3 УП вон опфат за формирање на ГП со намена Е1.13 - ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ Печати

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
ЗА
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА
Е1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ,
ВО К.О.ПРИБИЛЦИ, м.в.„ГОРНИ ЛИВАДИ 3“ ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

 resenie gl3 page1

resenie gl3 page2

Превземи:

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
ЗА
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ
ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
ЗА
ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА СО НАМЕНА
Е1.13 - ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ,
ВО К.О.ПРИБИЛЦИ, м.в.„ГОРНИ ЛИВАДИ 3“ ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР