28 СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНАТА PDF Печати
Вести

Grb_na_opstinata-smalПретседателот на советот на општината донесе

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на 28 - мата седница на Совет на општина Демир Хисар

 

-Усвојување на Записникот од 27-ма седница на Совет на Општина Демир Хисар.

-Усвојување на Записникот  од вонредната седница на Совет на Општина Демир Хисар.

За седницата го предлагам следниот

Дневен ред

 

1.     Донесување на Одлука за отстапување на користење, управување и одржување на водовод во с.Журче  на ЈКП„Комуналец„ Демир Хисар.

2.     Донесување на Одлука за отстапување на користење, управување и одржување на водовод во с.Прибилци  на ЈКП„Комуналец„ Демир Хисар.

3.     Донесување на Одлука за утврдување на цена за користење на вода за пиење по м3за населено место Журче.

4.     Донесување на Одлука за утврдување на цена за користење на вода за пиење по м3за населено место Прибилци.

5.     Усвојување на Правилник за управување со градските гробишта во Демир Хисар.

6.     Донесување на Одлука за измени и дополнување на Статутот на ЈКП„Комуналец„ Демир Хисар.

7.     Донесување на Одлука за утврдување на ред и работно време на гробиштата и обезбедување на мир на гробиштата.

8.     Донесување на Одлука за утврдување на висината и наплатата на надоместокот за пристап и користење на комуналната инфраструктура на гробиштата и на придружни објекти на гробишатата на ЈКП„Комуналец„ Демир Хисар за операторите на погребални услуги.

9.     Донесување на Одлука за утврдување на висината и наплатата на надоместокот за доделување на гробно место во Градските гробишта во Демир Хисар.

10.  Донесување на Одлука за определување на висината и наплатата на надоместокот за одржување на гробиштата (гробарина) на ЈКП „Комуналец„ Демир Хисар.

11.   Донесување на Одлука за утврдување на висината на паричен надоместок за солидарен погреб.

12.   Донесување на Одлука за утврдување на висината и наплатата на надоместокот за користење на инфраструктурата на гробиштата, за каменорезачите.

13.   Предлози и прашања.

Седницата ќе се одржи на 30.06.2011, четврток, со почеток во 12:00 часот.

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер