

456.оо

1.368.оо

Ресуловски Мустафа Сеабаедин

с.Обедник  Д.Хисар

10/21-2160

10/21-5881

1.043.оо

12.516.оо

Ракипи Веби Нафи

с.Обедник  Д.Хисар

10/21-2636

10/21-6159

654.оо

5.888.оо

Стефановски Ѓорѓи Јосиф

с.Обедник  Д.Хисар

10/21-4922

10/21-7505

285.оо

570.оо

Стојковски Јонче Јосиф

с.Обедник  Д.Хисар

10/21-2856

10/21-6290

265.оо

5.300.оо

Стојковски Цане

с.Обедник  Д.Хисар

10/21-2249

10/21-5934

677.оо

676.5о

Стојковски Антонија Ристе

с.Обедник  Д.Хисар

10/21-7121

2.409.оо

Стефановски Тале Мице

с.обедник  Д.Хисар

10/21-5614

910.оо

Стојковски Трајко Славе

С.Обедник Д.Хисар

10/21-4773

510.оо

Шабановски Ваит Мазлам

с.Обедник  Д.Хисар

10/21-4681

10/21-7277

487.оо

4.701.оо

Шабаноски Фаит Асим

с.Обедник Д.Хисар

10/21-4128

10/21-6980

80.оо

1.200.оо

Шабановски Мазлам Назиф

с.Обедник  Д.Хисар

10/21-2359

10/21-5989

716.оо

6.440.оо

Шабановски Мустафа

С.Обедник Д.Хисар

10/21-934

10/21-5190

222.оо

444.оо

Андоновски Мисаил Јордан

с.Прибилци Д.Хисар

10/21-2410

10/21-6016

308.оо

1.231.оо

Василеска Томо Параскева

С.Прибилци Д.Хисар

10/21-1408

10/21-5457

82.оо

2.340.оо

Димевски Ристо Ивана

с.Прибилци Д.Хисар

10/21-1846

10/21-5705

152.оо

1.822.оо

Димовски Тасе Бошко

с.Прибилци Д.Хисар

10/21-3957

10/21-6881

345.оо

2.460.оо

Ѓуровски Кирило

с.Прибилци Д.Хисар

10/21-3988

10/21-6897

184.оо

1.289.оо

Ивановски Цветан Танаско

с.Прибилци Д.Хисар

10/21-3451

10/21-6607

97.оо

2.310.оо

Мирчевска Петар Вишња

с.Прибилци Д.Хисар

10/21-903

10/21-5177

55.оо

1.240.оо

Недановски Јован Милан

с.Прибилци Д.Хисар

10/21-3465

10/21-6619

349.оо

3.139.оо

Пејовски Ѓеро Цане

с.Прибилци Д.Хисар

10/21-1051

10/21-5267

697.оо

2.091.оо

Поповски Методија Горјанче

с.Прибилци Д.Хисар

10/21-1713

10/21-5630

254.оо

3.471.5о

Спасевски Андре Трајан

с.Прибилци Д.Хисар

10/21-4870

10-21-7449

1.066.оо

3.198.оо

Сарафовски Целе Драгољуб

с.Прибилци Д.Хисар

10/21-4789

10/21-7359

85.оо

2.511.оо

Сиљановски Костадин Јордан

с.Прибилци Д.Хисар

10/21-1457

10/21-5488

105.оо

2.205.оо

Тошевски Ристе Вељан

с.Прибилци Д.Хисар

10/21-5361

2.367.оо

Бошковски Коста Илија

с. Ракитница Д.Хисар

10/21-1682

10/21-5608

80.оо

1.840.оо

Николовски Мице Ставре

с. Ракитница Д.Хисар

10/21-4894

10/21-7475

223.оо

669.оо

Николовски Мито Наумче

с. Ракитница Д.Хисар

10/21-4896

10/21-7477

186.оо

558.оо

Николовски Мито Веле

с. Ракитница Д.Хисар

10/21-4895

10/21-7476

186.оо

558.оо

Станковски Станко Пејко

с. Ракитница Д.Хисар

10/21-4790

10/21-7360

60.оо

1.845.оо

Секуловска Риза

с.Ракитница Д.Хисар

10/21-4897

10/21-7478

289.оо

578.оо

Степановски Ј.Ванѓел

С.ракитница Д.Хисар

10/21-4791

10/21-7361

216.оо

1.909.5о

Фидановски Борис

с.Ракитница Д.Хисар

10/21-3897

10/21-6850

60.оо

417.5о

Кузмановски Мише

с.Растојца  Д.Хисар

10/21-4907

10/21-7489

285.оо

1.136.оо

Крстевски Танаско Симе

с.Растојца Д.Хисар

10/21-4902

10/21-7483

207.оо

621.оо

Крстевски Танаско Благоја

с.Растојца Д. Хисар

10/21-4901

10/21-7482

207.оо

621.оо

Петревски Василе

с.Растојца  Д.Хисар

10/21-4903

10/21-7484

345.оо

1.035.оо

Секуловски Данајле Љубе

с.Растојца Д.Хисар

10/21-7487

381.оо

Секуловски Благоја Перо

с.Растојца  Д.Хисар

10/21-4906

10/21-7488

176.оо

528.оо

Србиновски Иван Цветко

с.Растојца  Д.Хисар

10/21-4900

10/21-7481

98.оо

294.оо

Србиновски Иван Јовче

с.Растојца Д.Хисар

10/21-4899

10/21-7480

98.оо

294.оо

Тренческа Марија

с.Растојца  Д.Хисар

10/21-2125

186.оо

Трајчевски Сандо

с.Растојца  Д.Хисар

10/21-4898

10/21-7479

202.оо

792.оо

Јошевски Војне Добре

С.Сладуево Д.Хисар

10/21-3357

10/21-6550

818.оо

7.360.оо

Николовска Дамјан Параскева

с.Сладуево Д.Хисар

10/21-2989

10/21-6353

30.оо

420.оо

Николовска Лутка

с.Сладуево Д.Хисар

10/21-4228

10/21-7034

539.оо

2.156.оо

Петреска Вељан Даница

с.Сладуево Д.Хисар

10/21-3541

10/21-6663

220.оо

2.040.оо

Атанасовска Јордан Марија

с.Суво Грло Д.Хисар

10/21-1214

10/21-5360

50.оо

250.оо

Богојоска Трајче Крајна

с.Суво Грло Д.Хисар

10/21-7200

180.оо

Кузмановски Цветан Стојан

с.Суво Грло Д.Хисар

10/21-2550

10/21-6096

60.оо

720.оо

Ѓорѓиевски Петар Трајко

   с.Суводол Д. Хисар

10/21-5641

690.оо

Илиевски Велимир Трајче

   с.Суводол Д. Хисар

10/21-4038

10/21-6923

613.оо

6.580.оо

Јовановски Ристо Коста

   с.Суводол Д.Хисар

10/21-7095

185.оо

Крстевски Богоја Никола

   с.Суводол Д.Хисар

10/21-5326

2.125.5о

Карамановски Аѓибајрам Ферзи

   с.Суводол Д.Хисар

10/21-2692

10/21-6193

383.оо

382.5о

Караманоски Аѓи Нади

   с.Суводол Д.Хисар

10/21-3513

10/21-6648

724.оо

1.447.5о

Марковски Илија Јордан

   с.Суводол Д. Хисар

10/21-7125

5.060.оо

Николовски Ставре Љубе

   с.Суводол Д.Хисар

10/21-4840

10/21-7419

736.оо

2.944.оо

Непковска Ристо Велика

  С.Суводол Д.Хисар

10/21-5039

320.оо

Петревски Стојан Мирко

   с.Суводол Д. Хисар

10/21-4144

10/21-6991

200.оо

2.495.оо

Пауновски Климо Бошко

   с.Суводол Д. Хисар

10/21-4096

10/21-6958

195.оо

2.925.оо

Пауновска Цветан Грозда

   с.Суводол Д. Хисар

10/21-5332

700.оо

Петревски Стојан Илија

   с.Суводол Д. Хисар

10/21-3773

10/21-6778

200.оо

2.495.оо

Секуловски Борис Никола

   с.Суводол Д. Хисар

10/21-3919

10/21-6859

63.оо

567.оо

Сулејмановски Шаќир Салим

   с.Суводол Д. Хисар

10/21-5015

2.040.оо

Трајчевска Павле Перунига

   с.Суводол Д. Хисар

10/21-6171

2.805.оо

Фејзуловски Нијази Ферзи

   с.Суводол Д.Хисар

10/21-3308

357.оо

Ангелески Стеван Стојче

   с.Света Д.Хисар

10/21-6968

4.800.оо

Богоевски Иван Богоја

   С.Света Д.Хисар

10/21-6630

4.960.оо

Велевски Димитрија Јован

   с.Света Д.Хисар

10/21-5464

7.130.оо

Велеска Доста

   с.Света Д.Хисар

10/21-2552

10/21-6098

504.оо

4.534.оо

Василевски Павле Веле

   С.Света Д.Хисар

10/21-7364

420.оо

Ѓорѓиевски Благоја

   с.Света Д.Хисар

10/21-4842

10/21-7421

390.оо

1.560.оо

Јошевски Коле Благоја

   с.Света Д.Хисар

10/21-3684

10/21-6734

536.оо

2.144.оо

Јошевски Стојан Зорко

   с.Света Д.Хисар

10/21-3217

10/21-6478

273.оо

1.092.оо

Јошевски Блаже Иван

   с.Света Д.Хисар

10/21-3567

10/21-6679

85.оо

170.oo

Јошевски Стојан Здраве

   с.Света Д.Хисар

10/21-4031

10/21-6920

273.оо

1.092.оо

Јошевски Блаже Трајан

   с.Света Д.Хисар

10/21-2093

10/21-5850

213.оо

2.758.оо

Јолески Никола Славе

   с.Света Д.Хисар

10/21-5528

1.380.оо

Јошевски Бојко Милутин

   с.Света Д.Хисар

10/21-2034

10/21-5819

373.оо

3.657.оо

Jосивоска Ристе Менка

   С.Света Д.Хисар

10/21-3540

10/21-6662

50.оо

1.100.оо

Мицевски Тасе Бранко

   с.Света Д.Хисар

10/21-1912

10/21-5741

48.оо

240.оо

Мицевски Тасе Милан

   с.Света Д.Хисар

10/21-4771

10/21-7327

48.оо

240.оо

Нешковски Саботко Трајан

   с.Света Д.Хисар

10/21-1064

10/21-5270

85.оо

2.125.оо

Нешкоски Михајло Никола

   С.Света Д.Хисар

10/21-5515

212.оо

Петревски Благоја Васко

   с.Света Д.Хисар

10/21-4792

10/21-7362

250.оо

7.885.оо

Петровски Цветан Трајко

   с.Света Д.Хисар

10/21-3129

10/21-6432

210.оо

3.790.оо

Ристевска Неда

   с.Света Д.Хисар

10/21-4793

10/21-7363

448.оо

4.912.оо

Ристески Трајан Спасе

   с.Света Д.Хисар

10/21-4269

10/217058

624.оо

8.678.оо

Стојановски Војо Борче

   с.Света Д.Хисар

10/21-790

10/21-5123

4.108.оо

8.216.оо

Стојановски Марко Ерик

   С.Света Д.Хисар

10/21-2487

10/21-6058

95.оо

95.оо

Стојановски Богев Даниел

   С.Света Д.Хисар

10/21-4697

95.оо

Спасевска Трајан Спасија

   С.Света Д.Хисар

10/21-7245

160.оо

Тасевски Илија Кочо

   с.Света Д.Хисар

10/21-1481

10/21-5500

614.оо

4.298.оо

Тасевски Блаже Ристе

   с.Света Д.Хисар

10/21-1714

10/21-5632

454.оо

808.оо

Трајковски Димитрија Владимир

   С.Света Д.Хисар

10/21-1429

10/21-5511

485.оо

484.оо

Цветановска Стојче Васка

   с.Света Д.Хисар

10/21-571

10/21-5016

897.оо

12.592.оо

Андревски Живко

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-536

10/21-4990

497.оо

497.оо

Андревска Лиљана

   С.Слепче Д.Хисар

10/21-2547

10/21-6095

336.оо

336.оо

Апостоловски Јованче Борис

   С.Слепче Д.Хисар

10/21-3532

10/21-6657

210.оо

420.оо

Гаџовска Гајтана

   с.Слепче  Д.Хисар

10/21-6325

1.502.оо

Гугучевски  Никола Ристо

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-5933

3.760.оо

Глигуровски Трајан Роберт

   С.Слепче Д.Хисар

10/21-4539

1.602.оо

Глигуровски Трајан Роберт

   С.Слепче Д.Хисар

10/21-4210

1.602.оо

Дувчевски Василе Јован

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-4794

10/21-7365

279.оо

837.оо

Дамчевски Ангеле Дамјан

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-659

10/21-5064

190.оо

3.800.оо

Дувчевски Василе Стеван

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-4729

10/21-7304

279.оо

837.оо

Дамчевски Јонче Димче

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-4513

10/21-7193

1.620.оо

1.619.5o

Дамчевски Јован Цветко

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-3008

10/21-6362

806.оо

804.5o

Дувчевски Стеван Блаже

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-3293

230.оо

Ѓорѓиовска Коста Василка

   С.Слепче Д.Хисар

10/21-1930

10/21-5752

185.оо

2.960.оо

Ивановски Јордан Јонче

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-4795

10/21-7366

140.оо

3.263.оо

Ивановски Мито Драгослав

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-3402

10/21-6575

704.оо

1.408.оо

Јошевски Ристе Миле

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-7367

1.180.оо

Каревска Косара

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-4813

10/21-7390

63.оо

433.оо

Каревски Максим Душан

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-791

10/21-5124

221.оо

3.287.5о

Котевски Петко Цветко

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-2592

10/21-6126

540.оо

5.078.оо

Калешовски Нове Трајко

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-3199

10/21-6467

115.оо

1.380.оо

Колески Пецо

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-847

10/21-5147

514.оо

2.056.оо

Коруновски Тале Спиро

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-5487

933.оо

Калешовски Јован Миладин

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-4653

10/21-7263

80.оо

960.оо

Коруновски Коте Сандо

   с. Слепче Д.Хисар

10/21-6393

816.5о

КаревскаТрајан Даница

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-6410

345.оо

Кусоноговски Јосиф Мендо

   С.Слепче Д.Хисар

10/21- 892

617.оо

Лозановска Секула Јорданка

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-6811

180.оо

Миленковски Миленко Трајко

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-1252

10/21-5379

677.оо

2.706.5о

Мијајлевски Стојан Трајан

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-4680

10/21-7276

165.оо

1.650.оо

Марковски Зоран

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-6717

5.980.оо

Марковски Саве Горица

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-4845

10/21-7424

621.оо

2.484.оо

Миленковска Коте Ивана

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-6698

920.оо

Матлиески Миле Ричард

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-1182

10/21-5344

538.оо

1.076.оо

Матлиеска Миле Виолета

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-2682

10/21-6187

538.оо

1.076.оо

Мицевска Ана

   С.Слепче Д.Хисар

10/21-7391

144.оо

Миленковска Ристо Иконија

   С.Слепче Демир Хисар

10/21-5322

420.оо

Неделковски Јован Трајко

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-4846

10/21-7425

444.оо

1.776.оо

Нуневска Докија

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-4877

10/21-7457

268.оо

1.024.оо

Најдовски Стојаков Темелко

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-5675

683.оо

Николовски Атанас Илија

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-7068

305.оо

Најдовски Иван Стевко

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-3790

10/21-6789

1.031.оо

2.061.5о

Николовски ТрајчеИлија

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-7368

915.оо

Пирковски Ристо Петар

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-5038

275.оо

Пилачевски Сиљан Петар

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-7016

40.оо

Поповиќ Перица

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-4803

10/21-7380

570.оо

11.400.оо

Поповиќ Антоније Владимир

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-2808

10/21-6266

5.510.оо

11.020.оо

Стојановски Јован Славко

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-6944

630.оо

Смашовски Анѓеле Коста

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-4337

10/21-7089

202.оо

1.211.5о

Стојчевски Василе

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-5757

260.оо

Стојчевски Василије Александар

   С.Слепче Д.Хисар

10/21-3822

10/21-5324

485.оо

484.5о

Симовновски Нове Трајан

   С.Слепче Д.Хисар

10/21-1148

10/21-5324

215.оо

2.795.5о

Симоновски Цветан Борис

   С.Слепче Д.Хисар

10/21-5463

490.оо

Талевска Недан Меглена

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-1613

10/21-5567

245.оо

4.410.оо

Тасевска Ристо Василија

   с.Слепче Д.Хисар

10/21-6360

5.830.оо

Богдановски Трајан Владо

 с.Сопотница Д.Хисар

10/21-547

10/21-5001

627.оо

4.390.оо

Брзевска Толе Љубо

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-4611

10/21-7243

136.оо

3.065.оо

Брзевска Стеванка

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-1945

10/21-5763

239.оо

1.673.оо

Бабевска Стојко Славко

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-4239

10/21-7040

125.оо

250.оо

Велковска Блаже Косара

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-5553

260.оо

Василевски Мицко Ѓорѓе

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-2900

10/21-6308

399.оо

3.595.оо

Дукадиновски Марјан

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-2403

10/21-6013

213.оо

2.982.оо

Димовски Петре Борис

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-2215

10/21-5919

185.оо

740.оо

Ѓорелевски Никола Стојан

 с.Сопотница Д.Хисар

10/21-4273

10/21-6943

120.оо

960.оо

Јаневски Цане

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-1850

10/21-5707

1.157.оо

2.315.5о

Јаневски Цане Златко

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-1456

10/21-5486

585.оо

584.5о

Кузмановски Петар Илија

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-1933

10/21-5755

385.оо

3.265.5о

Кочовски Трајан Благоја

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-3807

10/21-6800

624.оо

4.368.оо

Квачковски Благоја Оливер

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-2364

10/21-5991

635.оо

634.5o

Кратевска Јелена

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-989

10/21-5228

121.оо

121.oo

Кузмановски Борис Николче

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-4736

10/21-7306

372.оо

1.179.оо

Крстевски Славко Зоран

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-4333

10/21-7087

250.оо

250.оо

Крстевски Веле Славко

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-2302

10/21-5960

632.оо

630.оо

Кузмановска Благица

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-3491

10/21-6638

250.оо

250.оо

Кузмановска Петар Ружа

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-643

10/21-5055

40.оо

120.оо

Кузмановски Борис Александар

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-2051

10/21-5832

63.оо

502.оо

Лозановска Јон Илинка

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-7062

150.оо

Миленковски Мито

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-1020

10/21-5249

251.оо

502.оо

Миноски Цветан Мино

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-6642

185.оо

Марковска Војне Новка

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-3883

10/21-6841

542.оо

541.5о

Мицевски Веле Сандо

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-1561

10/21-5542

320.оо

673.оо

Мицевски Тони

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-3224

10/21-6482

256.оо

512.оо

Мреношки Ѓорѓи Добри

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-4435

10/21-7147

649.оо

1.298.оо

Неделковиќ Петар Милунка

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-2411

10/21-6017

1.029.оо

1.028.оо

Нешковска Благица

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-2875

10/21-6297

566.оо

3.395.оо

Настовски Блаже Василе

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-1654

10/21-5591

145.оо

870.оо

Ориѓанска Аница

С.Сопотница Д.Хисар

10/21--5855

480.оо

Поповска Мицко Спаса

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-1038

375.оо

Петковски Димитрија Пецо

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-4094

218.оо

Пејковски Јордан Миливоје

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-6416

276.оо

Пејкопвски Никола

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-4797

10/21-7371

170.оо

3.372.оо

Пејковски Димитар

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-1620

10/21-5572

976.оо

5.572.оо

Пејковски Науме Љубе

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-4796

10/21-7370

170.оо

1.700.оо

Поповска Вецко Јелена

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-3866

10/21-6833

314.оо

314.оо

Радовски Јордан Никола

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-4839

10/21-7418

331.оо

1,324.оо

Радевски Ристо Митре

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-2540

10/21-6087

244.оо

2.208.5о

Силјановски Петре

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-3855

10/21-6830

526.оо

4.739.оо

Станковски Стојан Илија

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-1131

10/21-5308

593.оо

198.оо

Трчелажовски  Јован Алексо

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-3562

10/21-6677

472.оо

3.302.оо

Тодоровски Михаил Живко

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-4494

10/21-7178

220.оо

1.320.оо

Таќески Данајле Петар

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-4025

10/21-6916

420.оо

2.100.оо

Трпески Стојан Мендо

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-2154

10/21-5879

190.оо

5.413.оо

Трчајлажовски Трајан Милан

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-3365

10/21-6553

418.оо

418.оо

Цветковски Трајан Ристо

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-1616

10/215570

310.оо

1.240.oo

Цивкаровски Трендафил Дејан

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-1549

10/21-5535

287.оо

287.оо

Цветановска Трајан Велика

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-5509

195.оо

Шабикоска Риза

с.Сопотница Д.Хисар

10/21-1373

10/21-5436

45.оо

270.оо

Џамбазовски Трајан Вецко

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-1490

694.оо

Фидановски Живко

С.Сопотница Д.Хисар

10/21-1291

10/21-5394

305.00

610.оо

Блажевски Јосиф

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-4893

10/21-7474

215.оо

645.оо

Босилковски Стојан Трајан

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-4427

10/21-7142

112.оо

1.908.oo

Велјановски Методија Зоран

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-5026

197.оо

Гроздановска Нове Велика

С.Слоештица Д.Хисар

10/21-1303

10/21-5401

30.оо

270.оо

Димовски Тодор Петре

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-1527

10/21-5520

195.оо

3.900.оо

Ѓорговски Велко Јосиф

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-4682

10/217278

225.оо

1.800.оо

Илијоска Никола Риза

С.Слоештица Д.Хисар

10/21-6988

60.оо

Јаневски Петар Благоја

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-4225

10/21-7033

148.оо

1.185.оо

Јовановски Лазар Василе

С.Слоештица Д.Хисар

10/21-6492

78.оо

Квачковски Томе

с.Слоештица Д.Хисар

10/211974

10/21-5780

220.оо

660.оо

Квачковски Добре

С.Слоештица Д.Хисар

10/21-2880

10/21-6299

220.оо

660.оо

Митрејчевски Секула Атанасије

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-1466

10/21-5494

118.оо

2.006.оо

Мегленовски Стојадин

С.Слоештица Д.Хисар

10/21-1592

313.оо

Мегленовски Стојко Златте

С.Слоештица Д.Хисар

10/21-2745

539.оо

Мегленовски Василе Цане

С.Слоештица Д.Хисар

10/21-3029

10/21-6374

388.оо

388.оо

Мегленовски Најденко Василе

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-6592

220.оо

Настевски Ристе Ѓорѓе

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-1384

10/21-5444

140.оо

2.100.оо

Поповски Јордан Наумчо

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-4891

10/21-7472

241.оо

961.оо

Петковски Тодор Јован

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-3829

10/21-6815

181.оо

2.997.оо

Поповски Атанас Крсте

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-4047

10/21-6928

75.оо

1.125.оо

Петревски Никодин Јован

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-5300

628.оо

Петковски Тоде Ристо

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-4359

10/21-7104

170.оо

2.210.оо

Поповски Трајан Богоја

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-6777

1.590.оо

Спасеновски Видан Симеон

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-776

10/21-5115

426.оо

2.982.оо

Стојковски Ванчо Александар

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-3041

10/21-6382

350.оо

1.750.оо

Танасковски Тасе Костадин

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-2092

10/21-5849

100.оо

1.700.оо

Џајковска Апостол Драгица

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-1487

10/21-5505

325.оо

3.907.оо

Џајковска Оливјера

с.Слоештица Д.Хисар

10/21-2976

10/21-6346

145.оо

145.оо

Ацковска Анѓеле Тасија

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-1054

10/21-5268

105.оо

3.360.оо

Анѓелевски Никола Славко

   С:Стругово Д.Хисар

10/21-6107

291.оо

Гроздановски В.Коста

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-4798

10/21-7372

195.оо

5.760.оо

Гроздановски Љупчо

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-4868

10/21-7447

143.оо

429.оо

Димовски Доне Владо

   С.Стругово Д.Хисар

10/21-3124

10/21-6435

274.оо

444.5о

Ивановски Пере Мирко

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-4006

10/21-6906

75.оо

2.250.оо

Ивановски Стефан Петре

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-4398

10/21-7123

120.оо

3.189.оо

Илиевска Илинка

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-4800

10/21-7374

135.оо

4.320.оо

Илиевска Веле Маса

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-4799

10/21-7373

50.оо

1.927.оо

Јанкуловски Богдан Андре

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-2641

10/21-6162

95.оо

2.522.оо

Јанкуловски Божин Танаско

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-2621

10/21-6144

207.оо

3.756.5о

Јончевски Стојан Стеван

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-1543

10/21-5530

552.оо

1.655.5о

Колевски Трајко Васко

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-6956

4.504.оо

Колевски Трајан Драге

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-2324

10/21-5966

490.оо

490.оо

Лозановски Јован

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-4869

10/21-7448

247.оо

741.оо

Мицковски Милосав

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-4866

10/21-7445

288.оо

864.оо

Мицевски  Стојан Јован

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-7376

800.оо

Несторовски Вељан Василка

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-1167

10/21-5336

250.оо

4.943.оо

Огненовска Ѓоре Севда

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-1615

10/21-5569

300.оо

4.800.оо

Петровски Цветко Благоја

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-4807

10/21-7383

144.оо

2.016.оо

Петревска Бошко Анѓа

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-1301

10/21-5399

105.оо

2.325.оо

Петровска Мите Василија

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-2264

10/21-5940

166.оо

829.5о

Петровска Петра Милица

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-4441

10/21-7153

161.оо

1.447.оо

Петровски Цветко Петар

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-4806

10/21-7382

144.оо

2.016.оо

Стојковски Стеван Миладин

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-5762

1.640..оо

Степановски Трајан Јован

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-7060

390.оо

Стојановски Стојан Јосиф

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-4338

10/21-7090

155.оо

1.933.оо

Степановска Драгица

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-2764

10/21-6239

417.оо

1.250.5о

Талевски Ристо Димитрија

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-4189

10/21-7017

150.оо

245.оо

Трајкоска Тренче Менка

   С.Стругово Д.Хисар

10/21-6458

425.оо

Талевски Тале Станко

   С.Стругово Д.Хисар

10/21-7222

105.оо

Талевски Ристе Стеван

   С.Стругово Д.Хисар

10/21-6812

1.645.оо

Трајковски Алексо Благоја

   С.Стругово Д.Хисар

10/21-1921

10/21-5745

146.оо

580.оо

Цветановски Божин Никола

   с.Стругово Д.Хисар

10/21-3653

10/21-6719

158.оо

5.045.5о

Волкановски Јоле Доне

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-1591

10/21-5553

247.оо

2.470.оо

Василевска Лена

   с.Смилево Д.Хисар

10/21-2720

10/21-6211

198.оо

198.оо

Волкановска Дана

   С.Смилево Д.Хисар

10/21-7042

332.оо

Грујовски Васил

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-1441

234.оо

Грујовски Стојче Сандро

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-3761

10/21-6771

384.оо

3.456.оо

Даскаловски Кирко Ѓорѓија

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-4516

10/21-7196

452.оо

4.068.оо

Дарковски Христо Пецо

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-1123

10/21-5304

777.оо

5.439.оо

Дарковски Димитар

   С.Смилево Д.Хисар

10/21-1960

10/21-5771

498.оо

6.474.оо

Егуменовски Цветко

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-1169

10/21-5338

201.оо

2.613.оо

Ивановска Петар Зорка

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-3591

10/21-6692

162.оо

1.458.оо

Карталовски Илија

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-3906

10/21-6854

168.оо

1.345.5о

Коштревска Јелена

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-4131

10/21-6983

166.оо

2.162.оо

Коштревска Десанка

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-2557

10/21-6101

211.оо

2.107.5о

Ковачевски Методи

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-1201

10/21-5354

201.оо

1.405.оо

Марушевски Томе

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-1139

10/21-5317

1.028.оо

1.027.5о

Милошевска Бојче Марија

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-2289

10/21-5954

156.оо

1.560.оо

Пејчиновски Трајче Михајло

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-943

10/21-5195

261.оо

2.610.оо

Пејчиновски Ристо

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-2224

10/21-5924

453.оо

1.812.оо

Сековски Крсте Илија

   С.Смилево Д.Хисар

10/21-2799

10/21-6261

294.оо

588.оо

Трошевска Лила

   с.Смилево Д.Хисар

10/21-3423

10/21-6587

258.оо

516.оо

Христовски Бојче Васил

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-1999

10/21-5798

194.оо

1.935.оо

Чаловски Рафе Петар

   с.Смилево  Д.Хисар

10/21-4505

10/21-7189

113.оо

1.1356.оо

Несторовска Благоја Верка

   с.Утово Демир Хисар

10/21-6145

870.оо

Илијовска Грозда

  с.Утово Демир Хисар

10/21-4363

10/21-7106

140.оо

480.оо

Андрески Богоја

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/21-4912

10/21-7495

77.оо

231.оо

Апостоловски Цветан

   С.Велмевци Д.Хисар

10/21-3022

10/21-6370

623.оо

2.495.5о

Беговски Стојан

   С.Велмевци Д.Хисар

10/21-7491

302.оо

Георгиевски (Орманковски)Мишко

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/21-4921

10/21-7504

557.оо

1.671.оо

Глигороски Милан Димо

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/21-4430

10/21-7146

226.оо

3.381.оо

Гроздановски Трајан

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/21-4908

10/21-7490

86.оо

258.оо

Димитриевски  Никола

   с.Велмевци  Д.хисар

10/21-4919

10/21-7502

138.оо

682.оо

Ѓорѓиевски Божин Миле

   С.Велмевци Д.Хисар

10/21-2539

10/21-6086

152.оо

454.оо

Здравески Киро

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/21-4910

10/21-7493

282.оо

948.оо

Ивановски Флоро Борис

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/21-4078

10/21-6948

652.оо

4.028.оо

Исламовска Велјана

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/21-4914

10/21-7497

322.оо

1.284.оо

Јанкулоски Трајан

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/21-4917

10/21-7500

155.оо

465.оо

Китановски Јон

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/21-4916

10/21-7499

90.оо

270.оо

Китановски Јонче

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/21-4920

10/21-7503

124.оо

372.оо

Мошаревски Целе

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/21-4913

10/21-7496

470.оо

1.410.оо

Мошаревски Иван Христо

   С.Велмевци Д.Хисар

10/21-2687

10/21-6191

65.оо

130.оо

Новески (Беговски) Кирко

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/21-4909

10/21-7492

120.оо

360.оо

Пештакелевски Трајан

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/21-4915

10/21-7498

125.оо

375.оо

Поповски Ќиро Јонче

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/21-4633

10/21-7255

490.оо

980.оо

Поповски Ванѓел Симон

   с.Велмевци Д.Хисар

10/21-4475

10/21-7169

727.оо

727.оо

Стефановска Ратка

   С.Велмевци Д.Хисар

10/21-3204

10/21-6471

107.оо

107.оо

Стојановски Ванчо

   С.Велмевци Д.Хисар

10/21-1302

10/21-5400

150.оо

1.350.оо

Трошановски Кирко

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/21-4911

10/21-7494

145.оо

435.оо

Џивџаровски Методија

   с.Велмевци  Д.Хисар

10/21-4918

10/21-7501

101.оо

303.оо

ИЛИНДЕН 1903 ЗЗ ПОС Смилево

   С.Смилево Д.Хисар

10/21-4936

10/21-7334

512.оо

4.608.оо

БЕТОН АД Скопје

     Ул.Јуриј Гагарин бр.15

             Скопе-Карпош

10/21-7336

1.200.оо

БИГЛА Ц.О. Демир Хисар

     Ул.29 ти Ноември бр.19

                Демир Хисар

10/21-7336

6.780.оо

Андревски Благоја

  ул.Христо Узунов бр.1

               Битола

10/21-3389

10/21-6568

927.оо

1.854.оо

Беговска Даница

 ул.Тошо Даскало бр.18

                Битола

10/21-2417

10/21-6020

100.оо

997.5о

Бошевски Василко

  ул.Ѓорче Петров бр.16

                Битола

10/21-3110

10/21-6421

240.оо

3.360.оо

Бошковски Велко

  ул.Буковски мост бр.8

                Битола

10/21-3295

10/21-6512

160.оо

3.606.оо

Вајдевски Иван

     ул.Карпош бр.8/3-1

                Битола

10/21-1102

10/21-5291

96.оо

1.536.оо

Велевски Ѓорѓи

        ул.1-ва бр.12/3

                Битола

10/21-2718

10/21-6209

719.оо

1.438.оо

Гаревски Благоја

        ул.ЈНА бр.19/1-4

                Битола

10/21-4541

10/21-7209

352.оо

2.111.5о

Димовски Благоја

   ул.Брегалница бр.32

                Битола

10/21-7105

562.оо

Дранговски Мише

 Ул.Владимир Бакариќ бр 51

                 Битола

10/21-3265

10/21-6502

170.оо

1.700.оо

Ѓорѓиевски Пецо

   ул.Стив Наумов бр.17

                Битола

10/21-4824

10/21-7401

219.оо

1.095.оо

Ѓоревски Пецо

ул.Партизанска  112/34

                Битола

10/21-2040

10/21-5823

407.оо

4.198.оо

Ѓорѓиевски Симо

   ул.К. Охридски  бр.21

                Битола

10/21-4832

10/21-7409

358.оо

1.432.оо

Ѓорговски Јоцо

     Ул.Цане Василев бр.36

                 Битола

10/21-3248

10/21-6491

501.оо

501.оо

Ѓорѓијовски Љубе

   Ул.Ружа Делчева бр.15/4

                 Битола

10/21-2942

995.оо

Змијовска Милева

ул.Партизанска 102/2-13            Битола

10/21-1492

10/21-5506

170.оо

1.530.оо

Илиевски Петар

   ул.Свети Наум бр.20

                Битола

10/21-1002

10/21-5235

150.оо

2.160.оо

Иловска Станка

         Ул.Буковска бр:15

               Битола

10/21-4223

10/21-7031

186.оо

558.оо

Јанкоски Љубе

ул.Коста Абрашевиќ 67

                Битола

10/21-1765

10/21-5660

130.оо

1.690.оо

Јоновски Трајан

       ул.Илинденска бр.87

                Битола

10/21-4099

10/21-6961

409.оо

818.оо

Јанкуловски Васил

  ул.Цане Василев бр.40

                Битола

10/21-2500

10/21-6063

152.оо

2.128.оо

Јошевски Љубе

ул.Браќа Миладиноски бр54

                Битола

10/21-3744

10/21-6764

318.оо

2.224.5о

Јосифоски Блаже

Ул.Едвард Кардењ бр10/0-13

                Битола

10/21-4132

10/21-6984

610.оо

609.5о

Квачковски Никола

Ул.Д.Лахчански бр.23/1-18

                 Битола

10/21-3828

141.оо

Коруноски Зоран

  улВ.Карангелеки бр.23/1-5

                 Битола

10/21-4692

10/21-7285

2.487.оо

4.974.оо

Миленковски Живко

ул.Бул.1-ви Мај бр.357-А

                 Битола

10/21-4645

10/21-7258

845.оо

3.380.оо

Мицевски Пеце

 ул.Прилепска  33/4-30

                 Битола

10/21-4059

10/21-6934

310.оо

930.оо

Младеновски Јосиф

    ул.Довлеџик бр.24-Б

                 Битола

10/21-2209

10/21-5915

170.оо

1.530.оо

Макаријовски Богоја

ул.Г.Васко Кара.85-5/72

                 Битола

10/21-3382

10/21-6563

180.оо

1.797.оо

Макаријовски Велјан

         ул.ЈНА бр: 11/4

                 Битола

10/21-2626

10/21-6150

310.оо

1.858.оо

Милошевски Трајко

  Ул.Алексо Наневски бр.37

                 Битола

10/21-972

10/21-5212

164.оо

920.оо

Мојсиќ Богданка

     Ул.Карпош бр.10/3-50

                 Битола

10/21-3228

10/21-6486

296.оо

592.оо

Митевски Ѓорѓија

      Ул.Цар Самоил бр.207

                 Битола

10/21-4834

10/21-7411

143.оо

572.оо

Николовски Борислав

Ул.Александар Турунџев 4/51

                 Битола

10/21-2974

10/21-6345

215.оо

645.оо

Николовска Василка

 ул.Димче Лахч. 17/3-14

                 Битола

10/21-6583

685.оо

Наумовски Јован

  Ул.Анести Пановски бр.15

                 Битола

10/21-1443

10/21-5478

687.оо

5.494.оо

Поповски Арсен                           

   ул.Народни Херои бр.12

                 Битола

10/21-683

10/21-5077

300.оо

5.700.оо

Петровски Ванчо

ул.4-ти Ноември бр.3-А

                 Битола

10/21-1003

10/21-5236

62.оо

372.оо

Поповска Силва

   ул.Прилепска бр.19/3-4

                 Битола

10/21-2290

10/21-5955

66.оо

396.оо

Радевски Томе

Ул.Иван Милутиновиќ66/12-1

                 Битола

10/21-2958

10/21-6336

190.оо

2.890.оо

Рифатовски Кенан

        ул.Козјак бр.109

                 Битола

10/21-681

10/21-5076

75.оо

825.оо

Стевановска Живка

Ул.Иван Милутиновиќ 27/5

                 Битола

10/21-2701

10/21-6198

48.оо

240.оо

Сагриовски  Јован

       ул.Прилепска бр.52

                 Битола

10/21-4833

10/21-7410

696.оо

2.784.оо

Стојановски Валентин

ул.Партизанскабр.15-13

                 Битола

10/21-2906

10/21-6311

417.оо

1.668.оо

Солунчевски Боне

  ул.Мирка Гинова бр.6

                 Битола

10/21-4497

10/21-7182

341.оо

2.728.оо

Смилевски Николчо

    ул.Дебарска бр.28

                 Битола

10/21-4448

10/21-7155

916.оо

1.832.оо

Секуловски Горјан

    ул.Едвард Кардељ бр.2/32

                 Битола

10/21-2225

10/21-5925

274.оо

548.оо

Стојчевска Љубица

        ул.ЈНА бр.18/12

                 Битола

10/21-554

10/21-5005

632.оо

6.606.оо

Симјаноска Билјана

     ул.Дебарска бр.39

                 Битола

10/21-4610

10/21-7242

58.оо

58.оо

Секуловски Љубе

ул.Ѓорѓи Зековски бр.12

                 Битола

10/21-1641

10/21-5580

192.оо

384.оо

Стевановски Цветко

      ул.Солунска бр.54

                 Битола

10/21-2590

10/21-6124

430.оо

9.540.оо

Стевановски Мирослав

  ул.Прилепска бр.80/1

                 Битола

10/21-4119

10/21-6977

749.оо

1.498.оо

Станковски Радован

   Ул Даме Груев  бр.135

                 Битола

10/21-1103

10/21-5292

665.оо

665.оо

Секуловски Пецо

     Ул.Борис Кидрич бр. 1

                 Битола

10/21-865

10/21-5157

186.оо

186.оо

Талева Нада

ул.Цветан Димов бр.182

                 Битола

10/21-4401

10/21-7127

100.оо

997.оо

Трајковски Илија

   ул.Белградска бр 90

                 Битола

10/21-4814

10/21-7394

414.оо

3.781.5о

Трајковски Трајанче

     ул.Цар Самоил бр.112

                  Битола

10/21-4120

10/21-6978

497.оо

994.оо

Трајковска Ружа

         ул.25-та бр.52

                Битола

10/21-2666

10/21-6179

580.оо

3.481.оо

Трајковски Радован

ул.Славко Лумбарко 14

                Битола

10/21-1705

10/21-5625

140.оо

1.260.оо

Трајковски Ќире

         Ул.Поречка бр.22

                 Битола

10/21-3334

10/21-6535

863.оо

863.оо

Трпчевски Владо

         Ул.1-ви Мај бр.19

                Битола

10/21-1392

10/21-5448

170.оо

510.оо

Тодоровска Славка

        Ул.Смилево  бр.18

                Битола

10/21-2725

10/21-6215

205.оо

1.230.5о

Тренчевски Борче

           Ул. 12-та  бр.25

                Битола

10/21-4835

10/21-7413

81.оо

683.оо

Цветковска Купенка

ул.Никола Тесла бр.100

                Битола

10/21-3211

10/21-6475

210.оо

5.779.оо

Шалески Силко

          ул.13-та бр.4

                Битола

10/21-1171

10/21-5339

1.297.оо

3.374.оо

Чавкаровски Љупчо

             С.Кравари

                 Битола

10/21-4852

10/21-7431

78.оо

234.оо

Чавкаровски Димко

             С.Кравари

                 Битола

10/21-4853

10/21-7432

78.оо

234.оо

Пејковска Радмила

      ул.Питу Гули бр.2

               Гевгелија

10/21-6775

2.342.оо

Здравески Вецко

  ул.Бул.Ослобод. 78/10

                  Кичево

10/21-3387

10/21-6566

448.оо

1 .123.оо

Кузмановски Славе

    Ул.Тане Цалески бр.1/15

                  Кичево

10/21-645

10/21-5056

619.оо

618.5о

Миновски Добре

           Ул.4-ти Јули бр.190

                 Кичево

10/21-1402

10/21-5453

95.oo

1.133.oo

Секуловска Веселка

      ул.4-ти Јули бр.216

                  Кичево

10/21-1696

10/21-5618

95.оо

567.оо

Цветановски Трајан

    ул.4-ти Јули бр.230-15

                  Кичево

10/21-4523

10/21-7201

292.оо

2.624.оо

Тодоровски Борис

 ул.Мише Ефтим бр.32

                Крушево

10/21-1372

10/21-5435

115.оо

2.707.оо

Штерјоска Пауна

  ул.Илинденска бр. 10

                Крушево

10/21-1816

86.оо

Костадиновски Лазо

       Ул.Томе Никле  бр.бб

                Крушево

10/21-1736

10/21-5644

362.оо

2.172.оо

Сотироски Илија

        Ул.Нико Доага  бр.40

                Крушево

10/21-2342

10/21-5978

324.оо

811.оо

Крстевски Блаже

       Ул.Томе Никле  бр.50

                Крушево

10/21-2173

10/21-5889

930.оо

9.297.5о

Велеска Славица

       Ул.Коча Миленку  бр.10

                 Крушево

10/21-1330

1.615.оо

Василевски Николче

    ул.Туристичка бр. 15

                   Охрид

10/21-3531

10/21-6656

848.оо

847.5о

Максимовски Љубе

ул.Момч.Јорданос.  211

                   Охрид

10/21-4347

10/21-7098

460.оо

4.138.оо

Поповски Ристо

ул.Карпош Војвода А-26

                   Охрид

10/21-2825

10/21-6271

617.оо

4.318.оо

Ристевски Пецо

ул.Бул.Туристичка 12/3-3

                   Охрид

10/21-3778

10/21-6782

471.оо

1.413..оо

Секуловски Венко

    ул.Корабица бр.30

                   Охрид

10/21-3157

10/21-6445

104.оо

940.оо

Филиповски Живко

 ул.Агрир Маринчев  16

                   Охрид

10/21-1426

10/21-5467

80.оо

1.040.оо

Грујовски Иван

   ул.Васил Иљовски бр. 34

                    Велес

10/21-3076

10/21-6407

633.оо

633.оо

Миладиновски Добре

  ул.11-ти Октомври 102

                  Прилеп

10/21-674

10/21-5073

275.оо

1.923.5о

Андревска Благуна

ул.Б.Јане Санданс.48/1

      Скопје-Аеродром

10/21-5877

916.оо

2.291.оо

Богдановски Милутин

   ул.А.Турунџев бр.7-Б

         Скопје-Чаир

10/21-1269

10/21-5384

394.оо

2.656.оо

Бидикова Соња

ул.Борка Талевски бр.25

          Скопје-Центар

10/21-1227

10/21-5367

914.оо

913.5о

Вељановски Горјан

ул.М.Митевски бр.8/6-8

           Скопје-Чаир

10/21-3928

10/21-6866

522.оо

5.400.оо

Илијоски Илија

 ул.Х.Татарчев 474/4-35

  Скопје –Кисела вода

10/21-4134

10/20-6986

677.оо

1.354.оо

Јаневски Владо

Ул.Никола Парапунов  2/1-21

        Скопје-Карпош

10/21-3556

10/21-6673

1.309.оо

2.618.оо

Каревски Александар

 ул.Пресека  бр. 18 – А

       Скопје-Карпош

10/21-3121

10/21-6426

331.оо

2.316.оо

Кочовска Нада

  ул.Петар Дељан бр. 2

   Скопје Кисела Вода

10/21-4838

10/21-7417

653.оо

2.612.оо

Каревски Бранко

              Ул.1010  бр.17

             Скопје Карпош

10/21-4130

10/21-6982

331.оо

2.316.оо

Коруновски Томислав

Ул.Александар Турунџев 17-Б

              Скопје-Чаир

10/21-4218

10/21-7029

180.оо

540.оо

Максимовски Борис

        Ул.Улица  18 бр.17

        Скопје-Карпош

10/21-4310

10/21-7074

149.оо

149.оо

Матлиевски Андон

   улХристо Татарчев бр.28

         Скопје- Гази баба

10/21-2464

10/21-6048

365.оо

729.5о

Нечовски Јован

         Ул.Гемиџиска бр.15

          Скопје-Гази баба

10/21-1725

10/21-5638

239.оо

478.оо

Несторовски Цане

       ул. Локов бр. 9/4

     Скопје-Кисела Вода

10/213457

10/21-6613

615.оо

615.оо

Никлески Васил

ул.Б.В.Смил.Бато бр.63/4-9

         Скопје-Аеродром

10/21-2836

10/21-6277

178.оо

534.5о

Наумовски Стојан

     ул. Волгоградска бр.5

          Скопје-Карпош

10/21-1156

10/21-5328

325.оо

650.оо

Настевски Живко

   ул.Руди Чајевац бр.31/2

         Скопје-Аеродром

10/21-1366

10/21-5433

136.оо

408.оо

Никлевска Родна

   ул.Булевар АВНОЈ  бр.82

       Скопје Кисела Вода

10/21-3391

10/21-6569

243.оо

727.5о

Наумовски Милан

      ул.Стрмашево бр.9-А

       Скопје-Кисела Вода

10/21-704

10/21-5086

282.оо

1.509.оо

Настевски Томислав

     ул.Пандил Шишков 5/3

         Скопје-Аеродром

10/21-3027

10/21-6373

136.оо

888.оо

Најдовски Мито

 ул.Ратко Митровиќ  бр. 3/3

           Скопје-Аеродром

10/21-1656

10/21-5594

239.оо

478.оо

Поповски Лецо

ул.Н.Малешески18/2-3

          Скопје-Чаир

10/21-4808

10/21-7384

281.оо

1.685.оо

Поповски Александар

ул.Н.Малешевски 18/2-3

           Скопје-Чаир

10/21-1798

10/215684

205.оо

2.665.оо

Петрески Ристе

ул.Иван Козаров 128-А-2/16

           Скопје-Центар

10/21-7392

195.оо

Пирковски Радован

    ул.Ф.Достоескибр.2/1-2

        Скопје Кисела Вода

10/21-960

10/21-5203

414.оо

3.312.оо

Петревски Милан

      ул.Т.Синаитски бр.6

           Скопје-Карпош

10/21-4809

10/21-7385

427.оо

3.414.5о

Ристевски Томе

     ул.Московска бр.1

         Скопје-Карпош

10/21-1813

10/21-5691

296.оо

2.957.оо

Стефковски Костадин

ул.Коце Металец бр.1/1

        Скопје-Гази Баба

10/21-4847

10/21-7426

438.оо

1.314.оо

Стојановски Петар

      ул.Галичник бр.30

           Скопје-Чаир

10/21-2195

10/21-5902

354.оо

3.706.оо

Сиваков Лазар

 ул.Франклин Рузвелт 46

          Скопје-Карпош

10/21-2197

10/21-5908

631.оо

1.893.оо

Стојковски Трајан

ул.Ферид Заири бр.48

           Скопје-Чаир

10/21-4478

10/21-7170

201.оо

1.811.оо

Стевановски Гоце

ул.Е.П.МаркоОБА2 1/129

           Скопје-Центар

10/21-3427

10/21-6590

449.оо

898.оо

Спасеновски Љупчо

   ул.Менделеева бр.2

            Скопје -Чаир

10/21-2827

10/21-6273

270.оо

3.662.оо

Стојановиќ Сашо

  Ул.Методија Митески 1/7-9

                Скопје-Чаир

10/21-3954

10/21-6879

178.оо

1.069.оо

Станковски Јован

 Ул.Б.Јане Сандански 116-1-6

             Скопје-Аеродром

10/21-1744

10/21-5649

710.оо

269.оо

Тасевски Тодор

ул.Л.Поп Трајков  бр.26

           Скопје-Гази Баба

10/21-2234

10/21-5927

400.оо

1.002.оо

Трајчевски Тони

           Ул.Лјубин  бр.1-А

             Скопје-Карпош

10/21-1394

10/21-5449

230.оо

690.оо

Талевски Сашо

ул.ГорноВрановска 100

     Скопје-Аеродром  

10/21-4812

10/21-7389

68.оо

819.5о

Тошески Добре

   Ул.Алекса Дундиќ бр.85-Б

            Скопје-Бутел

10/21-3287

10/21-6507

375.оо

750.оо

Цветаноски Милојко

ул.Франк. Рузвелт 59/2-27/1-2

           Скопје-Карпош

10/21-1774

1.227.оо

Цветановски Киро

ул.Б.Парт.одредибр.111

         Скопје-Центар

10/21-2106

10/21-5856

238.оо

2.140.оо

Ќурчијовски Благоја

        Ул.Ленинова бр.60/2-7

            Скопје-Центар

10/21-3455

10/21-6612

1.391.оо

1.391.оо

Штрковски Никола

Ул.Булевар ЈНА бр.24/2-8

              Скопје-Центар

10/21-3178

10/21-6459

534.оо

533.5о

ДРАНГО КОМПАНИ

   ул.Партизанска 22-19

               Битола

10/21-4928

10/21-7328

1.685.оо

16.646.оо

БАЧИЛО КОЗЈАК ДОО ДЗСТ

с.Канарево Старо Нагоричани

10/21-4944

10/21-7339

1.568.оо

10.978..оо

МЛАДОСТ Томески Спиро ДОО

       ул.Битолска бб 

        Демир Хисар

10/21-4935

10/21-7333

28.006.оо

258.101.оо

СУИТ ЕЛИТ ДОО Демир Хисар

       ул.Битолска бб

        Демир Хисар

10/21-7332

308.568.оо

ЦРНА РЕКА ЗДРУЖ.ТУТУНО-ПР.

        ул.Битолска бб

        Демир Хисар

10/21-4937

10/21-7335

676.оо

676.oo

ЕУРОПА ЕХПРЕСС

      Ул.Довлеџик бр.бб

                   Битола

10/21-4931

10/21-7329

63.495.оо

444.465.оо


 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер