Одлука за спроведување на стратегиска оцена Печати

Согласно чл.65 став 6, 7 и 8 од Законот за заштита на животната средина,

Градоначалникот на општина Демир Хисар ја донесе

следната одлука по предходно пополнетиот прашалник:

2

2

3

4

5

6

7

8

Против одлуката, јавноста има право на жалба во рок од 15 дена од денот

на објавување на веб страната, до министерот кој раководи со органот

на државната управа надлежна за работите од областа на животната средина.