Слободен пристап до информации PDF Печати

СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР


Општината Демир Хисар,  во согласност член 3, став 1, алинеја 1 од  Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. Весник на Република Северна Македонија бр. 101 од 2019 г.)  е имател на информации од јавен карактер.

Согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер  за службено лице кое ќе посредува  и ќе укажува помош при остварување на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер  Градоначалникот на  Општина Демир Хисар го назначува лицето:


 - М-р Игор Дамјаноски, Службено лице за посредување со информации од јавен карактер

   тел.: 047/ 552-661

   е-пошта: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

                  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

                  Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

   

Листа на информации од јавен карактер во општина Демир Хисар (превземи тука).

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер (превземи тука).

Образец за ЖАЛБА (превземи тука).

.

Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2022 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2021 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2020 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2019 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2018 година
Годишен извештај за информации од јавен карактер за 2017 година

.

ГОДИНА

ПРЕДМЕТ НА ИНФОРМАЦИЈА

2020

Жртви на семејно насилство
Плати на вработени во Општина Демир Хисар
Вработувања во Општина Демир Хисар
Институционална меморија
Тип на вработувања во Општина Демир Хисар
Набавено гориво 2011-2015
Доделени средства за НВО 2017-2019
Збратимени општини
Дезинфекција и дезинсекција за 2020 година
Стратешки планови и граѓански активизам
Извештај, граѓански буџет и надворешна ревизија
Данок на имот 2017-2020
Вработени во Општина Демир Хисар
Вработени Роми во Општина Демир Хисар
Активности за заштита на животната средина
Младински политики

2021

Заловени кучиња скитници за 2020
Структура на вработени во Општина Демир Хисар
Висина на плати во Општина Демир Хисар
Буџети на јавни претпријатија
Полова и национална структура на вработените
Трошоци за Ковид 19
ЈКП Комуналец Демир Хисар
Завршни сметки 2015-2020
Буџет 2020-2021
Записник од 42 седница од Совет на Општина Демир Хисар
Потрошена сума за огласи за вработување 2018-2020
Жртви на семејно насилство
Профили на социјални мрежи и интернет страница
Младински политики
Детско престапништво
Трансфери до НВО 2017-2020
Волонтерство и практиканство
Водоснабдување

2022

Локален совет за превенција
Приходи и расходи за последните 10 години и седници на Совет
Приходи и расходи за последните 11 години
Меѓуопштинска соработка со Општина Прилеп
Закуп на општински имот
Активности за заштита на животната средина
Постапки за јавни набавки
Долг на Општина Демир Хисар
Структура на вработени
Извршена надворешна ревизија
Листа на вработени во Општина Демир Хисар
Закуп на имот на Општина Демир Хисар
Канализација во село Белче
Еднакви можности
Бездомни животни
Медиуми и ПР агенции
Младински совет
Локална стратегија за млади
Канцеларија за млади
Службеник за млади
Постапка за фотоволтаици
Консултација со младите за буџетот
Буџет за претходните 11 години


.

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

НА ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

ИНФОРМАЦИЈА Локација

1. Податоци од надлежности кои ги извршува институцијата, 

односно кои се утврдени со закон

 - Надлежности на општината

 - Статут на Општина Демир Хисар

 - Измена на Статут 2005

 - Измена на Статут 2009

 - Измена на Статут 2013

 - Измена на Статут 2014

 - Измена на Статут 2019

 - Измена на Статут 2021

2. Податоци за контакт на институцијата

 - Податоци за контакт на институцијата

3. Податоци за функционерот, 

односно одговорното лице на институцијата

Податоци за функционерот,

односно одговорното лице на институцијата

4.  Основни податоци за контакт со

службеното лице за посредување со информации

Основни податоци за контакт со службеното

лице за посредување со информации

5. Основни податоци за контакт со лице овластено

за заштитено внатрешно пријавување

 - Основни податоци за контакт со лице

овластено за заштитено внатрешно пријавување

 - Упатство за прием на пријави

 - Измена на упатство за прием на пријави

 - Правилник за внатрешно пријавување

 - Закон за заштита на укажувачи

6. Список на лица вработени во институцијата со позиција, 

службен е-маил и службен телефон

 - Список на лица вработени во институцијата

со позиција, службен е-маил и службен телефон

7. Законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот

на информации, поврзани со регистарот на прописи објавени

во службеното гласило

 - Регистар на Закони

8. Прописи што во рамките на својата надлежност 

ги донесува институцијата во вид на подзаконски акти

 - Правилник за систематизација

 - Измена 11.04.2018

 - Измена 23.04.2018

 - Измена 09.05.2019

 - Измена 14.11.2019

 - Измена 24.12.2019

 - Измена 28.01.2020

 - Измена 15.10.2020

 - Измена 21.01.2021

 - Измена 26.08.2021

 - Измена 30.11.2021

 - Измена 19.10.2022

 - Измена 07.03.2023

 - Правилник за внатрешна организација

 - Упатство за прием на пријави од укажувачи

 - Колективен Договор

9. Органограм за внатрешна организација на институцијата

Органограм

10. Стратешки планови и стартегии за работа на институцијата

 - Интегриран план за локален развој

 - План за управување со животната средина

 - Оперативен план за заштита и одбрана од поплави

 - Урбанистичка ревизија Демир Хисар
11. Годишни планови и програми за работа на институцијата

 - Службен гласник 15/2020

 - Службен гласник 16/2020
12. Годишен Буџет и завршна сметка на институцијата  - Линк

13. Годишни финансиски планови по квартали и програми 

за реализација на буџетот на институцијата

 - Линк
14. Ревизорски извештаи

 - Извештај од системска ревизија 2016

 - Извештај ревизија 2017

 - Внатрешна ревизија данок на промет

 - Внатрешна ревизија јавни набавки

15. Видови услуги кои ги дава институцијата

 - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗЖС И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

 - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

 - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ - ИНСПЕКТОРАТ

 - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

16.Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти

 - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ЗЖС И КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ

 - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

 - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ РАБОТИ - ИНСПЕКТОРАТ

 - ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

17. Поднесување на барање за пристап до информации

 - Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

 - Упатство за спроведување на законот

 - Надоместок на материјални трошоци

 - Одлука за дополнување на одлуката за материјални трошоци

 - Барање за пристап до информации од јавен карактер

 - Образец за жалба

18. Целокупна документација за јавните набавки,

за концесиите и за договорите за јавно – приватно партнерство

 - Линк

 - Склучени договори

19. Предлог на програми, ставови, мислења, 

студии и други слични документи кои се

однесуваат на актите од надлежноста на институцијата

 - Службен гласник 15/2020

 - Службен гласник 16/2020

20. Соопштенија до јавноста за работи преземени од

интернет страницата на институцијата во согласност

со законските надлежности, информативни билтени,

службени гласила и друго

 - Линк

21. Извештаи за работа на институцијата кои ги поднесува 

до органите надлежни за спроведување контрола и надзор

 - Линк

22.Статистички податоци за работата, како и

други информации, акти и мерки со кои се влијае на животот

и работата на граѓаните и кои произлегуваат

од надлежноста и работата на имателот на информации

 - Линк

23. Други информации кои произлегуваат 

од  надлежноста и работата на институцијата

 - Линк

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер