Одобрување на проектна програма за фотоволтаична централа во КО Сопотница за ГАСПРОМЕТ Печати

Решение за одобрување на на проектна програма за фотоволтаична централа во КО Сопотница за ГАСПРОМЕТ