Соопштение за повторен јавен увид Печати

Soopstenie za povtoren javen uvid

АНКЕТЕН ЛИСТ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НЕМЕНА Е2.1 - ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИ, НА К.П.бр.2762/1, м.в.„ПАПРАЃЕ“, К.О.СЛЕПЧЕ, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР