Отворени податоци PDF Печати

.

 - Решение за определување на офицер за отворени податоци

.

ОПИС НА ДОКУМЕНТ

Превземи        xls

Превземи        csv

Буџет приходи 2022

XLSX CSV

Буџет расходи 2022

XLSX

CSV

Извештај за реализација на Буџет 2021

XLSX

CSV

Проекти во Општина Демир Хисар

XLSX

CSV

Членови на совет општина Демир Хисар

XLSX

CSV

Генерални детални урбанистички планови

XLSX

CSV

Доделени Б интегрирани еколошки дозволи

XLSX

CSV

Годишен план за јавни набавки 2022

XLSX

CSV

Издадени одобренија за градба

XLSX

CSV

Извештаи за извршен инспекциски надзор 2021

XLSX

CSV

Месни урбани заедници во општина Демир Хисар

XLSX

CSV

Објекти институции на култура општина Демир Хисар

XLSX

CSV

Регистар на детски градинки во Демир Хисар

XLSX

CSV

Регистар на јавни претпријатија

XLSX

CSV

Регистар на одобрени елаборати за заштита на животната средина 2021

XLSX

CSV

Регистар на основни училишта Демир Хисар

XLSX

CSV

Регистар пазари

XLSX

CSV

Регистар средни училишта општина Демир Хисар

XLSX

CSV

Седници на совет

XLSX

CSV

Склучени договори за јавни набавки

XLSX

CSV

Службени гласници

XLSX

CSV

Список на вработени во општина Демир Хисар

XLSX

CSV

Споменици и спомен обележја на територија на општина Демир Хисар

XLSX

CSV

Стратешки документи

XLSX

CSV

Евиденција и документација на библиотечен фонд

XLSX

CSV

Објавени јавни набавки

XLSX

CSV

Податоци за индустриските зони во општина Демир Хисар

XLSX

CSV

Проекти кои се спроведуваат со граѓанските организации

XLSX

CSV

Регистар на физички лица кои вршат туристичка дејност од мал обем

XLSX

CSV

Регистар на грагански организации

XLSX

CSV

Регистар на подвижен имот во сопственост на општина Демир Хисар

XLSX

CSV

Регистар на спортски здруженија

XLSX

CSV

Слободен пристап до информации од јавен карактер

XLSX

CSV

Спортски објекти на територијата на општина Демир Хисар

XLSX

CSV

Услуги на ЕЛС

XLSX

CSV

Регистар на категоризирани угостителски објекти

XLSX

CSV

Регистар на станбени згради и станови

XLSX CSV

Евиденција на работното време на угостителските објекти

XLSX CSV

Евиденција и регистар на имиња на улици и на броевите на објектите

XLSX CSV

Депонии во Општина Демир Хисар

XLSX CSV

Годишен извештај за информации од јавен карактер

XLSX CSV

Издадени одобренија за поставување на урбана опрема

XLSX CSV

Надлежности на Општина Демир Хисар

XLSX CSV

Органограм на Општина Демир Хисар

XLSX CSV

Паркинзи во Општина Демир Хисар

XLSX CSV

Регистар на недвижен имот

XLSX CSV

Регистар на загадувачи во Општина Демир Хисар со доделени Б интегрирани еколошки дозволи

XLSX CSV

Регистар на закони по кои работи Општина Демир Хисар

XLSX CSV

Заштитено внатрешно пријавување Општина Демир Хисар

XLSX CSV

Манастири во Општина Демир Хисар

XLSX CSV

Ревизорски извештаи за работа на Општина Демир Хисар

XLSX CSV

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер