Решение за одобрување Програма ГАСПРОМЕТ Печати
Resenie-Gaspromet-potpis-small-Page1
Resenie-Gaspromet-potpis-small-Page2
 - ПРОЕКТНА ПРОГРАМА (УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА СО НАМЕНА Е.1.13 , ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТО-НАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА, НА КП 1735/1, КП 1735/2, КП 1737 И КП 1738, КО СОПОТНИЦА, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР)