ДНЕВЕН РЕД ЗА 4-ТА СЕДНИЦА НА СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР PDF Печати
Вести

23.12.2021


Врз основа на член 68 став 5 од Статутот на општина Демир Хисар (Службен гласник на Општина Демир Хисар бр. 3/02, 4/05, 7/09, 16/13, 18/14, 10/19 и 7/21/, член 51 став 1  и 2  од Деловникот за работа на Советот на Општина Демир Хисар („Службен гласник на Општина Демир Хисар“ бр.3/02), на барање на градоначалникот на Општина Демир Хисар:

.

СВИКУВАМ

Четврта седницa на Совет на Општина Демир Хисар

Седницата ќе се одржи на 29.12.2021 година (среда) со почеток во 10 часот

во салата за состаноци во Домот на пензионерите, Демир Хисар

.

- За присуство на седницата на Совет задолжително е носење на маски

.

За седницата го предлагам следниот:

.

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

  1. Донесување на Буџет на Општина Демир Хисар за 2022 година.
  2. Донесување на Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2022 година.
  3. Донесување на Одлука за извршување на Буџетот на Општина Демир Хисар за 2022 година.
  4. Донесување на Одлука за благајнички максимум на Општина Демир Хисар за 2022 година.
  5. Донесување на Одлука за давање на трајно користење на движни ствари-возила во сопственост на Општина Демир хисар, на ЈП „ДЕХИ ТРАНС“ од Демир Хисар.
  6. Донесување на Програма за контрола на популација на бездомни кучиња на територијата на Општина Демир Хисар за 2022 година.
  7. Усвојување на деветмесечен извештај за работа на ЈКП „Комуналец“, Демир Хисар за 2021 година.
  8. Донесување на Програма за работа на Советот на Општина Демир Хисар за 2022 година.
  9. Предлози и прашања.

.

Бр.17- 1231                                                         Совет на Општина Демир Хисар
21.12.2021 година                                                             Претседавач, 
Демир Хисар                                                               Љупчо Најдовски с.р.


 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер