Интегритет и антикорупција Печати

 Политика на интегритет на Општина Демир Хисар

 - Номинација на лице Општина Демир Хисар

 - Етички кодекс на локални функционери

 - Кодекс за административни службеници

 - Лице за заштитено внатрешно пријавување

 Основни податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

 - Упатство за прием на пријави од укажувачи

 - Измени на упатство за прием на пријави од укажувачи

 - Правилник за внaтрешно пријавување

 - Годишен план за спречување на корупцијата за 2021 година и акциски план

 - Годишен план за проценка на ризици од корупција во Општина Демир Хисар за 2022 година