Дневен ред за 55-та седница на Совет на Општина Демир Хисар Печати
Вести

Врз основа на член 53 став 1 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар

(„Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02) се донесува:

.

РЕШЕНИЕ

За свикување на 55-та седница на Совет на Општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на  23.09.2021 година  (четврток) со почеток во 11  часот седницата ќе се оддржи седницата во Дом на култура „Илинден“, Демир Хисар

За присуство на седницата на Совет ЗАДОЛЖИТЕЛНО е носење на маски и документ

сертификат/потврда за извршена имунизација (вакцинација) од вирусот SARS-CoV-2, односно примена најмалку прва доза вакцина против заразната болест КОВИД-19 или сертификат/потврда за прележан КОВИД-19 во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето

.

-Усвојување на Записник од 54- та седница на Совет на Општина Демир Хисар

За седницата го предлагам следниот:

.

Дневен ред

  1. Давање Согласност за формирање на чисти паралелки со помал број на ученици и комбинирани паралелки во ООУ „Гоце Делчев“ Демир Хисар за учебната 2021/2022 година.
  2. Усвојување на Годишен извештај за работа на СОУ „Крсте П. Мисисрков “ Демир Хисар за учебната 2020/2021 година
  3. Усвојување на Годишна програма за работа на СОУ„Крсте П. Мисирков“ Демир Хисар за учебната 2021/2022 година.
  4. Давање Согласност за формирање на чисти паралелки со помал број на ученици во СОУ „Крсте П. Мисирков“ Демир Хисар за учебната 2021/2022 година.
  5. Усвојување на Годишен извештај за работа на ЈОУДГ „Втори Септември“ Демир Хисар за период август 2020/август 2021 година
  6. Усвојување на Годишна програма за работа на ЈОУДГ „Втори Септември“ Демир Хисар за 2021/2022 година.
  7. Донесување на Одлука за зголемен, односно намален број деца организирани во групи во ЈОУДГ „Втори Септември“ Демир Хисар за 2021/2022 година.
  8. Донесување на Одлука за утврдување на цена за комунална услуга собирање на куќен и дворен на смет за населено место Смилево.
  9. Усвојување на Извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ Демир Хисар за период 01.01.2021 до 30.06.2021 година.
  10.  Предлози и прашања

.

Бр.17-965/1                                                           Совет на Општина Демир Хисар
16.9.2021 година                                                             Претседател, 
Демир Хисар                                                               Благоја Станојоски