Одлука за неспроведување на стратегиска оцена Печати

slepce strat ocena  resenie page1

slepce strat ocena  resenie page2

slepce strat ocena  resenie page3

slepce strat ocena  resenie page4

slepce strat ocena  resenie page5

slepce strat ocena  resenie page6