2 УП вон опфат за формирање на ГП со намена Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ PDF Печати

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
ЗА
ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ
СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, НА ДЕЛ ОД К.П.бр.461/2, ДЕЛ
ОД К.П.бр.462, ДЕЛ ОД К.П.бр.463, ДЕЛ ОД К.П.БР.465 И ДЕЛ ОД К.П.бр.466,
К.О.ПРИБИЛЦИ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

 resenie gl2 page1

resenie gl2 page2

Превземи:

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
ЗА
ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА Е1.13-ПОВРШИНСКИ
СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, НА ДЕЛ ОД К.П.бр.461/2, ДЕЛ
ОД К.П.бр.462, ДЕЛ ОД К.П.бр.463, ДЕЛ ОД К.П.БР.465 И ДЕЛ ОД К.П.бр.466,
К.О.ПРИБИЛЦИ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

 

Пријави проблем

Анкета

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер