ДНЕВЕН РЕД ЗА 2-РА СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР Печати
Вести

23.11.2021


.

Врз основа на член 68 став 5 од Статутот на Општина Демир Хисар (Службен гласник на Општина Демир Хисар бр. 3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 i 7/21/, член 51 став 1 и 2 од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар “ бр.3/02), на барање на Градоначалникот на Општина Демир Хисар

.

                                                                                                                                                                                                                             СВИКУВАМ                                                                                                                                                                                                                                             

Втора седница на Совет на Општина Демир Хисар

Седмницата ќе се одржи на 25.11.2021 година (четврток), со почеток во 11 часот 

во салата за состаноци во Домот на културата „Илинден“, Демир Хисар

.

- За присуство на седницата на  Совет задолжително е носење на маски;

- Усвојување на записник од прва седница на Совет на Општина Демир Хисар.

.

За седницата го предлагам следниот:

.

ДНЕВЕН РЕД

.

1.Донесување на Решение за верификација на мандат на членови на Совет на Oпштина Демир Хисар.

2. Донесување на Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Oпштина Демир Хисар за 2021 година.

3.Донесување на Одлука за измена на  распоредот на средствата на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2021 година.

4.Усвојување на Квартален извештај на Буџетот за Oпштина Демир Хисар за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2021 година до 30.09.2021 година.

4.Донесување на Одлука за делегирање надлежност на ЈКП „Комуналец“, Демир Хисар за зимско одржување на патиштата на територијата на Општина Демир Хисар.

5.Предлози и прашања.

.

Напомена: Советниците кои немаат верифициран мандат задолжително да ги носат Уверенијата за избор на советник од ОИК и документот за идентификација.